Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

23.9.1678 Olof Olenius, myöhemmin Olin Olaus Benedicti, Vestrogotus 2664. Kotoisin Länsi-Götanmaalta. Ylioppilas Turussa 23.9.1678 [Olenius] Olaus Benedicti VG _ 138. Nimi on kopioitu 1733/34 Länsigötanmaalaisen osakunnan matrikkelista Ruotsalaisen osakunnan matrikkeliin [1678/79] \ 1678. d. 23 Sept. \ Olaus Bened. Olenius. — Suitian kartanon asiamies Siuntiossa (1685). Asui Lohjan Kouvolassa 1689–1700. Lohjan pedagogi 1701–13 ja uudestaan rauhanteon jälkeen vuoteen 1725, jolloin erosi korkean iän johdosta.

Pso: 1682 Kirstin Karlsdotter.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 142b; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #89; KA mf. ES 1884 (ll 7) Kirkkonummen käräjät 26.–27.1.1683 f. 44 (Mons:r Olaus Olenius sadhe sigh wara förlijkt medh Hans Sigfredsson om en häst till 25 D: Kop:m:t); KA mf. ES 1884 (ll 8) Lohjan ja Siuntion käräjät 17.–18.9.1685 f. 136 (Ombudzman på Siundby Gårdh Olaus Ollijn icke medh herskapetz fulmacht försedd är, till att uthföra denne twist medh bönderne, dy upskötz saaken ännu till ett Extraordinarie tingh), 137, Lohjan ja Siuntion käräjät 3.–5.3.1687 f. 57 (herskapetz Befall:n Olaus Ollin ... Ombudzman Olaus Ollin); KA mf. ES 1885 (ll 9) Lohjan ja Siuntion käräjät 14.–16.8.1689 f. 187v (Olaus Ollenius i Kofwala), Lohjan ja Siuntion käräjät 20.–23.2.1691 f. 38 (Fändriken ifrån Kåufwolaby och Lojo Sochn Manhafftigh Carl Mattzson begärte att rätten wille honom Laga attest meddela om sahl: h:o Sara Matzdotters Slächt, hwilken i Refle död är utan bröst arfwingar, hwarföre bekändhe Nembden ... ded sahl: h:o Carin Christersdotter Agricola (vrt. 415) war Fendrickens Manhafftigh Carl Matzons ächta hustro, och Sara Matzdotter war Carl Matzons mors Chirstin Dufwas syskone barn, och ingen hennes närmare slächt här å orten finnas); KA mf. ES 1886 (ll 10) Lohjan ja Siuntion käräjät 22.–24.7.1693 s. 397, 398 (Fendrichens Manhafftigh Carll Mattsons i Kåfwola Mågh Olaus Olijn upwijste bem:e des Swärfaders förskrifningh af d: 3 hujus, deruthinnan han bekänner bem:e Olijn hafwa till Kåfwola hem:s nytta uthlagt och försträckt 460 D: Kopp:r m:t, och emedan inga löösören finnes till des betahlningh, ty effterlåter Fendrichen honom uthaf det fasta, effter laga werderingh giöra sig betahlt, hwilken werderingh Olijn nu begärte, men kunde honom eij bewillias, effter som), Lohjan ja Siuntion käräjät 18.–19.10.1693 s. 581 (wåd Eeld); KA mf. ES 1886 (ll 11) Lohjan ja Siuntion käräjät 26.–27.2.1694 s. 115 (Kåfwola), Lohjan ja Siuntion käräjät 18.–19.6.1694 s. 372; KA mf. ES 1887 (ll 13) Lohjan ja Siuntion käräjät 1.–3.10.1696 s. 460 (Obligation); KA mf. ES 1889 (ll 18) Lohjan käräjät 28.–29.5.1701 s. 349 (Såssom Pædagogus Olaus Olijn bekänner uthi des Förskrifning af d: 28 Martij 1694 sig hafwa till Lähns bekommit een Sölfskied af Mattz Michellssonn i Kynner, Obligerandes sig till Johannis tijdh den åtherstella), Lohjan käräjät 14.–16.10.1701 s. 554; KA mf. ES 1891 (ll 24) Tutkinta Lohjalla 17.12.1707 s. 837; KA mf. ES 1891 (ll 26) Lohjan käräjät 9.–11.2.1709 s. 103 (Pædagogus Olaus Olin sökte 18 D:r Kopp:m:t af Enckan Annicka Hindersdotter här å Kyrckbackan för det han i 2:ne Åhr informerat hennes twenne döttrar Maria och Annicka), Lohjan käräjät 11.–12.5.1709 s. 267 (Enkan Annicka Hindersdotter å Loijo Kyrckbacka fordrade betalning af Pædagogus Olaus Olin och des Swägerska Karin Carlsdotter för de 22 Ahl: Lerfft som som Olins Swär Fader och Karins Fader Fendricken framl: Carl Mattsson hade Åhr 1696 af henne emottaget, och försålt i Stockholm); KA mf. ES 1892 (ll 27) Vihdin käräjät 25.–26.2.1710 s. 299 (Pijgan Karin Olofzdotter från Loijo Kyrkbacka ... Karins Faders Pædagogi Olaj Olijns). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 176 (XXXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 33 (XXXIX); H. Sallander, Västgötarna vid Åbo akademi under 1600-talet. Vestrogothica 6 (1944) s. 91; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 62 (I 23.2.1681 VestroG.: "Olaus Olenius på landet i Salo (pyyhitty yli: Halicko)"). — G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 115; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 54.

Päivitetty 8.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Olin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2664>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Olenius, Olaus Benedicti Vg. p. 138 || Svg. 89: 23.9.1678.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 176.

Olenius, Ol... Månne Ol. Olijn skolmästare i Lojo till 1725? Jfr Leinberg sid. 93.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 33.

Tallenna tiedot muistiin