Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1679) Erik Essevius Ericus Johannis, Ostrobotniensis 2703. Vht: Pietarsaaren pitäjän Lappajärven kappalainen Hans Essevius (Johannes Laurentii, † 1690) ja Margeta Larsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 23.8.1670 Ericus Johannis Esseuius Ostro-Bothniensis. Respondentti Turussa 17.5.1679, pr. Jakob Flachsenius 787. — Kokkolan kappalainen 1680. Kälviän kirkkoherra 1687. Viimein sokea. Pakeni sotaa 1714. † paon aikana Luulajassa 1.3.1715.

Pso: 1:o Brita Mattsdotter Grandelius († ~1688); 2:o (jo 1689) Brita Holmius († 1712).

Appi: Kokkolan kappalainen Matias Grandelius 629 (yo 1648, † 1667).

Appi: Närpiön kirkkoherra Jakob Holmius 925 (yo 1652, † 1697).

Veli: Lappajärven kappalainen Lars Essevius 1637 (yo 1663, † 1721).

Poika: lahkolaisjohtaja, kornetti Jakob Essevius, myöh. Ericksson 4996 (yo 1707, † 1737).

Vävy: komministeri Nils Hammar 4173 (yo 1695, † 1714).

Vävy: Maalahden kirkkoherra, FM Jakob Wikar 4317 (yo 1698, † 1753).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 2.5.1695 f. 201 (Till Landshöfdingen Ehrenschöld om en Collect för Kelfwiä försambling ... Wij till deras förfalne Sochnkyrkias opbyggiande täcktes förunna dem en Collect öfwer Åbo och Wijborgs Stifft), 2.5.1695 f. 202 (Collect bref för Kelfwiä Försambling i Österbottn); KA mf. ES 2090 (ss 24) Närpiön käräjät 10.–11.9.1702 s. 1085 (Sahl: H:r Pastoris Jacobi Hollmii här underskrefne Arfwingar ... Ericus Essevius); KA mf. ES 2035 (rr 19) Kokkolan ja Kälviän käräjät 20.–22.9.1682 s. 715 (Cappelanen Hederlige och Wähllärde H:r Erich Essevius); KA mf. ES 2036 (rr 22) Kokkolan ja Kälviän käräjät 27.–29.8.1685 s. 253 (Cappellan H:r Erich Johannis Essevius förfrågadhe sigh hoos Rätten, om Sauwåila hemmans possiderande, Effter han dett begärte A:o 1682 d: 20 och 22 Septembris fåå wedhertaga för Skatt, dedh då blef af Höghwälb:ne Baron och Landzhöfdingen H:r Didrich Wrangell bewiliat för 1/6 Mant:ls Skatt, wedh hwilken tijdh H:r Erich warit j hoop medh sitt Swärfålk och eensörjande Enckior, sielfwa Swär Modren H:r Mattz Grandelij 629 Enckia, och dess Modher Sahl: Pastoris H:r Erich Galles Enckia, Sampt Häradzskrifwaren Sahl: Gabriel Jöranssons Enckia, H:r Erich förmeente, Effter han saaken proponerat, denne frijheeten warit honom utseet, Men som Retten befant dedh meera wara uthseet på förberörde 3:ne Enckior, för hwilkas skuldh H:r Erich och effter Ehrewördige Pastoris bekännelse ähr blifwin befordrat och ahntagen till Caplaan j denne Församblingh, dessutan och H:r Erickz Swär Fader H:r Matz Grandel der på bygdt sin hustro Anna Erickzdotter, Effter dess dödelige afgångh till åthniuta huuss öfwer hufwudh wakra bygningar. Ty medh Nembdens sluuth dömbdes Enckiorna förblifwa och behålla Sauwåila hemman för 1/6 Mant:ls Skatt, och ehnär Enckiorna dedh förlåta, H:r Erich wara närmast då dedh wedhertaga fram för någon ander), Kokkolan käräjät 6.11.1685 s. 73 (Caplan Wällärde H:r Erich Essevius war begerse få wedertaga Sipola 1 Mantals Ödes Jordh belägen i stoorby, hwilken öf:r 12 åhr ödhe Legatt och nu wore förfallen); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kokkolan ja Kälviän käräjät 15.–17.3.1686 s. 209 (om Sipola 1 Mantals Ödes Jordh); KA mf. ES 2036 (rr 24) Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 17.–20.9.1687 s. 526 (Capellan Wällärde her Erich Essewius framlade i Rätten Wehlborne Landzhöfdingens H:r Gustaf Grasses remissorial af d: 31 Martij nest förweken, til denne Rätten, att här skolle Lagligen Ransakas åm deth hemmans wilkor, såm han till Caplans bohl wille begera, och såm på H:r Erichz annsöckning bleef honom af Nembden föreslagit ett uhr gammalt 3/4 Mantals Öde på wenters Näse belägen Per Lambersson benembdh ...), Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 17.–20.9.1687 s. 548 (Nemdemännen ifrån Kälfwiå Sohn företrädde och Insinuerade i Rätten å dheres Sochns wegnar twenne Copier af dheres skrifwelser, som dhe d: 24 Maij och utj Augusti Nestförledith åhr 1686 hade Skrifwith högh wördige Fadren Herren Biskophen som och Venerandi Consistorium till medh Ödhmiuk Notification åm dheres förre pastoris Sal: H: Hendrichz Kelfvenj 2143 dödeliga afgångh d: 23 Aprilis och då gifwith sin Votum och begeran på Cappellanen i G: Carlby wällärdhe H:r Erich Essevium, och honom för dess försporde skickeligheet i Lerdom, och Lefwerne åstundat till dheres Kyrkioherde, å hwilken dheres begeran då berettade sigh ej bekåmmit något swar wijdare, ähn forsport att Caplan i Låchto H:r Gustaf Cajanus 1320 skall blifwit Venerandi Consistorio destinerat till dheres Kyrkioherde, den sådant för den ringa Legenheet skull, såm wedh Kälfwio pastorat ähr, eij welat emoot taga, effter han weedh Låchtå Caplans tienst bettre Legenheet hade; föregifwandes Låchto Sochnen honom nu sielf sökia till dheres Kyrckioherde; effter såm och dheres Pastor Nyligen igenom döden afgången, söckiandes fordenskuldh Rettens bewijss att dhe H:r Erich Essewium för Någon ander till sin Pastor begera, och sigh förönska, effter han är een stilla rooligh, skickelig och wehllärdh Man, Och een godh Predikant så i Swenska såm finska språcket, deth Nemden och tingz lageth af G: Carleby Sochn åm honom iemwehl sannade, och intygade, hwilken deras anmodan här med Actis insererat och H:r Erich till laga Attestatum Ex protocollo meddelt bleef); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 3.–4.9.1688 s. 222 (Kyrckioherden wördige och wellerde H:r Erich Essevius i Kelfwio angaf Anna Cumbola eller trääfoth, dedh hon för Kelfwio Kyrkiorådh A:o 1687 d: 18 Decemb: wed hans antagande till Pastoratet, är worden anklagat, såssom åffta tillförenne wed Heredz Retten och der före ifrån G:Carleby Sochn bårt wijster för sitt Signeri och Spådom 1. att kunna läsa i Salt 2. Botha Siukdomar och 3. skaffa igen bårtkomne eller Stulne Saker 4. Describera och utseija den Personens Skapnadt och Status som det giordt. 5. förwella Retten och Lagföraren så ingen Rett skulle byta på henne 6. skulle hon gåå kring i Sochnarne? Hwar till Anna med Gudz Nampn åkallande stadigt Nekade ...); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 2.–4.1.1690 s. 11 (Ehrewyrdige Kyrckioheerden i Kiälfwiå H:r Erich Essevius Leeth nu förste gångan Oplysa dedh Kiöp hans Ehrew:t hade slutit medh Sahl: Pastoris H:r Mårthen Peitzi (katso 2382) Enckia åm Bertila 2/3 Mantals hemman, då fuller Rådman Hindrich Snabb fram steegh Lijka som medh Klander Emoth detta Kiöph, hwilcket Rätten eij kunde gilla, Effter han eij war i något skyllskap medh Sahl: Kyrckioheerden Peitzo dhen hemmanet oklandrat för Snabben i många Åhr rohligen Possiderat), Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 15.–16.9.1690 s. 217 (Bängtila 2/3 Mantals hemman); KA mf. ES 2037 (rr 28) Kokkolan ja Kälviän käräjät 12.–13.1.1691 s. 24 (Bengtilä); KA mf. ES 2038 (rr 28) Kokkolan ja Kälviän käräjät 25.–26.8.1691 s. 213 (Bengtilä); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kokkolan ja Kälviän käräjät 26.–27.9.1692 s. 222; KA mf. ES 2039 (rr 32) Kokkolan ja Kälviän käräjät 26.–27.8.1695 s. 289; KA mf. ES 2039 (rr 33) Kokkolan ja Kälviän käräjät 16.–17.9.1696 s. 304, 312; KA mf. ES 2040 (rr 34) Kruunupyyn käräjät 25.9.1697 s. 363 (sitt Skattehemman Bengdtilä uthj Kellfwiä byy); KA mf. ES 2043 (rr 40) Kokkolan ja Kälviän käräjät 1.–3.10.1703 s. 959. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 127 (XXX); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 209; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 244; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 378 (7.7.1670, En Ostrobothniensis begärer deposition, hijtkommen uthan testimonio, har intet waret i någon skola. Resolutio. Han måste skaffa sig testimonium ifrån skola heller pastore loci der han hafwer waret, och föräldrarna hafwa wilja och rådh att hålla honom. [Pöytäkirjassa ei mainita kyseisen pohjalaisen nimeä]). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 120, 133; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #124D, 979R, 2600G; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7519; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 172; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 115; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1189R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Essevius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2703>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Essevius, Eric. Joh:is Ostrob. – Hans bröder p. 75, 125. Student i Upsala 23.8.1670, sedan ock i Åbo. Respondens 17.5.1679 u. Jac. Flachsenius, lyckönskad af Jac. Essevius „fraterno affectu“. Kpl i G. Karleby 1680. Kh i Kelviå 1687. Död 1715 under flykten.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 127.

Tallenna tiedot muistiin