Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1642 Gabriel Bernburgius Gabriel Petri, Björneburgensis 271. Vht: Laitilan kirkkoherra Petter Bartholinus (Petrus Bartholomæi, † 1639) ja Karin Andersdotter. Ylioppilas Uppsalassa 8.1634 Gabriel Petri Finlandus. Ylioppilas Turussa sl. 1642 Bernburgius Gabr. Petri _ 17. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1642/43] Gabriel Petri Biörburgensis. | Sacellanus Ruowesiensis. — Ruoveden kappalainen (1649). Ruoveden vt. kirkkoherra ja varrontavaltakirja seuraavaksi kirkkoherraksi 1651. ‡ Ruovedellä 12.6.1659.

Pso: Kristina Josefsdotter Wallenius (elossa 1698).

Veli: Savonlinnan komendantti, everstiluutnantti Anders Costenius, aatel. 1650 Rundeel 118 (yo 1640, † 1679).

Poika: sotilaspappi Josef Biörnburger 2152 (yo 1671/72, † 1691).

Tyttärenpoika: Orimattilan kirkkoherra, FM Anders Herkepaeus 3928 (yo 1692/93, † 1718).

Tyttärenpoika: Koivulahden kappalainen Anders Aspegren 4592 (yo 1701, † 1751).

Lanko: Vesilahden kirkkoherra Josef Wallenius 660 (yo 1648, † 1707).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 22b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #24; KA mf. ES 2000 (nn 62) Ruoveden käräjät 12.–13.2.1658 f. 300 (her Gabriel Petrj), Ruoveden käräjät 20.–21.6.1659 f. 369 (Kom för Rätta å satte Tingh Caplans utj Ruowesi Sal: H:r Gabrielis Petri efterlefwerska Kirstin Josepzdotter, och begierte lagligen förhöras, Josep Simonsson i Waskiwesi, Peer Henrichzson i Jähdöis och Matz Grellsson i Kåro, om een Oxe dhe till Åbo på Sal: H:r Gabriels wägnar åth Rådmannen Sal: Erich Johansson (katso 845) fördt hade, och hans Arfwingar nu schola neeka till, sigh eij bekommit hafwa), Ruoveden käräjät 20.–21.6.1659 f. 371 (Kom för Rätta å satte Tingh H:r Thomas Thomæ 691 och gaf Rätten tillkenna, Huru såsom för detta Caplanen här i sochnen, H:r Gabriel Petri, är genom döden afgången, och han nu wore sinnader begiera komma i hans ställe); KA mf. ES 1963 (nn 5) Ruoveden ja Keuruun käräjät 11.–14.10.1675 f. 140v (Fordom Capellanens här i Sochnen H:r Gabrielis Petri Enkia Hustro Kirstin Josephssdotter uthi Pitkälä förekom nu och beswärade sig öfwer Henrich Michelsson Nenonen, som skall han opå hennes Uthmark huggit een Swedh), Ruoveden ja Keuruun käräjät 10.–11.6.1678 f. 283 (Dygdesamma hustro Chirstin Josephzdotter ... Pitkälä eller Lehrioniemi hemman, som h:o Chirstin åbor). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 4 (min [Carolus Wallenius, 1740] fars syster Christina hade Capellanen i Ruovesi, som hette Gabriel Bernburger), 12 (1659. D:nus Gabriel Petri Sacellanus Ruovesiensis, lumine cassus, 12 Junii humi demandatus); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 17 (III); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 86; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 304 (2.6.1659, att capelanen i Rowäsi är död, D. Gab.), 324, 439 (14.7.1660, Saligh sacell. Enckia Dn Gabrielis hust. Christina Josephzdotter niuter nådeåhr â Philippi Jacobi 1660 till Philippi Jacobi 1661, för hennas mans långliga tiänst, stora geld och monga barn), 491 (8.3.1661, Saligh Gabrielis enckia begärar än itt nådeåhr. R. Kan eij låta sig giöra widare. Wiste fram Episc. Roth[ovii] bref, dat. i Åbo 1651, 7 Februarij, där uthi Hr Gab. blifr betrod i past. siukliga lägenhet förestå past. och försekrat om succession i samma bref; och 1652 in Martio annat Consistorij bref om succession), 541 (21.8.1661, Rundelens, Maiorenss br[or] som sin swågerskass i Rowäsi nådeåhr föreståt hafr D. Martinus 683, intercederar prosten före. R. Consist. will gerna haa honom i minne, när sådan lägenhet kan yppas ‹Tieto Bernburgiuksen vanhemmista on päätelty tästä tuomiokapitulin pöytäkirjasta, jonka mukaan Gabrielin leski oli Martinuksen käly›); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 67; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #24. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 279; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 353 (Rundeel Tab. I); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 210; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2890D.

Päivitetty 24.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Bernburgius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=271>. Luettu 22.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bernburgius, Gabr. Petri. p. 17 || Sat. 24: Björ[ne]burgensis, sacell. Ruovesiensis [1649, † 1659].

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 17.

Tallenna tiedot muistiin