Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1679 Matias Spoof Matthias Erici, Satacundensis 2712. * noin 1657. Vht: Ylä-Satakunnan ylisen kihlakunnan kruununvouti, Lempäälän Kuljun omistaja Erik Mattsson Spoof († 1678) ja Brita Nilsdotter Berg. Ylioppilas Turussa kl. 1679 Spooff Matth. Erici _ 140. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1678/79] Matthias Spoof. | obiit. Ylioppilas Uppsalassa 5.6.1685 Matthias Spoof Finlandus cum testim. ex Acad. Aboënsi. — Ratsutilallinen Lempäälässä, omisti siellä Kuljun Kukkolan 1692–1721 sekä Näppilän ja Hemminkilän tilat. † Lempäälässä 1737.

Pso: 1:o Kristina Johansdotter Maexmontanus († 1730); 2:o Maria Rauch († 1752).

Appi: Lempäälän kirkkoherra Johan Maexmontanus 9 (yo 1640, † 1696).

Veli: rusthollari Lempäälässä Jonas Spoof 3924 (yo 1692/93, † 1752).

Pojanpoika: Ylistaron kappalainen Jonas Spoof 7197 (yo 1746, † 1794).

Lanko: majoitusmestari Johan Wialenius 1820 (yo 1665/66).

Lanko: Teiskon kappalainen Klemet Mulinus 2709 (yo 1679, † 1712).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 179a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #251; KA valtakunnanregistratuura 14.8.1691 f. 364 (Skiöldebref för Häradzhöfdingen Johan Spofwenhielm), 14.8.1691 f. 366, 15.10.1691 f. 528 (Till Landzhöfdingen Creutz om den af Häradzhöfdingen Spofwenhielm begärte Säteries frijheeten på dess Rusthåld Triskola [i Birkala Sochn]); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Lempäälän käräjät 30.6.1670 f. 233v (Tredie gångon Uplystes Kulliu Hemmanet, som Befallningzmannen Erich Matsson Spooff, hafuer af hustru Kerstin Christophersdotter (katso 2061) i Härmälä kiöpt och sigh till handlatt), Lempäälän käräjät 28.–29.11.1671 f. 405 (Då Upsteegh Befal:n uthj Öfredeelen Wäl:t Erich Spoof, tillkänna gifwandes huru såssom han hafwer inlåtit sigh i handell medh Capiteins Sal: Manhaftigh Carl Sigfredssons efterlåtne Änckia dygdesamme Matrona Hustru Kirstin Christophersdotter och hännes Son Lieutnanten Manhaftigh Gabriel Carlsson Yxe i Härmälä, om ett hennes Lijfztijdhz Frällsse hemmans Bördzrätt i Kulliu by Liggiandes för 3 ö: Skatt och ½ M:l ... Kiöpebrefwet af d: 16 Aprilis 1669), 406v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Lempäälän käräjät 2.9.1679 f. 616v (Befallningzmannen Wälbet:d Johan Spoof opå hans Brodhers Enckias Dygdesamme hustro Britha Nillsdotters wegnar); KA mf. ES 1965 (nn 6) Lempäälän käräjät 13.2.1684 s. 1284 (Kom för Rätta Sahl: Befalln:ns Erich Spooffz Enckias dygdesamme hust: Brijta Nilsdotters fullmechtige och Son M:r Johan Spoof inlägiandes Kongl: Commissionens i Åbo remissorial af d: 29 Novembris 1683 att om hennes Ryttare hemmans i Lempälä Sochn Kulliu benämd ringheet och olägenheet ransakas måtte), Lempäälän käräjät 26.11.1684 s. 1611 (Befallningzman Wäl:t Johan Spooff upwijste nu her i Rätten Sahl: Befalln:s för detta Wäl:t Erich Spoofz effterlåtne Enckias dygdesam hust: Brijta Nilsdotters sampt dess Söner Erich, Matthiæ Ehrichzsöners och faderbrodrens Wäl:t Jonæ Spoofz opå den Omyndige Jonæ Spoofz wegnar sampt Mågarnes Qwartermest:s Johan Johanssons och H:r Clementis Mullini på deres hustrurs weg:r egenhändige underskrefwne fullmacht för sig af d: 16 Martij A:o 1684 att inventera qwarlåtenskapen effter bem:te sin Broder sahl: Erich Spoof och den sin Swägerska och barnen emellan rättrådeligen deela sampt barnen sitt fäderne afwittra och dem emellan skiffta), Lempäälän käräjät 31.1.1685 s. 1650; KA mf. ES 1965 (nn 7) Lempäälän käräjät 12.10.1688 s. 781, Karkun ja Mouhijärven käräjät 26.–30.1.1689 s. 944 (Mons:r Johan Ersson Spooff å sin K: Moders dygdesamme Matronas Brijta Nielsdotter Bergz wegnar); KA mf. ES 1972 (nn 20) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 20.–21.7.1703 f. 334v (Rusthållaren Mathias Spoof föredrog Rätten klagel:m hurusom hans Rusthålldh Kuckola i Kullio by och här i Lämpälä Sochn en alldeles oförmodelig och beklagelig Wådh Elldh, om Pinges dagen, som war d: 17 Maij sidstl:, under Kyrktijden öfwergådt, då icke allenast bem:te Rusthåldh utan och all hans lösa Ägendom blifwit i Aska Lagdh, deröfwer han en Specification nu inlade). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 177 (XXXIX); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 295; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #251; Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 123 (20.4.1686, Mathiæ Spoff Finlando wägrades testimonium, effter ingen hade honom sig bekantt), 129 (28.4.1686, På Matthiæ Spoofz wägnar, som uthi förra Consist:o blef wägradt testimonium effter ingen af Professorerne hade sig honom bekantt, upwijste nu Rector ett attestatum skrifwit af Johanne Sondelio, Johanne Warzelio och Hinrico Haufman, betygandes dhe dhet han sig här reedel. och wähl förhållit. Frågades när han blifwit deponerad? Rector: Han är deponerad i Åbo, men blef här ohngefähr för ett åhr sedan in numerum civium Acad. receptus, men hafwer intet hållit sig till något landskap, uthan föregifwer sig allenast hijtrest på ett åhr, att han skulle besöka sine slächtingar i Afwesta, och dheriempte lära sig swenska. Resol. Effter som dhenne Matthias Spof hafft testimonium ifrån universitetet i Åbo, så att han således dher igen icke kan blifwa uthan testimonio här ifrån antagen, och man dhesuthan intet weet dhet han någon faut begått; ehuruwähl ingen af Professorerne hafwer hans person sig bekantt, så kan honom testimonium lijkwähl så wijda communiceras, att man intet något otillbörl. med honom weet, men uthan att mentionera något om hans profectu studiorum). — Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 820 (Spoof Tab. 4); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #610.

Päivitetty 25.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Spoof. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2712>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Spoof, Matth. Erici. p. 140 || Sat. 251. – Student i Upsala 5.6.1685.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 177.

Tallenna tiedot muistiin