Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

9.4.1679 Johan Haltopaeus, myöhemmin Altopaeus Johannes, Narvensis 2722. Kotoisin Narvasta. Ylioppilas Turussa 9.4.1679 Haltopæus Joh. Narv _ 141. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1679] d. 9. Apr. Johannes Haltopoeus. Narvens. — Järvisaaren (vt.?) kappalainen Inkerissä (1685). Apulaispappi ja koulumestari Tuutarissa (1687). Valkeasaaren kappalainen tai pitäjänapulainen 1687–97. Nevanlinnan triviaalikoulun toinen kollega 1697–1702. Mainitaan pakolaisena Viipurissa 1707. Palasi Inkeriin, Tuutarin vt. kirkkoherrana jonkin aikaa. Oleskeli Inkeren seurakunnassa 1711.

Pso: (jo 1687) Magdalena Johansdotter Boestrenius (elossa 1711).

Appi: Liissilän kirkkoherra Johan Boestrenius U204 († 1681).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 81a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #146; KA mf. ES 1877 (kkk 2) Lopen, Järvisaaren ja Spasskin yläosan käräjät 14.–15.9.1685 f. 107 (Leutnanten Manhafftigh Michell ElgFooth (katso 2837) inlefwererade i Retten een förlijkningz Skrifft sigh och Capellanen i Jerosellskoij Pogost WehlLärde H:r Johannem Altopæum emellan d: 9 hujus oprättat, angående dess opwuxne twist om Skieldzordh och Hwadh annat warit, begiärandes Leutn: att sådant måtte förteknat blifwa); KA mf. ES 1878 (kkk 3) Tuutarin ylim. käräjät 25.5.1687 f. 88 (Coadiutorn Altopæus war nu icke tillstädes uthan i Walkezare); KA mf. ES 1878 (kkk 5) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 1.–6.9.1690 s. 194; KA mf. ES 1878 (kkk 8) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.1.–6.2.1693 s. 119 (Comministern i Walkesare H:r Johan Altopæus); KA mf. ES 1879 (kkk 9) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 16.–22.3.1694 s. 163, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 10.–18.9.1694 s. 295 (Rätten Continuerade medh Saken där Comministern H:r Joh: Altopæus angifwitz, som wore han bondens Jöran Worhos dödzwållare); KA mf. ES 1879 (kkk 10) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 2.–11.9.1695 s. 293 (instellte sigh nu medh-hielparen Johannes Altopæus); KA mf. ES 1879 (kkk 11) Tuutarin käräjät 27.1.–5.2.1696 s. 94; KA mf. ES 1879 (kkk 13) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 12.–19.7.1697 s. 255 (Crono Befallningz Man Wälb:de Jesper Weidman gaf Rätten tillkenna, huru såsom han af Hans Excell: H:r Feldtmarskalken och Gouverneuren här å orten fådt ordres aff den 21 Junij nästledne för denne Rätten att producera och låta werckstellig giöra den Höglåfl: Kongl: Håff Rättens resolution Dat: Åbo d: 5 Junij nestledne, innehållandes, huru såssom den Kongl: Håff Rätten fuller förmedelst dess d: 20 Junij 1696 uthfärdade Resolution dömbd Coadjutoren Johan Altopæus, emedan han eij kunnat den honom pålagde 12 Manna Eedh præstera, att böta fulla Mans both, förlijka Måhlssäganden, Häradz Rätt effter Lag förbehållen, sampt uthstå Kyrkioplicht och afbidia Församblingen, Men som Hans Kongl: Maij:t hade sedermehra igenom dess af d: 21 nästledne Aprill till den Höglåfl: Kongl: Håff Rätten ankombne Nådige Rescript bewilliat honom effter dess i underdånigheet giorde ansökning, att befrija sig ifrån denne honom tillagde beskyllningen med sielf sins Eede; Altså och till underdånigste föllie deraf Johan Altopæus wid denne Häradz Rätten sig bör befrija med sielf sins Eede, det han eij är framledne Jöran Worhos dödzwållare ... hwarpå han sedermehra med 2 fingrar å booken præsterade fölliande Eedh: Jagh Johan Altopæus Swär wid gud och hans Helga Evangelium, det Jag eij är den framledne Jöran Worhos dödzwållare, Så Sant mig Gud skall hielpa till Lijf och Siähl); KA mf. ES 1808 (hh 1) Ylim. käräjät Kattilan hovissa 24.11.1684 s. 521 (Nomina Testium ... 6. Studiosus Johannes Haltopæus), 527; KA mf. ES 1793 (ff 9) Ylim. käräjät Narvassa 12.11.1696 s. 317 (... och hwadh 2:o Toxova Cappellanen H:r Johan Altopeus widkommer, säger Fiscalen [Wälbet:de Jacob Hinrichson] honom wara dömbder att för dråpe som han skall wara anklagat före befrija sigh medh 12 manna Eede och således ab officio priverad, des uthan skall samme Präst heela natten medh [Landz Gewaldigern Elias] Thorsberg sutit och druckit, förmenandes honom för åfwanomrörde orsaker icke kunna admitteras till något witne), 320; KA mf. ES 1793 (ff 10) Ivangorodin läänin käräjät 11.–14.1.1697 s. 19 (Thorsberg på Stodh ännu att Cappellanen Altopæus här om den bästa kundskapen hade), Ivangorodin läänin käräjät 1.6.1697 s. 110 (Thorsberg). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 174 (XXXIX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 21. — K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #15; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6076, 6111 ("Alopaeus"); G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #406.

Päivitetty 30.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Altopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2722>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Haltopæus, Joh. Narv. p. 141 || Vib. 146: 9.4.1679.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 174.

Tallenna tiedot muistiin