Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1679 Johan Tenlenius (myös Telenius) Johannes Gabrielis, Borealis 2725. Vht: rykmentinpastori Gabriel Lethalensis 811 (yo 1650/51, † 1674) ja Maria Johansdotter Wenno tämän 1. avioliitossa (pso 2:o Lapin kirkkoherra Johan Aurelius tämän 3. avioliitossa, † 1692). Turun katedraalikoulun oppilas 10.3.1673 (in cl. I colleg., Iohannes Gabrielis Laethalensis). Ylioppilas Turussa kl. 1679 Tenlenius Joh. Satac _ 141. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1678/79] Johannes Tenlenius. — Asui Lapin pappilassa vuoteen 1695 ja sittemmin Laitilan Kodisjoen kylän Heikkilässä. Koulumestari. † Laitilassa 1700-luvun alkuvuosina.

Pso: (jo 1692) Elisabet Aurelius (‡ Eurassa 1739).

Poika: Euran kappalainen Johan Tenlenius 5183 (yo 1712, † 1737).

Lanko: majoitusmestari Karl Lapponius, myöh. Norberg 1656 (yo 1663/64, † 1678).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 191a; HYK ms., Bor. osak. matr. #172, tilikirja s. 24 (Johannes Tenlenius ‹Edellisen rivin päiväys "1679: 28. Mai" koskenee tätäkin riviä.›); KA mf. ES 1925 (mm 12) Lapin käräjät 25.–26.2.1681 f. 7v (H:r Gabriel Laurentij obligation och Contracht af d: 17 Aprillis 1672 ... angående någon Kåst i Åbo för H:r Gabriels Son); KA mf. ES 1926 (mm 13) Lapin käräjät 7.–8.10.1685 f. 770v (Såssom Stud:s Johannes Tenlenius ifrån Lappo Prästgård opwijste Cronones Befal: Wählbet:de Petter Wångz tillstånd af d: 30 Junij förledne at få på frijheet Optaga ett Cronones Ödes h:n i Kifwikyläby och Lappo Sochn, det Mårthen Erichsson tillförende åbodt haf:r); KA mf. ES 1927 (mm 15) Lapin käräjät 1.–4.2.1687 s. 10 (Johannes Tendelinus); KA mf. ES 1927 (mm 19) Lapin käräjät 13.–15.8.1689 f. 71v (katso 3320); KA mf. ES 1847 (kk 10) Lapin käräjät 13.–14.2.1691 f. 138 (Rusthållaren Åke Mårthensson i Hautis bewijste att Studenten Johan Tenlenius är 3 gångor Lagl:n Citerat och stämbdh angående een Caution); KA mf. ES 1929 (mm 23) Lapin käräjät 4.–6.2.1693 s. 98 (Kyrkioherdens i Lappo Sahl. H:r Johan Aurelij Måg Stud:s D:ns Johan Telenius ... Sahl. bem:te Kyrckioherdens Son Cappellanen i Lappo Wällärde H:r Göstaff Aurelius), Lapin käräjät 26.–27.9.1693 s. 236 (Studiosus Dns Johan Telenius); KA mf. ES 1929 (mm 25) Lapin käräjät 5.–6.9.1694 s. 373, 390, Lapin käräjät 31.5.–1.6.1694 s. 162–172 (huruledes Studiosus Johannes Tenlenius, hoos Henrich Jacobsson honom H:r Göstaff öfwerfallit); KA mf. ES 1931 (mm 35) Lapin käräjät 13.–14.2.1699 s. 179 (Såsom Studenten Johan Tenlenius af Kyrkioherden i Lethala Ehrewyrdige H:r Erich Salonius befullmechtigad), Laitilan käräjät 18.–20.10.1699 s. 735–747 (Lendzman Wählförståndigh Jacob Johansson kärde till för detta Studenten Mons:r Johan Tenlenius, att han d: 14 sidstl: September hoos Erich Erichsson i Letala by, skall tillagt honom, som wore han Hundzfått skiälm, och tillijka medh dess Hustru tiufwar, sampt dagen derefter i Prästegården uthan någon gifwen orsak, slagit honom 6 Öhrfijhlar, hwaröfwer Tenlenius sigh förklarade, det Lendzman äfwenn:de d: 14 sidstl:ne September kommit i hans stugu hoos bem:te Erich, hwilken stugu Vice Pastoren H:r Johan Salonius 2465 och Corporalen Manhaftig Gustaff Böningh, hwilkas Barn han informerar, hyrdt åth honom, då han skall kallat honom Grijs Petter, för det han opdrijf:r Kyrkioherdens qwick tijonde, Landzlöpare och Inhyses, sampt att han handlade medh Kyrkiones penningar ... Lendzman nekade sigh tillagt Tenlenius andre beskyllningar uthan allenast kallat honom een Inhyses karl för hwilka Tenlenius eij eller skall låtit honom stämma, menandes honom Tenlenius och wara een lösker karl, emedan han wore hwarken under Kongl: Academiens förswar, eller af Högwyrdige H:r Biskopen förordnad att läsa för Barnen i denne S:n, det lijkwähl Tenlenius påstodh, Nembl:n att han wore constituerad Pædagogus här i Sochnen, hwarpå han skall hafwa hans Högwyrdigheetz H:r Biskopens Skrift, men föregaf sigh hafwa den lefwererat åth Probsten Höglärde Mag:r Christer Walstenius för 2 Åhr sedan, påståendes sedan wijdare dhe här åfwannembde skiälls Ordh af Lendzmannen wara sigh tillagde, hwarföre han begiert Nembdeman Carl Hindersson i Kattinhände stemma honom sigh till swars ... dy anstår medh denne saakz afgiörande till dess Rådstugu Rättens i NyStadh, uthslagh faller om beskyllningen); KA mf. ES 1932 (mm 37) Laitilan käräjät 5.–6.3.1701 s. 193, Laitilan käräjät 27.–28.5.1701 s. 540 (Mons:r Johan Tenlenius, som denne S:ns Barn informerar); KA mf. ES 2085 (ss 17) Isonkyrön käräjät 14.2.1695 s. 185 (Han Opwijste nu twenne Attestata om sitt Reedelige och ählige Förhållande, warandes det första af Wyrdige H:r Joh: E: Salonio i Lethala Prästegård af d: 10 Octob: 1693 och det andra i Pastoris frånwaru i Lapå af des Adiuncto H:r Johanne Tenlenio de dato d: 15 Octob: 1693 underskrifwet); KA mf. ES 1370 (p 9) Uudenkaupungin RO 29.11.1699; KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 14.7.1694 ([Rådman] Erich Giers opwijste Stud: Dn: Johan Tenlenii Attest aff 19 Junij sidstledne), Rauman ylim. RO 26.2.1695 (Klåckaren Gabriel Gabrielsson jäfwades aff H:r Gustaf [Lapponius], för dhet han är hans Wederdelomans Dn: Tenlenii Brodher). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 177 (XXXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 254; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 12; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 60 (I 23.2.1681 Bor. Finl.: "Johannes Tenlenius Absens"); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 160 (1673:II), 162 (1674:II), 164 (1675:II), 166 (1676:II), 167 (1677:I), 169 (1678:I), 171 (1679:I). — V. Nissilä, Tenlenius. Genos 79 (2008) s. 37.

Päivitetty 31.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tenlenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2725>. Luettu 27.11.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tenlenius, Joh. Satac. p. 141 || Bor. 172. I denna nation bet. sin afgift 25.5.1679. Nämd i prot. 5.1682 att föga ärft efter sin far.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 177.

Tallenna tiedot muistiin