Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1679 Anders Paulinus Andreas Johannis, Viburgensis 2743. Vht: Iitin kirkkoherra Johan Paulinus 51 (yo 1640, † 1704) ja hänen 1. puolisonsa Barbro. Ylioppilas Turussa kl. 1679 [Paulinus] Andr. Vib _ 141. — Apulaispappi Iitissä (coadjutor, 1687). Iitin 2. kappalainen 1690. † Iitissä syksyllä 1703. Naimisissa (1687).

Lanko: Virolahden kappalainen Matias Löflund 4107 (yo 1695, † 1742).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 147a; KA mf. ES 1722 (bb 12) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 22.–23.2.1687 s. 12 (Kyrckioheerdens Sohn ifrån Itima Prestegård H:r Andreas Paulinus), 15; KA mf. ES 1723 (bb 13) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 4.–5.2.1691 s. 52 (Coadjutor widh Itima Försambling H:r Andreas Paulinus), 53; KA mf. ES 1725 (bb 17) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 24.–26.2.1696 s. 52 (Capelan i Itima H:r Anders Paulinus); KA mf. ES 1725 (bb 18) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 18.–19.1.1697 s. 46 (Såssom Opbördzskrifwaren Hendrich Forssman och Capelanen H:r Anders Paulinus i Consistorii Eccleesiastici Fullmächtiges H:r Arfwedh Sortoni närwaro sins emellan träffat een wenligh composition och förljkning), 49, 67, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 16.–17.8.1697 s. 221 (Capelanen i Itima Wällärde H:r Anders Paulinus opwiste Befallningzmans Wehlbet:de Hendrich Löfwingz d: 30 sidstl: Junii sigh meddeltte inrymmelsse skrifft till ett Cronohemman i Hardola by och Itima Kyrckiegiäld, som Matz Thomasson till förenne åbodt, Och Hoffslagaren af H:r Ryttmästarens Zwillingz Compagnie, Olof Haal, på des löhn, warit anslagit, som och åth Capelanen sitt samtycke till hemmanetz optagande gifwit, emedan åboen för sin fattigdom och tillstötande siuklige olägenheet, medh der å fölliande dödelige frånfälle, lembnat det i obruk och ödesmåhl. Anhållandes nu H:r Anders att om samma hemmans beskaffenheet Lagl: måtte undersökias), 226; KA mf. ES 1725 (bb 19) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.10.1698 s. 325; KA mf. ES 1725 (bb 20) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 13.–14.6.1700 s. 300; KA mf. ES 1726 (bb 21) Hollolan ja Tennilän käräjät 17.–18.6.1701 s. 139 (Cappellanernes H:r Paul och H:r Anders Pauliners attest); KA mf. ES 1726 (bb 23) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 16.–17.6.1703 f. 130; KA mf. ES 1727 (bb 23) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 3.–4.11.1703 f. 164 (Men som Befaln:n Wälbet:de And: Gilberg här wed Rätten föredrogh [Studenten Mattz] Löflundz förfall, och att han för sin Swågers Sahl: H:r Anders Paulini nyligen tijmade dödzfall, eij kan wedh detta Tingh opwachta); KA mf. ES 1815 (ii 6) Vehkalahden ylim. käräjät 4.4.1687 f. 33 (Förekom H: Andreas Paulinus och gaff Rätten tillkänna, att då han förledne Höst warit i Philpula byy, jempte Häredzhöfdingen Bosin, för een Jordetwist skull, som the Philpula boer förnimmes hafwa medh någre bönder å Tawastehuus sijdan, haar Peer Erichson förundt honom Natthärbärge, och enär han sigh lagdt hadhe, skall huusfålcket tagit Nykehlen uhr Cammar låset, och i medler tijdh han där inne legat, skall uhr hans byxsäck, som han sigh då intet afklädd, wara bårttagit een hoop medh domar och gamble skriffter, hwilka han, deras jordeträta angåendhe, hoos sigh hadhe, Altså tilltahler han Peer Erichson här om effter dhe i hans huus bortkommo. Peer Erichson sadhe att H: Andreas medh sin broder H: Påhl legat tillsamman och hafft månge aff theras Interessenter, som dem opwachtat, the måge wetha hwar skriffterne kombne ähre); KA mf. ES 1817 (ii 13) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 20.1.1696 s. 88, Elimäen käräjät 25.–26.10.1696 s. 575 (Cappellanerne ifrån Itis församblingh Wyrdige och Wäll:de H:r Paulus och Andreas Paulinus förekommo och begiärte att såssom wedh det nyl:n skiedde Extraord:e Lagmans Tinget uti Saaken emellan dhe Philpula och Rahikala här if:n Elimä S:n och dhe Ninimäki boar if:n Itis Sochn och Tawastehuus lähn Ang:de den dem emellan länge i Rätterne angängige giörde Jordetwist skall wara uthstält till denne Rättz inqvisition och ompröfwan), 586; KA mf. ES 1976 (nn 27) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–13.10.1708 s. 611 (witner, af hwilka Corporalens Torsbergz hustru Annika Andersdotter Paulina inkallades, emoth hwilken Hendrich Påhlsson Exciperade, efter hon med Länsman [Niels Bengtsson] och des hustru [Anna Pehrsdotter] skall wara i Skyldskap, men som efter derom skedde undersökning befans, samma skyldskap wara i 3:ie Led, så wida Anna Paulinas Far och Länsmans hustru äro Syskone barn, dy ehrkändes hon för habilt witne, katso 5072); KA mf. ES 1265 (g 110) Helsingin KämnO 27.8.1701 s. 15 (Cappellan i Ithis H:r Andreas Paulinus beswärade sig öfwer Welb: Fruu Beatha Gyllenhierta som skolat honom owitterl: affördt des dotter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 176 (XXXIX); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 357.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Paulinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2743>. Luettu 6.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Paulinus, Andr. Vib. p. 141.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 176.

Tallenna tiedot muistiin