Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1679 Johan Wexel Johannes, Holmensis 2745. Kotoisin Tukholmasta. Ylioppilas Turussa kl. 1679 Wexel Joh. Holmens _ 141.

/ Huppoisten ruukissa mainitaan kirjurina 1701–05 muuan Johan Wexiolin. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 210b; KA mf. ES 1888 (ll 16) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 30.1.–1.2.1699 s. 96 (den attest som nu å H:r Bruukzförwaltarens [Petter Thorwöstz] sijda producerades af dess förra Skrifware Johan Wexiolin); KA mf. ES 1836 (jj 14) Viipurin pitäjän käräjät 29.–30.3.1667 s. 16 (Jöran Mårtensson i Watinora berättade hurusåssom han haf:r giort ett Contract medh Sahl: Ryttmäst:s Wattermans Änkia h:o Sara om en Äng Hulikalan autio i Räwonsari som henne tillhörigh är för 2½ D:r K: m:t om åhret, huilken Äng han haf:r i 9 åhr slagit och för 3 åhr Ängen opgärdat effter Contractet. Beswärandes sigh nu att hennes dotter dotters Man Jacob Wexel haf:r för 3 weckor sedan 2 Lass höö ifrå samma Äng affört, begärandes rätt i Saken. Här till Wexel icke neka kunde, utan tillstodh sigh hafua tagit samma 2 lass höö), Viipurin pitäjän käräjät 24.–26.10.1667 s. 82 (Jacob Wexels Fulmechtiges Erich Ingermans anspråk emot Christian Sigfridsson, Angående hööbergande), 89 (Elin Jacobs dotter ifrå Räffwonsaari framlade en Supplication, der uthi hon anklagar, att en Under Officerare Jacob Wexel ben:d hade i denne höst, för 5 weckor sedan, slagit henne medh Wärie fäste ett slagh i ryggen, så att henne hade förgååtz barn); KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 12.–13.3.1668 s. 24, Viipurin pitäjän käräjät 23.–25.11.1668 s. 96; KA mf. ES 1837 (jj 16) Viipurin pitäjän käräjät 27.–28.5.1670 s. 41 (Då framträdde Leutnampten Manhafftigh Jacob Zitting och inlade een Räkningh, hwar uthi han opförer, sigh hafwa att fordra aff een Löös karl Jacob Wexskiöldh Femtije Twå Dahl:r Kopp:r M:t); KA mf. ES 1843 (jj 46) Viipurin pitäjän käräjät 22.–24.10.1707 s. 268 (Förekom Handelsman Wälachtadt Henrich Saels, och oppwijste arrendatorens Wälbet:t Johan Wexiolins skrifft af d: 23 Febr: 1707 medelst hwilken såssom Maskola Rusthållet lemnes honom till underpant); KA mf. ES 1800 (gg 17) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 1.–10.12.1698 f. 247 (Arrendatoren Wällbetrodde Reinholdt Kustor gaaf Rätten tillkienna det han woore sinnad i herrans nampn å annat giffte gånga, katso 2422); KA mf. ES 1801 (gg 26) Rästitutkinta Käkisalmella 31.8.–1.9.1708 f. 117v (Mattz Lamain i Petäjerfwi inlefwererade framl:ne Arrendatorens Reinhold Custers Successoris Matrimonij Johan Wexiolins honom meddehlte inrymning af den 12 passato, att optaga Cnuth Wackas öde af ½ adra i Reuskälä by). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 178 (XXXIX); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 61 (I 23.2.1681 Suderm.: "Oxelgreen ‹tämä?› gaff hr Rector det rådet att han accorderar medh sin huusbonde att han hafr wissa timar till Skrifwandet och, får sedan läggia dhe andre till sine Studiers fortsättiande.").

Päivitetty 5.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wexel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2745>. Luettu 1.10.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wexel, Joh. Holmens. p. 141.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 178.

Tallenna tiedot muistiin