Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1679 Erik Nicelius Ericus Martini, Nylandus 2798. * noin 1664. Kotoisin Lohjalta. Turun katedraalikoulun oppilas 17.3.1674 (in cl. I colleg., Ericus Martini Lojoensis.). Ylioppilas Turussa sl. 1679 Nicelius Eric. Martini Nyl _ 144. — Helsingin triviaalikoulun vt. ylempi kollega (1684). Armovuodensaarnaaja Pyhtäällä (1685), sitten kappalainen siellä (1688). ‡ Pyhtäällä 19.3.1711.

Pso: Katarina Elisabet Nilsdotter Lindormi tämän 2. avioliitossa († 1740).

Pson edell. aviomies: Pyhtään kappalainen Arvid Rosaeus 1313 (yo 1659, † 1684).

Appi: Pyhtään kirkkoherra, FM Nils Lindormi 971 (yo (1653), † 1671).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 137a; KA mf. ES 1724 (bb 17) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.–21.2.1696 s. 131 (Michel Andersson ifrån Rudom opwjste Cronones Befallningzmans tillåtelsse skrifft af d: 26 Octob: 1695 des medelst honom är tillåtit att optaga ett förlammat hemman i Påfwalsby om 9 al:r Jord och ½ M:ll ... een Capelan ifrån Pyttis H:r Erich Nisilius har fuller der före rustat men för des odogl: lägenheet skull är det blifwit för 2 år sedan casserat); KA mf. ES 1815 (ii 5) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 8.–9.10.1685 s. 245 (Alldenstundh Cappellan i Pyttis Sochn H: Arfved Roselius 1313, ähr igenom then tijmelige döden affgången, och Sochnemännen, wählförståendes aff, Bondeståndet åstunda nu eenhelleligen, dett H: Erich Nicelius, then ther Enckians Nådeåhr Predijkar, måtte till Successionen komma, effter som och the aff hans Lärdom och Lefwerne ett gått nöije hafft, och sig ther om nu få mycket mehra wijdare kunna försäkrat giöra, Uthlåtandes i synnerheet den dehl aff Finska Församblingen, som här tillstädes ähr, them ingalunda willia sleppa Nicelium, effter som han och dett Finska språket wähl mechtig ähr, och warit i så måtto them till behageligh tienst, Altderföre Vocera the och kalla Pyttis Sochnemän bem:te Nicelium till samme Vacerande Cappellans tienst i theras Församblingh, och them som hafwa här öfwer att disponera ödmiukeligen bidia, att han ther till måtte förhulpen blifwa, oppå hwilkas kallelse detta H: Erich till publicum attestatum meddeles); KA mf. ES 1815 (ii 6) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 8.–9.11.1689 f. 424; KA mf. ES 1816 (ii 7) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 30.9.–1.10.1692 f. 429v (Capellanen her i Sochnen Wällärde H: Erich Nicelius framkom tillijka medh sine 9 Grannar ifrån Wäster Kyrkby, beswärandes sigh öf:r een deras Interessent och Granne Hindrich Bertillson, som skall han opbränt een deras samfälte qwarn uti Långfårsen); KA mf. ES 1816 (ii 8) Elimäen ja Valkealan käräjät 10.–12.10.1693 s. 20; KA mf. ES 1821 (ii 28) Pyhtään käräjät 1.10.1706 s. 330 (Sammaledes haar bem:te Sahl:e Handelsman Herman Ditterdingz Erfwingar att fodra af Capellan här i Pyttis Försambling Ehrewyrdige H: Erich Nicelius 63 D: 18 ö: K:m:t för Crediterat Kiöpmans wahror ... bem:te Capellan igenom däss Stiuf Sohn Stud: Dom: Hindrich Rosæus 4553 på däss wägnar nu närwahrande tillstår denne fodran för Ständigh), 334. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 184 (XL); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 155 (Ericus Nizelius); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 253 (1684); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #161; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 14; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 162 (1674:II), 164 (1675:II), 166 (1676:II), 167 (1677:I), 169 (1678:I), 171 (1679:I). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 202 (Erik Niscelius); L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 29.

Päivitetty 14.11.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Nicelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2798>. Luettu 6.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Nicelius [äfv. Niscelius, Nigelius], Eric. Martini Nyl. p. 144 || Nämd i prot. 22.4.1681. Kpl i Pyttis 1688. Död 1711.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 184.

Tallenna tiedot muistiin