Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1679/80 Anders Herkepaeus Andreas Laurentii, Lappvesiensis 2821. Vht: Taipalsaaren kirkkoherra Lars Herkepaeus (Laurentius Laurentii, † 1670) ja Anna Samuelsdotter Croëll. Ylioppilas Turussa 1679/80 [Herkepæus] Andr. Lapvesi _ 145. — Taipalsaaren (Viipurin piispan palkkapitäjän) kappalainen (1685), sijaiskirkkoherra 1690. Pälkjärven kirkkoherra 1694. Joutui perheineen kasakoiden vangiksi ja vietiin Venäjälle 1705. † matkalla 14.2.1705.

Pso: Elisabet Schultz († luult. 1751).

Veli: Pielisjärven kirkkoherra Pehr Herkepaeus U346.

Vävy: Rantasalmen kirkkoherra, FM Johan Kettunius, myöh. Norrgren 4224 (yo 1696, † 1740).

/ Pojan Petter Herkepaeuksen (* 1691, † Uppsalan pormestarina 1764) mainitaan opiskelleen kolmatta vuotta Hallessa ja Wittenbergissä, noin vuodesta 1711. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 86b; KA mf. ES 1814 (ii 4) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 18.–20.2.1684 f. 323v (Såssom wällärde H:r Andreas Hercæpæus, anhåller om laga skiffte emel: sigh och Jacob Persson i Ahackala, sampt Anders Larsson Ahackanen, opå så den stoora som lilla Jangasalo holmar, hwarest dhe för detta samfelt skogen brukat); KA mf. ES 1815 (ii 5) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 6.–7.7.1685 s. 89 (utj Capellan H: Andræ Herkepæi närwaru), Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 18.–19.9.1685 s. 159, 163 (med H: Abrahams [Abraham Bronnerus, Past. in Jokas] Swåger Cappellanen H: Andrea Herkepæo), Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 22.–24.1.1685 f. 281v; KA mf. ES 1815 (ii 6) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 13.–14.2.1688 f. 290 (Capellanen Wällärde H: Andreas Herkepæus haar å sin Swärfaders nu mehra hoos Gudh Sahl: Håpman Swen Stilles wägna såsom thes Fullmechtige 1687 om Wintteren försåldt till Johan Christerson Rustningz rättigheeten till Törwisniemi hemmanet, för ett wist betingat wärde Trehundrade D:r K:r M:t och skulle der jempte åthniuta heela råghwäxten, sampt een Engh Kårkennijttu för åhr 1687 bärga); KA mf. ES 1815 (ii 6) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 26.–28.9.1688 f. 336 (Caplans Bohlet); KA mf. ES 1817 (ii 11) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 11.–12.1.1695 s. 52 (katso 2419); KA mf. ES 1799 (gg 13) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 23.2.–1.3.1694 f. 43v (Förmantes Allmogen i Pelgi Jerfwi S:n så nu som offta tillförenne, att dhe framföra Timber Ståckar och balckar sampt andre Materialier till Prästebohls bygnadh, emädhan Kyrckioherden Wyrdige och Wällärde H: Anders Herckepæus beswärer sigh högel:n, att opå samma Pastorat inga dugelige hws nu pro tempore finnes, hwar uthi han sigh begå kan); KA mf. ES 1800 (gg 16) Pälkjärven käräjät 27.–29.1.1697 f. 15; KA mf. ES 1800 (gg 18) Pälkjärven käräjät 13.–16.11.1699 f. 232v (Kyrckioherden Ehrewördige H: Anders Hærkepæus inlade dhe i förledne wintter passerade Acta Visitationis Episcopalis af d: 16 nestl:e Februarj hwaruthinnan uthi den 7 puncten förmeles det een ny Klåcke stapel är nödig att blifwa Opbygd uthi den förfallnas ställe); KA mf. ES 1800 (gg 19) Pälkjärven käräjät 19.–20.3.1700 f. 87v; KA mf. ES 1801 (gg 24) Pälkjärven käräjät 20.–22.2.1705 s. 47 (Lensmann Wälförståndig Carl Klöfwer föredrog Rätten det heela Pelgijerfvi Sochns Allmoge hwilken sig för dess flychtige tillståndh till desse Tingz tijmmar eij kunnat inställa, sedan den olycklige händelse tijmat att dheras Kyrckioheerde H:r Anders Herkepæus med Fiendens senaste d: 28 Jan: i landet giorde invasion blifwit fången, för honom åstundat Och sin önskan yttratt att kunna fram för Alle andra erhålla dheras Cappellan H:r Pehr Walbergium till Succession, warandes dhe medh honom aldeles förnögde); KA mf. ES 1801 (gg 25) Pälkjärven käräjät 18.–20.2.1707 s. 41 (Cappellanen Wällärde H:r Pehr Walbergius gaaf Rätten tillkänna det han tijd effter annan haar förrättat Gudz tienst utj framledne Kyrkioherdens H:r Anders Herkepæi Enkias förtienst och Nåde Åhrs tijder förmant Allmogen till Pastoraliernes clarerande ...), Pälkjärven käräjät 19.–21.9.1707 s. 182 (Arrendatoren Carl Tujulijn (katso 13523) gaaf Rätten tillkänna det hans framledne Swärfader Sahl: Kyrkioherden H:r Anders Herkepæus eij erhållet af Capitein Brakels Enkiefruus Pantegodz i Pelgjerfwi dess tillhörige Deputat ifrå 1700 till 1705 inclusive). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 181 (XL). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 134, 342, 347; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 127; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 165; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #712D; Släktbok, Ny följd IV. SSLS 723 (utg. K. Stockmann, 2009) sp. 203 (Taipalsaarisläkten Herkepaeus Tab. 22).

Päivitetty 4.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Herkepaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2821>. Luettu 24.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Herkepæus, Andr. Lapvesi. p. 145 || Möjl. den Andr. Herkepæus, som 1688 kpl och 1690 vicepastor i Taipalsaari.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 181.

Tallenna tiedot muistiin