Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

23.1.1680 Bengt Elgfooth Benedictus Olai, Duderhofensis 2837. Vht: Tuutarin (Duderhof) kirkkoherra Olof Elgfooth (Olaus Michaelis, yo Tartossa 27.9.1639 nimellä Attorpius, † ~1669) ja Maria Franck tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 23.1.1680 Elgfot. Ben. Olai Duderhofens _ 145. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1680. d. 23. Jan. Benedictus Olai Elgfoot. Pastor in Scorritz in Ingria. Ylioppilas Uppsalassa 19.9.1682 Benedictus Elgfoot Ingermannus ex Acad. Abonensi. — Tuutarin vt. kirkkoherra Inkerissä 1685. Nevanlinnan kappalainen 1687. Inkeren kappalainen (1693). Skuoritsan kirkkoherra 1693. † Skuoritsassa 1695.

Pso: 1687 Anna Lang tämän 1. avioliitossa († 1728).

Pson seur. aviomies: Loimaan kirkkoherra Jakob Rungius 2904 (yo 1681, † 1723).

Poika: ylioppilas Jakob Elgfoot 5132 (yo 1710).

Poika: Alastaron kappalainen Olof Elgfooth U667 († 1743).

Lanko(?): Linköpingin piispa, TT Jakob Lang 1889 (yo 1667, † 1716).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 51a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #157; KA mf. ES 1877 (kkk 2) Tuutarin ylim. käräjät 16.–18.3.1685 f. 24 (Vice Pastor i Duderhoff wördige och Wähllärde H:r Benedictus Elgfoot), Lopen, Järvisaaren ja Spasskin yläosan käräjät 14.–15.9.1685 f. 102 (Leutnanten Manhafftig Michel Elgfoot som Arrendewijs aff Kongl: Maij:tt och Chronan innehafwer Håfflegret Stormbergh af 1½ Obs), 102v, 107 (katso 2722), Tuutarin käräjät 24.–25.9.1685 f. 109 (Oppå Præpositi Sahl: H:r Mag: Johannis Köchers (katso U167) Enkias dygdesamma Hustru Maria Francks wegnar, anhölt dess Fullmechtige Mons: Samuel Fallerius, att Enkian motte refunderas och betahlas den bekostnadh hennes första Man Sahl: H:r Oloff giordt, på een i Pastoratet opbygdh bodh och ett Fähuus); KA mf. ES 1878 (kkk 3) Inkeren, Liissilän, Venjoen, Lopen ja Järvisaaren käräjät 8.–10.2.1687 f. 67 (Leutnanten Manhafftig Michel Elgfoot tillijka medh dess Arrende bonde Jöran Mutter, förlijckte sig med Nembdeman Grels Weyalain), Inkeren, Venjoen, Liissilän, Lopen ja Järvisaaren käräjät 1.–3.9.1687 f. 154, 158v; KA mf. ES 1878 (kkk 4) Tuutarin ylim. käräjät 12.10.1688 f. 102 (producerade till bewijs, för detta Diaconi härsammastedes men nu Pastoris i Qwiwas Förambl: H: Caroli Pomœlij, fordom Præpos: Sahl: H: Magister Köchers Stiufsons Diaconi i Nyen H: Bened: Elgfootz, och för detta Doctorens [H: Johannis Reuters] Medhhielparens men nu Diac: i Tyris H: Erici Wackilenij skrifftel: Attester); KA mf. ES 1878 (kkk 5) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 1.–6.9.1690 s. 213 (S:r Jochim Bröker som d: 3 hujus prod:t sin af Sahl: H:r Magister Köchers Enckia hustru Maria Franck, uthi dess Saak Contra Cammererarens Sahl: H: StiernCrantzes EnckiaFru Wehlb: Fru Ewa Fuhrumarck och dess medh Erfwingar in P:to Debiti erhåldne Fullmacht); KA mf. ES 1878 (kkk 6) Kuivaisin, Kelton ja Spasskin käräjät 16.–21.3.1691 s. 111 (Probstinnan Frw Maria Franck genom sin Fullmechtig Stadz Notarien Wäll:t Augustinus Börman U392); KA mf. ES 1878 (kkk 6) Lopen, Järvisaaren, Liissilän, Venjoen ja Inkeren käräjät 1.–5.9.1691 s. 169 (Ränttmestaren ifrån Nöteborgh Wälb:de Christopher Bure (katso 3400) ... dess Swärson Herman Bröjer som Succederat [Leutn: Michel] Elgfoth utj arrendet af samma by); KA mf. ES 1878 (kkk 7) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 1.–6.2.1692 s. 96; KA mf. ES 1878 (kkk 8) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.1.–6.2.1693 s. 127, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 4.–13.9.1693 s. 399; KA mf. ES 1880 (kkk 14) Lopen, Järvisaaren, Liissilän ja Inkeren käräjät 10.–12.1.1698 s. 1; KA mf. ES 1880 (kkk 14) Pähkinälinnan, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 22.–30.9.1698 s. 399, 463 (Lieutenampten Michel Elgfooth kiärde till Krögaren Anders Törröi); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin Tuutarin käräjät 6.–17.2.1699 s. 325 (Contraleuren Wählbet:de Johan Schening kiärde till handelsman Sig:r Johan Elgfoot om een häst som han af Elgfotn sig tillbytt), 367 (Handelsmans Johan Elgfootz ... Bror Sahl: Lieutenanten Michel Elgfooth), Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.9.–17.10.1699 s. 805, 825; KA mf. ES 1880 (kkk 17) Kuivaisin käräjät 19.–21.2.1702 s. 36; KA mf. ES 1809 (hh 5) Järvisaaren ylim. käräjät 18.8.1688 f. 237–251 (saken emoot Leutnanten Edel och Manhafftig Michael Elgfoot, hwilken af Häradzhöfdingen Wälb: Philip Magnus Rosenlindt 1766 relative angifwitz, som skulle han sig emot det 20 Cap: Edzöres b: L: L: förgrijpit, och på bonden Johan Kandolain ett oChristeligit pijnande föröfwat, huarföre Leutnanten emot bem:te Häradzhöfd:s person exiperat, föregifwandes den samma wara hans högste förfölliare, och derföre en owäld domare begärt); KA mf. ES 1809 (hh 6) Tutkinta Pähkinälinnan läänissä 22.2.1689 f. 3v (angående de förwijtelser, hwilke Leutnanten Edel och Manhafftig Michel Elgfooth tillagde äre, som skulle han Johan Kandolain ganska swår- och oförswarl:n med olaga fängzlan- och pijnande handterat), Pähkinälinnan läänin ylim. käräjät 26.2.1689 f. 7v–23 (Häradzrättens Sententz och doom utj Saken emellan Landz-Fischalen Wälb:de Jacoh Hinrichson 2751 ratione officij Kärande, emot Leutnanten Edel och Manhafftig Michel Elgfooth, så och Matz Pöllä, Smeden Erich Markuson, Stalldrengen Oloff och drengen Johan Swarande, angående Johan Kandolains omild handter- och brännande, iämbwäl Leut: Elgfootz vice versa emoot Kandolain och Matz Pulli förde käremåhl, angående tiufnadz beskylningh, huar wid och emellan häradzhöfdingen Wälb:g Philip Magnus Rosenlindt och bem:te Leutnant Elgfooth opwuxne injurie träta omröres ... Leut:s Moder Sal: Magister Köhers effterlåtne Änckia, så wäl som hans bröder H:r Bengt och Johan Elgfooth under Leut:s warande Arrest, åfftast sig här på Petzowa håff infunnit och huusshållet förestådt); KA mf. ES 1811 (hh 11) Kaprion läänin alaosan käräjät 20.–28.8.1694 s. 120 (Kyrkioherden i Sqvoritz Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Bengt Elgfoot); KA mf. ES 1811 (hh 12) Kaprion läänin alaosan käräjät 4.–9.2.1695 s. 105 (Uppå Kyrckioherdens i Sqvoritz H:r Bengt Elgfoths wägnar insinuerade Cappellanen H:r Erich Næringius en skrifft). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 180 (XL); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 279; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 23; Akademiska konsistoriets protokoll XVI 1683–1684 (Uppsala 1975) s. 123 (1.8.1683, Benedicto Elgfot bewilliades testimonium). — K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #82; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1005, 1339H (‡).

Päivitetty 25.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bengt Elgfooth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2837>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Elgfot, Ben. Olai Duderhofens. p. 145 || Vib. 157: Elgfoot, 23.1.1680. – Son af kh i Duderhof, Ingermanland, Ol. Michaelis Elgfooth (1661–66). Kpl i Nyen 1687–90. Kh i Skvorits 1690.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 180.

Tallenna tiedot muistiin