Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1680 Johan Ståhlbom Johannes Johannis, Borealis 2879. * noin 1668. Vht: Vaasaporin kreivikunnan inspehtori Hans Ståhlbom 1205 (yo 1658, † 1678) ja Maria Petraeus tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1680 Ståhlbom Joh. Joh _ 148. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1686 – kl. 1688. Oraatio 21.11.1686. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1688 – sl. 1689. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1694. — Föglön kirkkoherran apulainen 1694. Finströmin Getan kappalainen 1697. Föglön vt. kirkkoherra 1708, vakinainen kirkkoherra 1710. Pakeni sotaa Ruotsiin 1714. Virkavahvistus Föglön kirkkoherraksi 1719 (virkaan 1721). Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1708. † Föglössä 27.4.1737.

Pso: 1695 Anna Danielsdotter Mansnerus († 1763).

Appi: Föglön kirkkoherra Daniel Mansnerus 1297 (yo 1658/59, † 1710).

Tyttärenpoika: Båstadin kirkkoherra, FM Anders Backman 7330 (yo 1747, † 1811).

Vävy: Saltvikin kirkkoherra Matias Grunnerus 4865 (yo 1705, † 1765).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 180b; HYK ms., Bor. osak. matr. tilikirja s. 24 ([1680 3. Dec:] Johannes Ståhlboom); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 20.9.1711 f. 231 (Kongl. Maij:tts Confirmation för några Pastores och Lectores hwilkas nampn på bifogade Specification finnes upteknade ... för Kyrkioherden wid Föglö försambling Johan Ståhlbohm d. 4 Maij 1710), 1.10.1719 f. 168 (Inrikes civilexpeditionen, Confirmation för Pastoren Ståhlbom uppå Foglö Pastorat i Åhland ... hwar til han d. 1 Aug. 1710 af då warande Kongl. Senaten är worden förordnad); KA mf. ES 3502, Ahvenanmaan tuomiokunnan perukirjat vol. 101, 1723–1739, f. 522 (28.7.1737); KA mf. ES 1927 (mm 15) Kalannin käräjät 12.–16.2.1687 s. 45 (Dygdesamme Matrona Hustro Maria Petræa och des Son Johan Ståhlbohm); KA mf. ES 1927 (mm 19) Kalannin käräjät 1.–3.8.1689 f. 33v (Studiosus Dn: Johannes Ståhlbohm förekom nu och på sin Moders Dygdesamme hust: Mariæ Petrææ ifrån Heikala by och Lokalax Pastorat wägnar inlade i Rätten een syne afrijtningh); KA mf. ES 1846 (kk 9) Raision ja Maarian käräjät 8.–9.10.1691 s. 209 (Mons: Johan Ståhlbohm proponerade å H:r Professorens och Kyrckioherdens Hög-Ehrewyrdige Mag: Andreæ Petræj wägnar), 213; KA mf. ES 1847 (kk 9) Kalannin käräjät 4.–5.8.1690 f. 223 (Studenten Mons:r Johan Ståhlbohm inlade ett Sahl. högl. i Åminnelsse Konung Johans Breef af Åhr 1592 d: 27 Maij, sökiandes dess medelst att klandra på een hollma Ylldäwainio ben:dh som Henrich Eskillsson i Lachdis innehafwer och han förmehnar under dess Moders hemman i Heikalanpä tillförende lydt och legat. Jatkuu 11.–12.9.1690 f. 265v); KA mf. ES 1847 (kk 10) Mynämäen käräjät 27.–28.6.1692 s. 175 (Mons:r Johan Ståhlboom upwiste sin Sahl. Faders Inspectorens Johan Ståhlboms Geldhbook), Vehmaan ja Lokalahden käräjät 29.–30.7.1692 f. 85v; KA mf. ES 3237 (Åland 10) Föglön ja Kökarin käräjät 11.–12.8.1696; KA mf. ES 3237 (Åland 11) Finströmin käräjät 26.–28.9.1698 (Cappellan Wällärde H:r Johan Stolbohm angaf, att ehuruwähl dess antecessor Sahl: Kyrckioheerden H:r Isaach Mansnerus 1935 den tijden han warit Cappellan i Gieta, Blif:t förundt att haf:a sitt Cappellans hem:n och Boställe i Östergieta, men så lijkwähl haar bem:te H:r Isaach för någre åhr sedan sökt der utj een förändringh om ett annat hem:n utj Olssnäs, Emedan dersammestädes warit någre beqwämblige honom till hörige huus ståendes, som han med egen medell och omkåstnadh opsatt, och såsom oppå sielfwa hem:tt och detta Olssnäs Cappellans bohl eij skall wara sådane huus som H:r Johan med sin hustro och Barn kan sig bärga wed, Emedan dhe af H:r Isach opsatte huusen stå under Enckians disposition och på een seerdeles tompt ... Begiärandes altså H:r Johan Stållbohm här öf:r ett laga attest:m på det han des säkrare in för höga öfwerheeten kunde sökia den förre lägenheeten utj Östergieta by för sig och dhe effterkommande Cappellaner till Säthe igen); KA mf. ES 3238 (Åland 11) Finströmin ja Getan käräjät 1.–3.10.1700 (ett Cronohem:n i Gräfströms by och Geta Cappelgieldh); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Finströmin käräjät 12.–14.3.1701 f. 32v; KA mf. ES 3240 (Åland 14) Finströmin käräjät 18.–19.6.1707 s. 399, Föglön ja Kökarin käräjät 7.–8.9.1708 s. 464 (Vice Pastor H:r Johan Ståhlbom påminte sin Swärfaders H:r Daniel Mansnerii wägnar); KA mf. ES 3241 (Åland 15) Föglön ja Kökarin käräjät 11.–12.2.1710 s. 275 (Vice Pastoren Ehrewördige och Wähllärde H:r Johan Ståhlbohm, Befullmächtigad af dess Swåger Cappellahn Wördige och Wähllärde H:r Paul Mansnerus), Föglön ja Kökarin käräjät 4.–5.10.1710 (Pastor loci Ehrewyrdige och Höghwähllärde H:r Johan Ståhlbohm angaf uppå dess K:e Swärmoders Pastorskans wägnar 2:ne Båtzmans Hustrur); KA mf. ES 3242 (Åland 16) Föglön ja Kökarin käräjät 12.–13.3.1712 s. 346 (Kyrkioherden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johan Ståhlbohm). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 192 (XLI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 68, 90, 91, 157, 180, 265, 318, 395, 396, 430, 460, 461, 462, 472, 474, 476, 515, 572; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 448–450; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #116. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 6, 18; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1555D, 2942D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 99; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 148; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 133; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2529 (1714), 3448 (1715), 4591 (1716), 6009 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3490, 4398.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ståhlbom. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2879>. Luettu 26.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ståhlbom, Joh. Joh. p. 148 || Betalade sin afgift till Boreal. nationen 3.12.1680. Höll en Or. meditationem mortis adumbrans, Ab. 26.11.1686. Stipendiat 1686–89, uteslöts såsom försumlig. Nämd i prot. 24.4.1689 för slagsmål, 27.3.1690 för oväsen. – Son af inspektoren Joh. Ståhlbom. Född 1661. Kpl i Geta 1697. Vicepastor i Föglö 1708. Under flykten i Sverige. Kh i Föglö 1719. Död 1737.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 192.

Tallenna tiedot muistiin