Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1680 Johan Gottleben Johannes Gabrielis, Björneburgensis 2897. Vht: porilainen raatimies Gabriel Gottleben († 1673) ja Kristina Grelsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1680 [Gotleben] Joh. Gabrielis Bjorneb _ 148. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] Johannes Gottleben. | Sacellanus in Korsnäs. obiit 1708. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1683 – kl. 1686. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1686 – kl. 1688. — Porin läänin jalkaväkirykmentin (Chr. von Steffkenin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1688. Närpiön pitäjänapulainen 1691, kappalainen 1698. Närpiön Korsnäsin kappalainen 1702. † 1709.

Pso: Maria Josefsdotter Wallenius tämän 1. avioliitossa.

Appi: Vesilahden kirkkoherra Josef Wallenius 660 (yo 1648, † 1707).

Veli: Tammelan kirkkoherra Gabriel Gottleben 2225 (yo 1672/73, † 1713).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 73a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #268; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 11.5.1688 f. 251 (Collation för H. Johan Gottleben under Biörnborgz lähns Infanterie Regemente utij H:r Anders Kempes 2170 ställe), 11.5.1688 f. 252, 23.9.1691 f. 463 (Fullmakt för H:r Per Boelius 2832 at wara Esquadron Präst under Biörneborgs lähns Infanterie Regemente ... såsom förmedelst Esquadrons Prästens H. Johan Gottlebens befordran och avancement, ett ställe ibland Esquadrons Predikanterne under Wårt Biörneborgs lähns Infanterie Regemente är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 2084 (ss 15) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 1.–2.8.1693 s. 40; KA mf. ES 2085 (ss 16) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 28.2.1694 s. 383; KA mf. ES 2088 (ss 21) Närpiön käräjät 14.–15.3.1699 s. 478 (Sacellanus Loci, wördige och wällärde H:r Johan Gåttleben, upwiste, Crono Fogdens Wälbetrodde Anders Aurins Immission, och tillstånd att tillträda Anders Bengtzsons Hemman i Bäckby a 2/3 Mantahl Skatte, Aldenstund berörde hemman icke allenast skall wara mycket förfallet och i wahn rycht, medelst förra åbooens odugeligheet och försummelse; uthan och uti stoor Crono rest fördiupad, Så att egendoomen till des affbördande icke förslåå kan, begiärte Fördenskull wählbemelte Gottleben, det hemmanet honom till handa, nu första gången, upbiudas kunde ... Rätten pröfwade nödigt, att förordna Sochneskrifwaren Johan Thomason med 3:ne Nämbdemänn, nu strax hemmanet att Inventera, och werdera, hwar effter dee igen kommo upwijsandes ett Inventarium), Närpiön käräjät 31.7.1699 s. 123, 131, 134, 152; KA mf. ES 2088 (ss 22) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.–16.1.1700 s. 90; KA mf. ES 2089 (ss 22) Närpiön käräjät 25.9.1700 s. 950; KA mf. ES 2089 (ss 23) Närpiön käräjät 12.–13.3.1701 s. 484 (Sacellanus Loci wördige och wällärde H:r Johannes Godtleben föredrog Rätten, huruledes, ifrån det aff honom uptagne hemman i Bäckby många ägor skola wara distraherade), Närpiön käräjät 8.–10.8.1701 s. 684; KA mf. ES 2090 (ss 24) Närpiön käräjät 10.–11.9.1702 s. 1071; KA mf. ES 2090 (ss 25) Närpiön käräjät 28.–29.8.1703 s. 715 (Capellanen wid Kårssnääs Capell, Wällärde H:r Johan Gåttleben hade fuller till detta Tingh låtit citera Capellanen H:r Gabriel Kalm 2833 för åthskillige måhl Angående Kårssnääs Capel bohls beboende ingifwandes der öfwer sin Libell som finnas ad acta ... Men som Kallmen war för sine nödwändige ährende förrest till Stockholm, och lätt sig genom sin Fader Mantals Commissarien Pehr Jönsson Kalm uhrsächta ... Gifues Fördenskuld Kalmen dilation till nästa Tingh), 748; KA mf. ES 2090 (ss 26) Närpiön käräjät 6.–8.2.1704 s. 97 (Capellanen wid Kårssnääs Capell wällärde her Johan Gotleben hade nu åter igen låtet Citera till detta Ting des antecessor på Prästbolet i Kårssnääs wällärde her Gabriel Kalm); KA mf. ES 2091 (ss 26) Närpiön käräjät 19.–21.9.1704 s. 1147; KA mf. ES 2092 (ss 29) Närpiön käräjät 28.1.1707 s. 118, 123, Närpiön käräjät 3.–5.10.1707 s. 927; KA mf. ES 2093 (ss 32) Maalahden käräjät 26.–27.1.1710 s. 16 (Sedan hoos Högwälb: H:r General Majoren och Landzhöfdingen Lorents Clerk, så wäl som uti det högwördiga doom Capitlet, samptel: de Pörtom boar hafwa i Ödmiukheet sig beklagat, att de intet mächta uthan deras hemmans rum underhålla deras enskylte Präst och der jempte betala till det öfriga Prästerskapet i Nerpis Sochn de Rättigheeter som de af ålder waret wahne att upbära, begärandes jempte det dhe hafwa upsättia låtet en Specification upå det de ährl:n till bem: deras Präst uthgifwa och Contribuerat hafwa, att ehoo som blifwer förordnad till med hielpare i Sochn wid den förändring som nu effter Capellanens Sal: H:r Johan Godtlebens dödeliga frånfälle, skee lärer, kunde och få boo hoos dem och Gudztiensten i Pörtom by förrätta ... anhållandes [Probsten och Kyrckioheerden, Hög Ehrew: Mag:r Gabriel Thauvonius] att der om Lagl: kunde ransakat blifwa ... wälbem: H:r Probsts Fullmechtiges Predijkantens wid Pörtom H:r Hindrich Moliis 3981 närwaro ... en Gl: Student i Wasa Hans Hoff 3718a, som nu ostemd och frånwarande är), Närpiön käräjät 29.–31.1.1710 s. 69 (Sal: Capellanens wällärde H: Johan Godtlebens effterlefwerska dygdesamma Hust: Maria Wallenia lät genom lenssmannen Westberg præsentera i Rätten en Rächning, hwarmedelst hon bewijste sig hafwa Expenserat på wäderqwarnen wid Korssnääs Capelbohl 10 D: K:m:t och 5 Dito på fönsterbygnad, och fördenskuld anhölt det Cappelgieldet samma refundera skulle), 91 (Capellanen wid Korsnääs Capell H: Johan Godtleben är igenom döden afgången, och är än owist hwem honom kommer att Succedera, så ligger och hans Enckia siuk, hwarföre man icke hafwer kunnat blifwa mechtig de skriffter och handlingar som detta Caplans bohl angår); KA mf. ES 2094 (ss 33) Närpiön käräjät 11.–13.2.1711 s. 80 (katso 3198); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 12.10.1695 s. 21 (H:r Johan Gottleben som nu i Närpis boor). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 16 (1678. 28 Jun. nata est mihi 660 filia. Et 2 Julij per s. s. baptismum Mariæ nomen nacta. Compatres fuere: D:n Gustavus de Kyä. D:n Claus Fagerholt de Tipuri. Studiosus D:n Andreas Kempe 2170. Barthollus Marci Scriba i Tolfvis. Michael Nicolai Scriba in Conho et Martinus Michaël habitans in Sawiniemi. Commatres: D:n Anna Margareta von Slön Vidua Gregorii Sig:di de Hanoia. Uxoris meæ soror Christina Steen. Soror mea Helena, D:n pastor mei filia Anna, pastoris uxoris filia Elizabetha. D:n Johan Laurentii de Wijala filia, Sophia Catharina et D:n Olai Reculeni 814 uxoris filia Maria); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 189 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. (382), 383, 409, 471, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 67, 91, 156, 180, 185, 264, 274, 318, 395; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #268. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 38; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 514 (Gottleben Taulu 1); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 211; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2948D, 3364D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1947, 4435.

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gottleben. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2897>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gotleben [Gottleben], Joh. Gabrielis Björneb. p. 148 || Sat. 268. Hans bröder p. 109, 139. Stipendiat (efter brodren) 1683–88. Sockneadjunkt 1694 och kpl 1698 i Nerpes (Korsnäs). Död 1708.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 189.

Tallenna tiedot muistiin