Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1680 Henrik Mysander Henricus Clementis, Cumoensis 2898. Vht: Harjavallan Hiirijärven Kleemolan talollinen Klemet Simonsson ja Brita. Ylioppilas Turussa sl. 1680 Mysander Henr. Clementis Cumo _ 148. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] Henricus Mysander. | Civis Raumoensis, variam expertus sortem. — Lapin pitäjänkirjuri 1698. Porvari Raumalla. Omisti Rauman Lakarin talon (1713). ‡ Raumalla 15.3.1723.

Pso: (jo 1693) Margareta Mattsdotter tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Euran pitäjänapulainen (Säkylän nim. kappalainen) Mikael Zidenius 2524 (yo 1677, † 1690).

Vävy: raumalainen kauppias, pormestari Henrik Sonck 5992 (yo 1733, † 1766).

Vävy: raumalainen porvari Henrik Zidén U1238 († 1742).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 136b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #269; KA mf. ES 1925 (mm 12) Ulvilan ylim. käräjät 29.–30.7.1681 s. 374 (Inspectoren [Lars Giers] producerade nu fölliande wittnen ... Stud: Dn:s Henricus Clementis); KA mf. ES 1927 (mm 18) Kokemäen käräjät 4.–6.2.1689 s. 40 (Brita Dawidzdotter i Hirijärfwi framtedde att Instrument öfwer sin Swärfaders Clemet Simonssons giorde Testamente och förordning, aff innehåld: att som hans Son Johan Clemetsson, genom döden är affgången, och Änckian Brita, som sig uti annat gifte ärnar inlåta, skall med sin tilkommande Man, stå för hemmanet, som Crono är, sampt dett efter hans dödh få besittia, warandes der emot hennes plicht, honom med sin hustru in til deres dödedag att syta, uppehålla, och sedan ährligen låta komma till grafwa, Och att Britas dot:r Maria af förra kullen, när hon wuxen blifwer, giftes till hemmanet; Men hwad hans Clemetz Mågh Johan Simonsson widkommer ... hwilcken afhandling Clemetz Son studiosus Henrich Mysander, nu tilstädes warande, contesterar Clemet Simonsson willia hålla och bestå); KA mf. ES 1929 (mm 23) Euran käräjät 5.–6.10.1693 s. 313; KA mf. ES 1929 (mm 25) Euran käräjät 20.–21.3.1694 s. 100 (Henrich Mysandri käran till Susanna Mårtensdotter i Sårckis om löön för hennes Sons Information); KA mf. ES 1931 (mm 33) Lapin käräjät 3.–4.6.1698 f. 124 (Dhet framsteg nu Studenten Henrich Mysander och opwijste i Rätten nu warande Bijskopens Doctor Petri Laurbecci d: 11 Junii 1695, uthgifne attest, af inneholldh, dhet besagde Mysander allt sedan han 1680 under Academiske societeten blifwit antagen, anständigt och redel:n sig förhållit, sampt wedh alle anställte åhrlige examina och publiqve förhöör sig inställt; Anhollandes nu bem:te Mysander, anseende der af, att blifwa till Sochneskrifware här i Lappo Sochn antagen; och war nu ingen af närwarande utaf allmogen som här emoth giorde något inkast, uthan gofwo dhe alle sitt bijfall till denne Mysanders begäran ... Altså blef och besagde Mysander till samma förrättning antagen, åliggiandes honom i öfrigit hoos högwählborne H:r Landzhöfdingen om fullmacht der å i ödmiukheet ansöökning giöra); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 25.11.1696 (Mons:r Henricus Müsander förmedelst Bårgarens Sigfred Eskilssons obligation fordradhe aff honom 20 D:r Kopp:r m:t), Rauman RO 7.12.1696 (Första gången opbödz Bårgarens Sigfred Eskilsons Stuga och Cammar som Mons:r Henrich Musander emot 28 D: 8 öhre Kopp:r m:tz giäldz fordran, af Sigfredh tillehrkändh är); KA mf. ES 1396 (r 5) Rauman RO 20.2.1701 (Fullmehtig Henrich Mysander). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 190 (XLI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 575; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #269. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 209.

Päivitetty 1.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Mysander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2898>. Luettu 29.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mysander, Henr. Clementis Cumo. p. 148 || Sat. 269: civis Raumoensis variam expertus sortem.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 190.

Tallenna tiedot muistiin