Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1681 Johan Rungius Johannes Matthiæ, Satacundensis 2903. * Loimaalla noin 1666. Vht: Loimaan kirkkoherra Matias Rungius 1312 (yo 1659, † 1715) ja Anna Walstenius tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1681 [Rungius] Johann. [Matthiæ Satac. _ 148]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] Johannes Rungius. | Philos. magister. Lector Scholæ Cathed. Aboensis, deinde Log. et Metaph. Professor, inde Theologiæ Doctor et demum Superintendens Narvensis desideratissimus | obiit Narvæ 1704. ante expugnationem. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1682 – sl. 1685. Respondentti 24.4.1686, pr. Daniel Achrelius 1565. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1686 – sl. 1688. Respondentti 27.4.1689, pr. Jakob Flachsenius 787. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1689 – sl. 1692. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa helatorstaina 21.5.1691. Respondentti 14.11.1691 pro gradu, pr. Petter Hahn 2187. FM 25.11.1691 priimus. Preeses 4.7.1703 pro doctoratu. TT 14.7.1703. — Kotisaarnaajana piispa Joh. Gezeliuksen luona 1691. Turun katedraalikoulun lehtori 1692. Tyrvään kirkkoherra 1695 (ei astunut virkaan, vaan avusti Gezeliusta raamatunselitysteoksen laadinnassa). Turun akatemian ylim. teologian professori 1697, logiikan ja metafysiikan professori 1700–01, samalla palkkapitäjänsä Kaarinan kirkkoherra 1698, Liedon 1699 sekä Turun tuomiokapitulin jäsen 1698–1701. Inkerin superintendentti Narvassa 1701, samalla Narvan ruots. seurak. kirkkoherra s.v. Synodaaliväitöksen vt. preeses pappeinkokouksessa Turussa 1697. † kaupungin piirityksen aikana Narvassa 3.8.1704.

Pso: (jo 1695) Anna Dorotea Munck (elossa 1710).

Lanko: Narvan katedraalikoulun lehtori Henrik Munck 3864 (yo 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 165a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #274; KA valtakunnanregistratuura 4.6.1695 f. 264 (Till Consistorium i Åbo om Tyrfwis Pastorat ... Wij see af Eder und:e skrifwelse dat. d. 29 passato, hurusom Pastoratet i Tyrfwis medelst Kyrckioherdens därsammastädes Olai Hartmans 1829 dödelige frånfälle nyligen är blefwit vacant och ledigt, föreslåendes I till Successionen däraf Lectoren uti Cathedral Scholan i Åbo Mag. Johan Rungius, hwilcken I gifwen det goda loford, att han icke allenast är af wacker lärdom och gode gåfwor, utan har ock giordt sig medelst Vngdomens flijtige underwijssning till wijdare befordring meriterad; Men som han till föllie af Wår nådige förordning först måste undergå examen, innan han kan erhålla Wår Fullmackt uppå ber:de lägenheet; Altså hafwe I att låta Eder det samma wara till hörsam rättelse), 26.6.1695 f. 328 (Kyrkioherde fullmakt för Magister Johan Rungius uti Tyrfwis försambling), 11.12.1697 f. 766 (Fullmacht för Kyrckioherden Mag. Johan Rungius, att wara Extraordinarius Professor Theologiæ wid Academien i Åbo ... såsom Wår tro Vndersåte Kyrkioherden Wyrdig och Wällärd Magister Johannes Rungius i någre Åhr hafwer låtit sig bruka till att under Biskopens i Åbo Doctor Johannis Gezelij direction och upsickt utarbeta åtskillige dehlar af det Bibliske Wärcket, som han under händer hafwer ... Ty hafwe Wij härmed i krafft af detta Wårt öpne Bref welat benåda honom Mag. Johannem Rungium med Professoris Theologiæ Extraordinarij nampn och heeder, jemte den först ledigt blifwande Academiske Præbende Sockn, till dess något Ordinarij ställe kan förefalla, hwar till han sig framdeles igenom detta arbetet än wijdare wällförtient och wärdig giörandes warder), 12.6.1700 f. 293 (Logices et Metaphysices Professors Fullmackt för Mag. Johan Rungius ... medelst Simon Tolpos 1856 befordran des härtils förträdde Logices et Metaphysices Professoris beställning wid Åbo Academie är kommen att blifwa ledig), 23.2.1702 f. 79 (Professoris fullmacht för Gabriel Juslenius 2987 ... medelst Mag. Johan Rungii befordran till superintendents embetet uti Ingermanland, des här tills förträdde Logices och metaphysices beställning wid Academien i Åbo är kommen at blifwa ledig), 31.3.1703 f. 209 (Kongl. Maij:ts Nådige resolution uppå des Tro Manns och Superintendents uti Narwen, wyrdig och höglärde Mag. Johan Rungii underdånige ansökning, angående Gradum Doctoratus); KA mf. ES 1974 (nn 25) Loimaan käräjät 17.–19.1.1706 s. 99. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 242, 294, 326, 383, 409, 471, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 67, 90, 91, 156, 180, 264, 318, 396, 429, 430, 514, 572; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 27, 55, 142, 143, 166, 204, 205, 263, 264, 265, 311, 443, 444, 526–528, 632, 636; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 48 passim; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 426 (20.6.1695); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 365 passim; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #274; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #22. — S. D. Geerkens, Narva literata (1703) f. 7v; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 128, 241; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 260; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 159; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #28R, 44G, 69G, 95G, 101G, 102G, 107G, 929R, 1439R, 1458G, 1460G, 1462G, 1465D, 1467G, 1468D, 1468G, 1470G, 1473G, 1476G, 2333G, 2334G, 2336G, 2348G, 2351G, 2352G, 2930D, 2942D, 3347G, 3356G, 3375D, 3393P, 3638G, 4195G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7430; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 112; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #284; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 134; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #61R, 1159R, 1237H (prom. 1691), 1830R, 2687H (prom. 1691), 4140, 4449; Suomen kansallisbiografia 8 (2006) s. 417.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Rungius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2903>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rungius, Johann. Matthiae Satac. p. 148 || Sat. 274. Föregåendes bror. Född 1666. Stipendiat 1683–92. Respondens 24.4.1686 (med ded. till fadren och farbrodren; p. 100) u. Achrelius, 27.4.1689 u. Jac. Flachsenius, 14.11.1691 u. P. Hahn. Magister 25.11.1691, primus. Lektor i Åbo skola 1692. Biträdde Gezelius d. y. vid bibelverket. Kh i Lundo. Logices et metaph. professor 1700. Superintendent i Narva 1701. Teol. doktor 1703. Död i Narva under belägringen af Ryssarne 1704. Skrifter, se Stjernm. p. 122; Elmgr. I, 100; Lidén.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191.

Tallenna tiedot muistiin