Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1681 Kristoffer Granqvist Christophorus Johannis, Lochteåensis 2905. Vht: Lohtajan nimismies Hans Granberg, myöh. Granqvist 1352 (yo 1659, † ~1694) ja Brita Gustafsdotter Witting. Ylioppilas Uppsalassa kesällä 1679 Christopherus Graanqwist Locteå OBoth. Ylioppilas Turussa kl. 1681 Granquist Christoph. Ostrob _ 148. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1681] Christophorus Granqvist. Ups: depos. | Sacellanus in Lochteå 1690; Pastor ibidem 1711. Obiit in Luleå, hostes fugiens 1716. — Lohtajan kappalaisen apulainen (1686). Lohtajan kappalainen (1688), kirkkoherra 1711. Pakeni sotaa 1714. † pakomatkalla Luulajassa, ‡ Piitimessä 15.5.1715.

Pso: Susanna Pettersdotter Mathesius.

Appi: Kalajoen kappalainen Per Mathesius 887 (yo 1652, † 1693).

Poika: rykmentinpastori Johan Granqvist 5184 (yo 1712, † 1727).

Vävy: Vetelin kappalainen Jakob Forselius U620 († 1758).

Vävy: Lohtajan kirkkoherra Jakob Sipelius 5158 (yo 1711, † 1733).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 74b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #286; KA valtakunnanregistratuura 20.9.1711 f. 232 (Confirmationer för åthskillige Kyrkioherdar, Rectores Scholarum etc. ... För Kyrkioherden uthi Leiho Försambling i Österbottn Christopher Granquist 13 Jan. 1711); KA mf. ES 2036 (rr 23) Lohtajan käräjät 18.–19.3.1686 s. 217 (Hederlig och Wälärdhe H:r Christopher Graanqwist Fullmechtigatt af Sahl: Caplans H:r Johannis Carlandri 1252 Enckia Hustru Elisabetha Carls dotter Kalling); KA mf. ES 2037 (rr 25) Lohtajan käräjät 16.1.1688 s. 28 (Caplan wällerde H:r Christophor Graanqwist war begerse ded Rätten wille ransaka och förnimma, af Nembden och Nerwarande Tingzlag om Hasala ½ Mantahls ödes hemmans beskaffenheet, hwilket H:r Christophor wore sinnadt sökia af Höga öfwerheeten sig till Caplans Stamm, effter han sådant eij hade); KA mf. ES 2037 (rr 28) Lohtajan käräjät 16.–17.1.1691 s. 26 (Peer Tilus 1 Mantals hemman utj Kannus blef Caplan H:r Christopher Graanquist till Caplans bohl indelt, Och Johan Pöchkes 1 Mantals der sammastädes H:r Gustaff Graanbergh U339 tilldelt af begge hemman är Inlagt hwar sitt ½ Mant:); KA mf. ES 2038 (rr 28) Lohtajan käräjät 21.–22.8.1691 s. 200 (Wälb:de Befal: och Lendzman Hans Christoffersson proponerade för Rätta huru för detta Caplan här i Lochtå Sahl: Johan Carlander 1252 warit af Sochne männerne förundt få sättia sine huus wedh Salmi bäcken, på Een Almänning; Och som han sig befunnit swag och siuklig, som ock oförmögen förestå Gudz Tiensten, haar han begärt och förmådt sigh Wällärde H: Christophorum Graanqwist til Coadjutorem, och derföre honom för hans hafde möda med Gudz Tienstz opwachtande uthfäst, icke allena detta Salmi Torp, och Nybygge, utan ock alle sine böcker, som hans Sahl: Enckias hustru Lisbeta Carls dotters skrifft af d: 12 Maji innewarande Åhr ded Contesterar och sannar; hwilcket Salmi booställe H: Christopher effter förbem:te momenta sökte för sigh, och i sin Tienstz opwachtande til lägenheet få för een billig och tilbörlig skatt wedertaga med Hosala ½ Mant:s gaml: öde och Crono jord effter under Salmi wore inge Engiar, och eij heller synnerligh åker Jordh, utan som ett Nybyggt Torp, eij heller wore här til uthrymme för bohl byyn); KA mf. ES 2038 (rr 30) Lohtajan käräjät 31.8.–1.9.1693 s. 337 (Dhet refererade Capellanen wyrdigh och wällärde H:r Christopher Graanqvist huru såsom des antecessor Sahl: H:r Johan Carlander 1252, medh Allmogens och Byamänners samtycke till sitt Booställe och hemwist opsatt några huus uthj Låchtoby på Sallmibacka, hwarest han och några små täppor sigh till nytta rödiat och opbrutit, hafwandes han nu samma Tompställe af ber:de H:r Johans Änckia dygdesamma hustru Elisabeth Kalling sih tillhandlat, anhållandes allt dherföre om Nembdens och Tingzlagetz betänckiande här öfwer ...); KA mf. ES 2038 (rr 31) Lohtajan käräjät 12.–13.1.1694 s. 57; KA mf. ES 2039 (rr 32) Lohtajan käräjät 26.–27.2.1695 s. 262 (Hasala Cronohemman utj Karhiby belägit); KA mf. ES 2039 (rr 33) Lohtajan käräjät 7.–8.9.1696 s. 253; KA mf. ES 2041 (rr 37) Lohtajan käräjät 13.–15.1.1700 s. 85 (Cappellan Wyrdige H:r Christopher Granqvist som Kyrckiowärdz tiensten förrättar ... een Klockas lössn af handelssman i Gamble Carleby wähl:t Jacob Reenholltss:n); KA mf. ES 2044 (rr 41) Lohtajan käräjät 26.–27.9.1704 s. 1298; KA mf. ES 2044 (rr 42) Lohtajan käräjät 20.–22.9.1705 s. 770 (katso 1352). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 189 (XLI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 260; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #286. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 137, 140; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #41G, 134D, 1443D, 3846D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5261; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 180; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 50 (1979) s. 24.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 2.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Granqvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2905>. Luettu 28.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Granquist, Christoph. Ostrob. p. 148 || Ob. 286: 1681. Son af länsman Hans Kristofferson Granqvist i Lochteå. Student i Upsala 1679. Kpl i Lochteå 1690. Kh der 1712. Död på flykten i Piteå (Luleå?) 1716.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 189.

Tallenna tiedot muistiin