Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1681 Kasper Ekman Casparus Henrici, Borealis 2909. Vht: Uudenkaupungin kirkkoherra Henrik Eichman 123 (yo 1640, † ~1676) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1681 Ekman Casp. Henrici Norfin _ 149. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] Casparus Henrici Eekman, Norfinland. — Jonkin aikaa Uudenkaupungin pedagogi Johan Ulmstadiuksen apulaisena 1680-luvulla. ‡ Uudessakaupungissa 4.9.1692.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 51a; HYK ms., Bor. osak. matr. #178, tilikirja s. 24 (1681: 23. Martij. Casparus Eekman); TMA Uudenkaupungin yhteislyseon arkisto, Oppilasmatrikkeli 1799–1855 s. 2; KA mf. ES 1927 (mm 19) Laitilan käräjät 1.–5.2.1689 f. 21 (Studiosi D:ni Casparis Eekmans rättigheet uthi denne Sochn angående Sochne dieknernes Cappor som han sigh tillöst, förmehntes Allmogen wedh anfordran icke förwägra); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Tutkinta Lemlandissa 1.10.1690 (seijandes det hon förleden höstas warit och koppat i Haddenäs, då hade studenten Casper Eckman från Nystad och warit där); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 7.2.1685 (Studenten Casparus Eikman leet i går lagl: citera Glasblåsaren Hieronomus Frisal för slagzmål på honom föröfwat, men han intet comparerat, uthan illa swarat Stadztienaren, hwarföre fälltes han til sina 3 m: för swars lösa effter 7 Cap: i R: B:), Uudenkaupungin RO 11.2.1685 (Studenten Casparus Eikman föregaf nu för Rätta sigh kommit d: 1 Februarij nestledne, till Glas Blåsaren Hieronomus Frisals quarter hoos Johan Classon, därest Inspectorens Mallenij Skrifware Johan Enebergh och Simon Fouglerus sutit och drucket, och Caspar någon tijdt der effter uthgångit, och lembnat de andre i fredh sittiandes, han Caspar i Port lidret stådt och kastat sitt watn, då Hieronomus Frisal gådt uth effter honom, och kommit utj Port lidret och stängdt Porten igen der till Caspar sagdt, hwarföre stänger du porten för migh, han sagdt, iag skal tahla medh eder några ordh, Caspar frågat hwadh är det för gådt, då Hieronomus slagit honom wedh örat och kastat honom omkull under sigh, de andre sedan och uthkommet och honom i håret fallit, denne Hieronomus och honom i halssduken tagit och den sönderslitit, Elias Glasblåsare bedt honom Caspar Eikman gå in och förlijkas, det han och giort utj en godh meningh, men de intet kommit til förlijkningh, uthan Jeronomus honom igen wedh örat slagit och medh en staf i hufwudet så at han omkull fallit, Caspar sedan gådt hem ... hwarföre kan denne Rätt Hieronomus Frisal icke wärja uthan fälles för Sabbatz brått til sina 40 m: S: m:t, sampt för en pust och hårdrag til 6 m: för hwart om sigh effter 12 Cap: i Såram: B: medh willia, jämwäl för ett slagh medh en staka i hufwudhet till 12 m: effter det 9 Cap: i Såram: B: medh willia, Skall och Casparus Eikman böta sina 6 m: för hårdragh på Hieronomus Frisal, effter 12 Cap: i samma Balk). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 188 (XLI), 485 (Tillägg och rättelser. XLI).

Päivitetty 26.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kasper Ekman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2909>. Luettu 6.10.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ekman... Jfr i I, (I). Som student någon tid t. f. pedagog i Nystad.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 485.

Ekman, Casp. Henrici Norfin. p. 149 || Bor. 178: Eekman. Son af aftonsångspredikanten Henr. Caspari Ekman, suspenderad (1648). Student 23.3.1681.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 188.

Tallenna tiedot muistiin