Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1642 Johan Ulonius Johannes Henrici, Ostrobotniensis 292. * noin 1624. Vht: oululainen tullimies, sittemmin Kruunupyyn hospitaalin vouti Henrik Olofsson ja Elisabet Knutsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1642 Ulonius Joh. Henrici _ 18. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1642/43] Johannes Henrici Ulonius. | Sacellanus in Ny Carleby. — Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun kollega 1642. Uudenkaarlepyyn kappalainen 1654. Sai viransijaisen 1661.

Pso: Karin.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 201a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #12; KA mf. ES 2077 (ss 1) Uudenkaarlepyyn käräjät 10.–11.10.1661 (Cappelanen H:r Johannes Ulonius, före trädde Fierde gongon, gifwandes till kenna, dett Mattz Larssons hustru i öf:r Jepu, för någon tijdh sedan haf:r Stulit aff honom een Sölf:r Skedh); KA mf. ES 2026 (qq 1) Pietarsaaren pitäjän käräjät 3.–5.9.1678 f. 140 (Förra Kyrkioheerden Mag:r Ericus Fortelius Haf:r köpt denne ängh af Sahl. H:r Johan Ulonio hwilkens Modher ägdt och besutit Nygården, katso 1351 ja 1065); KA mf. ES 2028 (rr 6) Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.1.1648 f. 285 (Her Johan Collega i Ny Carleby Upbödh sit tårp Nygården första gångån, huilket han hadhe försållt till Kyrkioheerden M:r Erick (katso 1129) effter det 2. Capitlet i Jorda Balcken doch ingen åklandradhe), 285v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 4.8.1649 f. 468 (Nygårdz ägor uplystes tridie gången som M: Erick aff Hustru Lijsbet Knutzd:r S: Hindrick Ollsons köpt haffwer för 70 D:r undantagandes gårdh och husen hwilket ingen nu eller tilförne hafwer klandrat. I lijka måtto hafwer Pastor köpt af Carl Knutzson i G: Carleby hans arfz andeel i Fåår Holman för 35 D:r hwilket alt uplystes och ingen som förbe:te åhr emot klandrade. Altså Confirmeras köpet effter dett 2, 4 och 10 Cap: i Jord B:); KA mf. ES 2030 (rr 9) Uudenkaarlepyyn käräjät 5.–6.11.1655 f. 136v (Caplanerne här j Sochnen Dns: Johannes och Dns: Ericus 873 beklagade sigh öfwer dhe bönder som till Munsala Capellet liggia, och besynnerligen öfwer Josep Jönsson i Herflax, dädt dhe dhem wela förwägra dhen dehlen aff theras räntta, som dheras förrige Capellan för dhem nutit hafwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19 (III), 478 (Tillägg och rättelser. III); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5 (III); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 481; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #12. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 87, 290; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #800; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #786.

Päivitetty 10.12.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ulonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=292>. Luettu 4.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ulonius, Joh. Henrici. p. 18 || Ob. 12. – Son af hospitalsfogden Henr. Olai i Kronoby. Skolkollega 1642 och kpl 1654 i Nykarleby.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19.

Ulonius... trol. till I.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 478.

Ulonius, Joh.. Lefde ännu 1661, då han på egen begäran fick Pictorius (i XIV) till vikarie.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5.

Tallenna tiedot muistiin