Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

18.4.1681 Anders Mollerus Andreas Bartholdi, Savolaxensis 2929. Vht: Mäntyharjun kirkkoherra Bertil Mollerus (Bartholdus Matthiæ, † 1678) ja luultavasti N.N. Mattsdotter Heintzius. Ylioppilas Turussa 18.4.1681 [Mollerus] Andr. [Bartholli Savol _ 149]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1681] d. 18. Apr. Andreas Bartholdi Mollerus. Savol. — Lappeen (Viipurin piispan palkkapitäjän) sijaiskirkkoherra 1690. † Lappeella 1697.

Pso: Brita Breutigam tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Veli: Mäntyharjun kirkkoherra Matias Mollerus 2171 (yo 1672, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 133a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #168; KA mf. ES 1816 (ii 7) Lappeen ja Joutsenon käräjät 29.–30.5.1690 f. 214 (Fönstren uti Lapwesi Prestegårdz nedre byggningh, beklagar Vice Pastoren H: Anders Molerus wara så söndrige att dee måste nödwändigt repareras ... hans Antecessor H:r Johan Buscherus), Lappeen ja Joutsenon käräjät 16.–18.1.1693 f. 539 (Vice Pastoren Wällärde H:r Anders Mollerus), Lappeen ja Joutsenon käräjät 11.–13.7.1693 f. 715–721v (Der näst företogz den för detta uthi denne Rätten anhängig giorde Saaken, emellan V: Pastoren H:r Andreas Mollerus å Prästeboletz wägnar här i Lapwesi Sochn Kiärande, och Länssmannen Carl Dyster för Mustela Dragone hemmanet som han för tijden besitter, och är efwen Crono, Swarande, angående Henrichz Udden á Ungefähr 1/16 Mijhl i Lengden och 2:ne Muschet Skått i bredden, som twistas om, och emedan min Antecessor wedh Häradz Tinget bewilliat och förordnat her uthj d: 2 October 1689 så wähl som Jagh å Rättens wägnar wedh Laga Ting d: 16 Januarij sidstl: een Ägande Syn ... Altså tillstodh och V: Pastoren Mollerus nu Jembwäl sielf, sig eij heller kunna, den förmedelst någon råågång under Prästebolet prætendera, Uthan beropade sigh på een Längligh häfd, och att dhe på Udden opsatte huusen äre medh Kyrkioherdens af Lapwesi S:n Låf och minne der bebygde, Cappellanerne till Boställe, till een behagelig tijdh; hwilka Dyster sedan han fick Cappellanens H:r Larses (katso U179) Enckia till hustro, af egit bewåg tillträdt, och sig tillägnadt; insinuerandes V: Pastoren Mollerus till bestyrkiande af dedh, att Cappellanerne ber:de Udd förr detta medh Kyrkioherdens Låf, och eij wijdare bebodt, H:r Biskopens Sal: Petri Jonæ Biugges Breef af d: 29 Octobr: 1646 H:r Michael [Lappeen kirkkoherra Michael Bartholdi] i Lapwesi tillskrifwit ... Cappellanen H:r Erick [Lappeen kappalainen 1635–48 Ericus Martini (Agander-sukua), † Joutsenon kappalaisena 1670] låtit opsättia på ber:de Udd någre huus, der han bodt, hwarest doch till förende inga huus woro, bebrukandes H:r Erich ber:de Åkrar, sigh tillgodo, men ödes tompten allenast till hööslagh ... Ifrån hwilken tijdh Cappellanerne her i Lapwesi S:n bem:te Udd Successive innehafft, kommandes och Länsman Dyster den jembwäl entel:n att besittia, förmedelst dedh, att han giffte sig medh Cappellanens H:r Larses Enckia ... Wijdare producerade Länssman:n Dyster å sin sijda åfwanbem:te H:r Michels Son Lars Michelson till witne, hwilken warit Bofast och hafft sin gårdh her på Lapstrandz backan, till dess han, något för sidsta branden, som Nyligst beklageligen dhe Lapstrandz Inwånare öfwergick, försåldt dhen samma; Men emedan han är begge Parterne så nähr förbunden, i dedh att Molleri hustru är denne Larses Syster dotter, och Dyster haar förr hafft hans Bror dåtter till hustru, som nu är dödh; dy i anseende der till ... kunde han till Edeligit witnande icke admitteras, giorde doch utan Eedh, effter alfwarsam förmaning att uth seija sanningen, i Saken Een sådan berättelse ... gifwandes Lars Michelsson den effterrättelsen, sig af gl:t Fålck hördt för een lång tijdh sedan, att een Cappellan H:r Hendrich wid Nampn skall der i forna tijder bodt, hwar af och sielfwa Udden sedan skulle fådt dett Nampnet, att den kallas Henrichz Udd, doch kunde her om ingen wijdare wiss- och säkerheet inhemptas ...); KA mf. ES 1817 (ii 13) Lappeen ja Joutsenon käräjät 9.–11.1.1696 s. 11; KA mf. ES 1818 (ii 14) Lappeen ja Joutsenon käräjät 11.–12.1.1697 f. 4 (Det Leet Kyrckioherden Wyrdig och Wällärde H:r Andreas Mollerus nu andra resan Lagl:n uppbiuda den Sydentygz Kiörtelen och brenwijns Koppar pannan, som för detta Trompet: Johan Hertill för några åhr sedan pantsatt till H:r Kyrckioherden för 30 D:r 22 ö: K:m:t), Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.–8.10.1697 f. 194v (framleden Sal:e Kyrckioheerden H:r Andreas Mollerus), 197 (Coadjutoren Wyrdigh och Wäl:de H:r Johannes Pumelius U537 ... haar predikat nådåhret, för Sahl:e Vice Pastoren H:r Andreæ Molleri Effterlåtne Enckia); KA mf. ES 1818 (ii 16) Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.–8.1.1698 f. 5 (Sahl:e H:r Kyrckioheerdens Molleri Enckia Dygdesamme Matronan hustru Britha Breutigam), Lappeen ja Joutsenon käräjät 6.–7.10.1698 f. 180v (Sahl:e Vice Pastorens här i Lappwässi Försambling Sahl:e H:r Andreæ Molleri Enckia hustru Britha Breutigam ... att samma Contract är slutit emellan Sahl: H:r Biskoppen och Vice Pastorens Moderbroder Kyrckioheerden H:r Michael Heintzium 2070 som på Sal:e Pastorens wägnar samma Contract underskrifwit, katso myös 4201), 188; KA mf. ES 1819 (ii 18) Lappeen ja Joutsenon käräjät 11.5.1699 s. 78 (Vice Pastors Enckian hust: Brijtha Breutigam här i Lappstrand), 93, 97; KA mf. ES 1819 (ii 18) Lappeen ja Joutsenon käräjät 5.–6.10.1699 s. 153; KA mf. ES 1819 (ii 20) Lappeen ja Joutsenon käräjät 8.6.1700 s. 94; KA mf. ES 1820 (ii 26) Lappeen ja Joutsenon käräjät 8.–9.1.1704 s. 9. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 190 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 295, 301–302, 303–304 (1.12.1682, Andreas och Paulus Mollerus plichta medh 8 dagars fängelse), 307, 310 (24.1.1683, dhe för helgen rymbde aresten), 332; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 24. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 465.

Päivitetty 19.9.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Mollerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2929>. Luettu 19.9.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mollerus, Andr. Bartholli Savol. p. 149 || Vib. 168: 18.4.1681. Hans bror p. 108. Vicepastor i Lappvesi 1690–97.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 190.

Tallenna tiedot muistiin