Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

5.7.1681 Olof Wallius Olaus Georgii, Ingermannus 2937. Vht: Kiteen kirkkoherra Jöran (Georgius Petri, † 1672) ja N.N. Ylioppilas Turussa 5.7.1681. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1681. d. 5. Jul. Olaus Georgii Vallius. Ingerm. — Asui Nurmijärven Uotilan (Otby) kylän Palsin talossa. † Nurmijärvellä "93-vuotiaana" 6.4.1739.

Pso: 1718 Maria Markusdotter.

Veljenpoika: Pielisjärven kappalainen Jöran Wallius 3420 (yo 1687, † 1722).

Lanko: Kiteen kirkkoherra Mikael Hyvetius U118 († 1693).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #170; KA valtakunnanregistratuura 3.9.1672 f. 321 (Till Gouverneuren i Narfwen Remiss. för een präst på ett hemman ... Hoos Oss hafwer troo Mann etc. Kyrkioheerden i Kijdis Wällärde Georgius Petri Orlander (vertaa 1292) underdånigest anhållit at för hans långlige tienster och höga ålderdom skull, och emedan han widh gränssen i stoor osäkerheet och ofredh suttit hafwer der hans egendom af fienden Ryssen afhender, huus och heem afbrände äre, blifwa benådder i sin och sine barns lijfztijdh medh Särolax Hemman i Kexholms lähn och Kijdis Pogost belägit, det fienden skall afbrändt och förödt hafwa, Hwarföre Wij till Eder detta ährendet hafwe förwijsa welat); KA mf. ES 1750 (cc 13) Perniön käräjät 11.–13.2.1685 f. 82 (Dn: Studiosus Olaus Wallius fordrade af Lieut: Wälb: Clas Brandt dess åtherstående pædagogiæ löön för A:o 1682, opwijsandes Lieut:s Contract af d: 15. Martij 1682 der utinnan han haar honom till sagdt för 3 barns information Åhrl:n 60. D:r ...); KA mf. ES 1751 (cc 15) Halikon ja Uskelan käräjät 26.–28.9.1687 f. 196v (Dn: Studiosus Olaus Vallius beswärade sig nu som åtskillige gångor tillförenne öfwer Corporalen Wälb. Anders Boje, angående 27 D:r K:m:t som han een af honom afhandlat rifla bössa haar at fordra); KA mf. ES 1752 (cc 16) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 6.–7.8.1688 f. 164, Piikkiön ja Kaarinan käräjät 26.–27.11.1688 f. 189v; KA mf. ES 1888 (ll 16) Vihdin käräjät 3.–4.3.1699 s. 324 (Niels Mårthensonn i Marttila, haf:r wijd Stembningen förl: höst Ting tillstådt, att Olaus Wallius för någre Åhr sedan tillställt honom ½ T: Rog att framföra till Bryggiaren i Åbo Michell Andersonn); KA mf. ES 1891 (ll 25) Lopen käräjät 8.–9.1.1708 s. 9 (gamble Studenten dersammastädes [wid Kyttajerfwi gård] Olaus Wallius mainitaan todistajana. Myös 21.–22.7.1708 s. 685 ja 2.3.1710 s. 341 förra Studenten Olof Wallius); KA mf. ES 1892 (ll 28) Lopen käräjät 23.6.1711 s. 436; KA mf. ES 2002 (oo 3) Säämingin ylim. käräjät 7.2.1661 (Företrädde Kyrkioherden j Kijdes Pogost wellerde H:r Jöran Petri och angaff Olof Matzsson Muhoinen, at han hafuer dräpet hans Son Balthazar d: 2 Novembris nästförledne, der medh sluppet på flychten, och nu medh Kyrkioherdens egne medel Fången dhen sidste Januarij, begierandes saken måtte blifua Ransakat och afdömpt); KA mf. ES 1794 (gg II) Liperin käräjät 25.8.1642 f. 200v (Kyrckioherden D: Georgius Petri); KA mf. ES 1794 (gg 1) Kiteen käräjät 2.–3.9.1673 f. 145 (Angaff Kyrckieheerden her Michael Æschillj U118, dett han sin resterande Capplans löhn för 23 åhr hooss sin Kyrckieheerde Sahl: her Jören inttet mechtig blifwit hafwer, Framläggiandes åthskillige Consistorij förmaningar, till bem:te Pastore ... Hwar till her Jörens Son Peter Swarade ...); KA mf. ES 1795 (gg 1) Kiteen käräjät 15.–16.2.1669 f. 490, 490v, Kiteen käräjät 3.–4.9.1669 f. 561, Kiteen käräjät 4.–5.9.1668 f. 639, 640v, Kiteen käräjät 29.–30.1.1666 f. 891, Kiteen käräjät 12.–13.9.1666 f. 960, Kiteen käräjät 23.–24.9.1665 f. 1042 (Emedhan Kyrckian i Kidhes i rupturs tijdh ähr afbrändt, och allmogen här till dagz eij ähnu sin flijt brukat att byggia Ny kyrckia; Altså pålades dem, att dhe widh förste åke föhret framförta Ståckar, och hwadh der till behöfwas, så frampt dhe wedh näste Ting wele Undhfly laga straff), Kiteen käräjät 10.–12.3.1663 f. 1080v, 1082v (Borgmestaren i Kexholm och nu warande Chronones Befalningzman Wäl:t Nielss Olofzson (katso 2549) gaf tilkenna, hurusom han jembte förre Lagläsaren Sal: Herman Böök A:o 1656 hade gååt i Caution för fordom Ambtmannen Månss Klingh, angående een Post Penningar effter 2 Laga domar, be:te Klingh skulle erleggia till Kyrckieheerden i Kideis Pogost Wällärde Her Jören Petrj). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 196 (XLII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 25. — J. Nuotto, Itä-Suomen Walliusten ja Valjusten varhaisvaiheista. Genos 54 (1983) s. 132.

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Wallius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2937>. Luettu 28.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Vallius, Olaus Georgii Ingerm. – Vib. 170: 5.7.1681.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 196.

Tallenna tiedot muistiin