Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1642/43 Johan Tönnerus Johannes Jacobi 300. Vht: Orimattilan kirkkoherra Jakob (Jacobus Georgii, † ~1642) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1642/43 Tinnerus‹¿› Joh. Jacobi Hattul _ 18. — Orimattilan kappalainen (1654), erotettu (1659), mutta otettu uudestaan kappalaiseksi (1661). Orimattilan kirkkoherra (1678), ero 1686. † Orimattilassa 17.9.1695.

Pso: Gertrud von der Lippen († 1697).

Poika: Orimattilan kirkkoherra Gustaf Tönnerus 2582 (yo 1677/78, † 1736).

Poika: Kurkijoen kappalainen Johan Tönnerus 2583 (yo 1677/78).

Poika: Pukkilan kappalainen Samson Tönnerus 3044 (yo 1682/83).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 195a; Eero Laaksosen tiedonanto 7.12.2012 (Orimattilan kirkkoherran Axel Orraeuksen († 1676) kappalaisestaan tekemiä valituksia ym. käsitellään Riksarkivet, Wiborgs konsistorii und. skrivelser till KM vol. 1 (KA mf. FR 144) ja KA PTA Ea 1:1, nro 116 (kuninkaan kirje 1.2.1687). Johan Tönneruksen kuolinpäivä on 17.9.1695); KA valtakunnanregistratuura 21.11.1695 f. 681 (Kyrkioheerde Fullmacht för Andreas Orræus 2371 ... förmedelst Johannis Tönneri dödelige frånfälle Orimatila Pastorat i Tawastland och Viborgs Stifft är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1782 (ee 4) Uudenkylän käräjät 26.2.1641 f. 95 (Oplystes ännhv Lijka såm i förra tingh twänne gångar till förendhe, Erich Knutzsåns hemman belägin i Tönnö byn, Vnder 3/4 ör Skatt Jordh, näståm frändåm ett hiem håla, och igen börda, aff Kyrckieherden Her Jacobus Georgj i Orihmattila, för Peningar 60 D:r K: myntt och Sp:l 3 T:r och een Carp:r näståm frändåm att hiem hålla och igen börda, och efter ingen af Slächtngarna fram kåm, såm samma hemman till sigh och igen börda wille, dy affhände be:ltte Erich Knutzsån försh:na 3/4 ör Skatt Jordh, vndan sigh och Sinåm arffwåm och ägandåm, till mhere be:ltte Her Jacob, vndan sigh och sinåm effterkåmmandåm Ewärdelighen niutha och behålla), Uudenkylän ja Iitin käräjät 11.11.1642 f. 204v (adt Uthmäta S: Her Jacobz widterlig giälldh i Orihmadtilla), Uudenkylän käräjät 21.8.1643 f. 240 (Effter såssåm D:nus Iacobus Magni (katso 3018) ähr aff Ehrewörd: Herren Biskåpen M: Isaco Rotoviæ förordnadt till Kyrckieheerde wedh Orichmatilla Kyrckiegälldh, Under Huilcken Kyrckia ähr Intedt Prestebooll efftersåm Sochnemän widtnar, Oahnseedt adt hans förrige Antecessor, S: D:nus Iacobus Georgj Hafwer för een Tijdh sedhan effter öffwerheetens tillskyndellsse, Uptagidt edt ödhes hemman Uthi Orihmadtillaby, såm är belägin straxdt wedh Kyrckian); KA mf. ES 1782 (ee 5) Hollolan, Tennilän, Uudenkylän ja Iitin käräjät 14.2.1645 f. 59 (till ställa Jacob Thomason J Käckillä och Erich Staffuansson idm: och Sigfredh Jacobsson idm: huardera Spanmåll 20 Cappar aff Johannes Jacobj J Orimatilla som han af dem J Helsinghfårs till låns tagit haffuer, dät han och hans Moder ähr plichtigh dem igen at betalla), Hollolan käräjät 6.–7.6.1645 f. 70v (Ransacka om Prästegårdz huuss weedh Orimattila), Hollolan ja Tennilän käräjät 13.–14.11.1648 f. 212 (Johan Jacobsån i Orimadtilla), Hollolan ja Tennilän käräjät 3.–4.7.1649 f. 265v (Johan Jacobsson ifrån Tönnö by, och Oritmatila Cappellgiälld, beswärade sigh Utöfwer Olof Erichsson i Niemis, Huillken i Förledne Sommars, medh een hoop annat Sällskap, medh hugg och slagh honom öfwerfallidt, och åtskillige bådhe blodh- och kötsåhr på honom burit hade); KA mf. ES 1782 (ee 6) Uudenkylän ja Iitin käräjät 20.11.1651 f. 182 (Dömbdes dhet Stångfall och änges Jänckningh stadigh och fast att hållas, som Simon Thomasson i Willickala, Jacob Eskellss: i Niemis, Jacob Matzson i Pakas och Jacob Johansson i Käkölä efter Lagligh imposition, emellan Johan Jacobss: och Henrich Matzson i Tönnö i denne Höst bejänckat hafwa), Uudenkylän ja Iitin käräjät 7.–8.2.1653 f. 276v (D:ni Johannis Jacobi Hustro ifrån Tönnö Anklagade sin granne Hindrich Matzson som emoot det Uthslagh dem emillan den 20 Novemb: 1651 om deras Åkrar och Engiar fallet ähr, skulle hafwa tillägnat sigh, och Åhrs wäxten bårtfördt, af een Teeg, som godhe Män, hännes Man till ärkändt hafwa. Jatkuu 23.–24.1.1654 f. 383), Hollolan ja Tennilän käräjät 15.–16.11.1653 f. 320 (fordom Pastoris i Oritmatila Sal: herr Jacobi Georgij, medh fleere godhe Manna Utghifne witnes skrifft dat: den 24 Februarij An:o 1639); KA mf. ES 1783 (ee 6) Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.3.1655 f. 496v (Effter Herr Johannis Jacobi i Orimattila egne obligationer, dömbdes han att betala), Uudenkylän ja Iitin käräjät 13.1.1657 f. 590, Hollolan ja Tennilän käräjät 24.1.1656 f. 549v; KA mf. ES 1783 (ee 7) Hollolan ja Tennilän käräjät 11.–12.4.1659 f. 13 (Cappelanen herr Johan ben:d som för sine Excesser priverat war, katso 145); KA mf. ES 1783 (ee 8) Uudenkylän käräjät 7.–8.10.1661 f. 156, Hollolan ja Tennilän käräjät 11.–12.10.1661 f. 162 (Dns: Johannes Tönnerus), Uudenkylän käräjät 3.–4.3.1662 f. 220v (Beswärade sigh Brita Matzdotter i Kandeliby och Bårgo Sochn öfwer Cappellanen i Orimattila Kyrckiegieldh Johannem Tönnerum, i det han henne förhåller 25 D:r Kåp:r m:t som han henne för een Jacka, Wäria och Geheng skyldigh är, begierandes), Hollolan ja Tennilän käräjät 14.–17.11.1662 f. 275v, Uudenkylän käräjät 7.–9.12.1663 f. 438 (der till medh tillstår Capellanen H:r Johannes Jacobi, som och i Tönne boendes är, at den tijdh hans Fader Kyrckieheerden war, skulle han och samma Engh till Prästegården bärga låtidt), Uudenkylän käräjät 22.–23.1.1664 f. 471, Hollolan ja Tennilän käräjät 26.–27.1.1664 f. 478v, Ylim. käräjät Orimattilan Tönnön kylässä 15.7.1665 f. 618 (emellan Caplanen heederlige och wällärde D:m Johannem Jacobi och hans granne Ryttare bonden Henrich Madtzsson dersammastädes, Angående någre Injurier sambt Åwärkan som her Johan beklagar sigh Uthaf sin granne wara tillfogat); KA mf. ES 1784 (ee 8) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 21.–22.2.1666 f. 850, Hollolan käräjät 3.–4.7.1666 f. 903v, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 2.–3.11.1668 f. 1173 (gäldzfordran), Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.11.1668 f. 1177v; KA mf. ES 1784 (ee 9) Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–10.11.1669 s. 210 (Dömbdes Cappellan j Orrimatthila Wällärde H:r Johan Tönnerus at betalla till Wäntzel Hutter ifrån Perno Sochn fyra Kyllmellor opråga korn och 4 Kyllmeellor opråga Rågh medh wahnligh wext eller des wärde efter marckgången), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 12.–13.11.1669 s. 220, 221; KA mf. ES 1784 (ee 10) Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 9.–10.2.1670 s. 4, Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 29.–30.7.1670 s. 150, Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 15.–17.2.1672 s. 5, Hollolan ja Tennilän käräjät 19.–20.2.1672 s. 20, Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 6.–8.2.1673 s. 4; KA mf. ES 1785 (ee 10) Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 9.–10.3.1674 s. 72; KA mf. ES 1721 (bb 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.11.1678 f. 34 (uti der [i Orimattila] nu Succederande Kyrckioherdens Sohn och fullmechtiges D:ni Gustavi Tönneri närwaro), Hollolan ja Tennilän käräjät 14.–18.11.1679 f. 31v, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 15.–16.3.1680 f. 25v, 28, Uudenkylän ylim. käräjät 3.3.1681 f. 45 (för detta Ombudzmannen på Jokila Gårdh Johan Orre och des Cautzionister ... Kyrkioherden H:r Johan Tönnerus); KA mf. ES 1722 (bb 11) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 22.–23.11.1686 s. 156 (förra Pastoren H:r Johan Tönnerus); KA mf. ES 1785 (ee 11) Hollolan ja Tennilän käräjät 22.–23.8.1689 s. 111; KA mf. ES 1723 (bb 14) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 20.–23.1.1693 s. 79 (Efter egen bekennelsen dömes Trumpetaren Dawidh Devitz att betala till sijn Styff moder hust: Carin Tönneram hästgieldh 3 ½ T: Spanmåhl), Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.9.1693 s. 283 (D:nus Hendrich Tönnerus); KA mf. ES 1724 (bb 16) Hollolan ja Tennilän käräjät 25.–26.2.1695 s. 81 (att Kyrckioheerden j Orimattila H:r Johan Tönnerus i ett för alt är skyldigh blefwen till Kongl: Maij:t och Cronan på Sahl: Befallningzmannens Mattz Falckz opbördz tjdh för Pastoratet och Rusthållet i Tönnö 85 D:r 12 ö: Sölf:r m:t); KA mf. ES 1725 (bb 17) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 24.–26.2.1696 s. 31 (Sign: Hendrich Tönnerus beswärade sigh der öfwer huruledes förledne höst in Decemb: ifrån hans Syster Trumpetare Enckian på Rusthållet i Tönnö Gudhfruchtige hustru Catharina Tönnera medan hon sin Sahl: Faders begrafning 1/4 mjl der ifrån i Prästegård bewistade om nattetjden stulit blef 53 D:r 10 ö: 16 p: Sölf:r m:t 1 Sölfskedh á 3 D:r, 2 Dito Breskar om 12 ö: hwardera och 1 Sölf ringh á 9 ö: 8 p:), 48 (Sahl: Kyrckioheerdens Enckia dygdesamme hustru Gertrudh von Lippen understeller denne Rättz consideration och omdöme om det icke wore billigt att hennes Barn så wehl den eena som den andra måtte iemljk participera i Tönnö Rusthållet som hennes Sahl: man kiöpt, och således för aflinge considererat blifwa, föregifwandes der hoos huru som des Son H:r Gustaf, will allena behålla och nyttia samma Ryttare hemman, och intet tillåta dhe andre sine Syskon och medarfwingar någon dehl och rättigheet der uthinnan, som och att hwadh des Sahl: Fader i sin ljfztjdh låfwat åth des yngsta dotter, aldeles will henne för wägra), Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.3.1696 s. 63 (anhållandes fördy Sahl: Kyrckioheerdens Tönnerj i Orimattila mästedehlen aff arfwing:r det måtte bewillias ett laga arfskipte dem emellan ... Så lära och så Capelanerne H:r Gustaf och H:r Johan Sterbhusetz Nådåhrs medel och intrader af Sochnen förmodeligen sigh antaga att opbära emoth een skäligh recompans och betahlning, skolandes iembwehl widh samma arfskipz fördehlningh liqvideras emellan Mågen Hendrich Larsson Böök och Sterbhuusetz interessenter ... Sonen Hendrikus), 68 (Oplystes första gången Mattz Christerssons Bördzrätt i Tönnö emoth dhe 56 D: 8 ö: Sölf:r m:t han stulit af Trumpetare änckian dygdesamme hustru Catharina Tönnera. Myös 12.–13.8.1696 s. 150), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 12.–13.8.1696 s. 141 (Framsteltte sigh nu för Rätta Hans Mårttenss: å sin hustrus Catharinæ Tönneræ wägnar, anhållandes att Erich Mattzon ifrån Tönnö måtte plichta för den Tyfnaden som han tilljka med des Fader Mattz förledne höst in Decemb: begådt); KA mf. ES 1725 (bb 18) Hollolan ja Tennilän käräjät 19.–20.2.1697 s. 157, Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.8.1697 s. 196; KA mf. ES 1725 (bb 19) Hollolan ja Tennilän käräjät 14.–15.2.1698 s. 104 (Hendrich Tönnerus inlade i Rätten een Specification upå några bönder, som des Sahl: Fader Kyrckioheerden Johan Tönnerus medh Sp:hls låhn unsatt), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.10.1698 s. 329; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 27.2.1672 (Effter Inlefwererade Rechningar och Skiähl befinner denne Rätt Wällärde H:r Johannes Jacobj ifron Orimattila blifwa Skyldigh Niels Mårthensson 20 Cappar Råghmiöhl och 16 ö: Kop:r m:t på dett han hållit hans 2:ne Sönner medh Kookmiöhl enär dhe gäste hoos honom in 1667, dy dömes han bem:te 20 Cappor Miöhl och 16 ö: Kop:r m:t innan Solsatt att betala effter 16 Cap: j Rådstugu B:n medh 8 ö: Sölf:r m:tz Expenser); KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 17.6.1654 (herr Johan Jacobj, ifron Orimattila); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 12.1.1661. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19 (III). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 114, 117; V. Borg, Kaarle Juhana Adlercreutzin äidinpuoleiset sukulaiset ja syntymäpaikka. Genos 6 (1935) s. 2.

Päivitetty 6.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tönnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=300>. Luettu 28.1.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tinnerus, Joh. Jacobi Hattul. p. 18 || En Joh. Jacobi begär 31.1.1644 förord att inskrifvas i hofrätten.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19.

Tallenna tiedot muistiin