Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1682/83 Erik Stoukerus Ericus Johannis, Satacundensis 3026. Vht ilmeisesti: Porin Toukarin (Torbornäs) ratsutilallinen Johan Jöransson († 1680) ja Elin. Ylioppilas Turussa 1682/83. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1682/83] Ericus Stoukerus. | Œconomus Biörneburg. — Porvari Porissa 1700, kirkonisäntä (1709), kaupunginviskaali 1711. † Porissa 3.9.1719.

Pso: 1699 Kirstin Simonsdotter († 1715).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #289; KA mf. ES 1924 (mm 11) Ulvilan käräjät 19.–20.1.1675 f. 3 (Johan Jöransson Stoukari ... wådeeld); KA mf. ES 1928 (mm 21) Ulvilan käräjät 21.–23.2.1691 s. 23; KA mf. ES 1929 (mm 22) Huittisten käräjät 15.–18.1.1692 s. 65; KA mf. ES 1929 (mm 25) Ulvilan käräjät 14.–17.9.1694 s. 283; KA mf. ES 1931 (mm 34) Ulvilan käräjät 14.–15.10.1698 s. 118 (Erich Stouckerus i Lill Raumo klagade öf:r Oloff Johanssons i Tuorsnäs hustro Anna Andersdotter för dett hon för Proubsten och Kyrckioheerden här sammastädes Ehrewördige och Högwällärde Mag:r Gabr: Fortelius omtalt, att han med Chirstin Simonsdotter ligger tillsammans såssom ächta fålck; Oloff Johansson opå hustruns, som nu frånwarande wägnar, swarade, förebar hustrun såssom Syskonebarn med denne Chirstin ... Chirstins Bror Simon Pucka i Lillraumo); KA mf. ES 1931 (mm 35) Ulvilan käräjät 11.–13.9.1699 s. 577 (Lendzmans Substituten Ericus Stoukerus); KA mf. ES 1932 (mm 37) Ulvilan käräjät 13.–14.3.1701 s. 198; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 17.12.1698 s. 79 (Studiosus Ericus Stoukerus barnfödd her i Ulffzby Sochn Rätten föredrogh, huru såssom han wore sinnadt att sättia sigh neder her i Staden och winna burskap, Ahnhållandes flijtigt dher uthinnan om Rättens befordringh); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 15.1.1700 s. 1 (Effter föregången Communication medh hans Nåde Höghwälborne H:r Landzhöfdingen, sambt dher å ehrhåldne swar af den 4 Septemb: förledet åhr, Ahntogz Studiosus Ericus Stoukerus til Byaman her i Staden, hwilcken och nu aflade sin Borgare Eedh, ställandes Borgarne Oloff Simonsson och Isack Matsson för sigh uthj borgen, att han Cronones och Stadzens Uthlagor åth minstonne uthj Sex Åhrs tijdh effter sin förmogo richtigt ehrläggiandes worder, och på dett han des bettre måtte komma sigh före, förundtes honom Tw Åhrs Frijheet för all borgerligh tunga), Porin RO 11.11.1701 s. 120, Porin RO 10.5.1702 s. 34 (Borgerskapet förmantes att hafwa dheras Eldh Redhskap effter Lagh och som sedhwanligit warit hafwer uthj beredhskap, och förordnades till Brandhmestare Erich Stoukerus och HenrichHenrichsson, till Qwartermestare Thomas Cuplenius 3530, Anders Henrichsson, Påll Frantsson och Johan Paturi, hwilka medh Murmestaren Anders Larsson och Stadztienarne skola besichtiga hwars och ens Eldhstäder, Skårstenar, Ugnar och Köökställen i denne Staden), Porin RO 1.4.1707 s. 14 (Såssom Skallfougden Anders Saringius (katso 3189) nu för Rätta förlijktes medh Borgaren Erich Stoukero om resterande häst wärde), Porin RO 3.3.1709 s. 12 (Såssom Kyrckio wärden Erich Stoucherus, beklagar denne Stadz Borgerskap wara myckit tröga och försummelige medh Ståckarnes framförande til Klåcke Stapels Opbyggiande). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 201 (XLIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36 (XLIII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #289. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 214.

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Stoukerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3026>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stoukerus, Er... Stadsfiskal i Bjb kring 1711. Från gården Stoukari där?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36.

Stoukerus, Ericus – Sat. 289: oeconomus Biörneburg.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 201.

Tallenna tiedot muistiin