Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1682/83 Bertil Memolinus, myöhemmin Memolin Bartholdus Matthiæ, Lempälensis 3028. Vht: Lempäälän Miemolan Hiiren ratsutilallinen Matts Bertilsson († 1687) ja 2. puolisonsa Valborg Sigfridsdotter. Ylioppilas Turussa 1682/83 Meimolinus Barth. Matth:æ Tav _ 154. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1682/83] Bartoldus Memolinus. Lempælænsis. | Visitator vectigalium Biörneb. — Tullisyökäri Porissa (1701–09). Tullinhoitaja.

Pso: (jo 1691) Elisabet Mattsdotter Ekelund tämän 2. avioliitossa († Tukholmassa 1713).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 128b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #291; Esko Karisalmen tiedonanto 4.2.2010 (Tieto ylioppilaan äidistä, lähteenä (nn 7) Lempäälän käräjät 23.11.1688 s. 863 Insinuerades nu af Ryttare wärdhen Johan Mattzson Hiri frå Miemola i Rätten een Arffskifftes Längd ... uprättat d: 9 Septemb:s 1687, effter Johans fadher framledne Mattz Bertillsson Hiri, emellan Kullerne af första hustrun, Helga Johans dotter och Walborg Sigfredz dotter, denne senare hustrun nu nährwarande medh sin Son Stud: Bertill Mattzson); KA mf. ES 1965 (nn 7) Lempäälän käräjät 15.–16.10.1686 s. 254 (Såsom Pedher Mattzson ifrån Ihama icke kundhe neeka sigh emottagit aff handelzmannen i Åbo Johan Kopari 9 ll: Tobak att föhra till Studiosum Dnm: Bartholdum Memolinum, men beklagar dher hooss samme Tobak tillijka medh hans egen weska och andre saker på wegen honom oförwarandhes framfalne); KA mf. ES 1966 (nn 7) Lempäälän käräjät 17.–18.2.1690 s. 1417 (Stud: Bartholdus Memolinus fram kallat i Saaken att wittna); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 18.3.1701 s. 30 (Tullbesöckiarens Bertil Memolins hustro Elisabeth Mattzdotter skall wittna kunna), Porin RO 11.5.1707 s. 34, Porin RO 2.9.1708 s. 72 (Tull och Accijs Besöckaren Bertel Memolijn Insinuerade nu Een Vidimerat Copia aff Stockholms Norre Förstadz Cämbnars Cammarens Extracta Protocolli af den 26 Martij 1707, förmälande att Een Qwinnes person Lijskin Anders dotter Sarman född I Åbo Stadh, som Besöckiaren nu berättar wara sin Stiufdotter, skall sigh dher för Rätta samma Dato angifwit, att wara under Echtenskapz låfwen häfdat af Een Borgare Son her i Staden Anders Widingh wedh Juhl tijden 1705, hwar opå hon uthj Augusti Månadh 1706 födt barn dher I Stockholm ... Ahnhållandes Åfwanbem:te Besöckiaren Memolijn, att Anders Widingh her om måtte afhördh blifwa, inkallades altså bem:te Anders Arfwedhsson, som wedh dhen tijden Lägersmåhlet skall skeedt, gådt her i Skohlan och blifwit kallat Andreas Arvidj ...), Porin RO 7.8.1709 s. 33 (Tull och Accijs Besöckiarens Bertel Memolins Stiufdotter Liskin Andersdotter Saarman), Porin RO 9.8.1709 s. 35 (Företogz yttermehra saaken emellan Lisken Anders dotter Saarman kärande och Anders Arfwedhsson swarande), Porin RO 21.8.1709 s. 38 (... I denne saak Sententierades, som föllier: Aldenstundh Anders Arfwedhsson medh sielf sins Eede hafwer sigh befrijat, aldrigh hafwa hafft Lägersmåhl medh Lisken Anders dotter Saarman eller henne medh dett barn rådt hon födt hafwer 1706 I Stockholm; Fördenskul dömmes Anders Lijkmätigt dett 19 Cap: Tinghmåla Balken och dett 25 Cap: Rådhstugu Balken för bem:te Saarmans tilmähle frij och oförwith, och Lisken Anders dotter Saarman som sigh första gångon medh Lösneläger försedt dömes Lijkmätigt Kongl: Maij:ttz Allernådigste Förordningh af den 22 Maij 1694 att böta Femb dahl:r Sölfwer Mynt till treskifftes, och uthstå Uppenbara Kyrckio plicht och afbidia församblingen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 200 (XLIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 567 (11.3.1690, Barthollus Memolinus och hustro Elisabet Matsdotter förekommo ...), 576–577 (15.4.1690, Enckians Elisabet Ekelunds skrifft angående ächtenskaps prætension med Memolino); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 240; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #291. — V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 119.

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Memolin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3028>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Meimolinus, Barth. Matth:ae Tav. p. 154 || Sat. 291: Memolinus Lempälensis; visitator vectigalium Björneb. Nämd i prot. 11.3, 15.4.1690 för lägersmål, 7.7.1692 begär att jemte sin hustru får skydd af akad., hvartill svaras, att k:m sig ej vill utlåta ang. slika lättingar.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 200.

Tallenna tiedot muistiin