Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1682/83 Samson Tönnerus Samson Johannis, Tavastensis 3044. Vht: Orimattilan kirkkoherra Johan Tönnerus 300 (yo 1642/43, † 1695) ja Gertrud von der Lippen. Ylioppilas Turussa 1682/83 [Tönnerus] Samson Johannis Tav _ 155. — Apulaispappi Kurkijoella (1698). Porvoon Pukkilan kappalainen 1701–14.

Pso: Katarina.

Poika: Johan Tönnerus 5516 (yo 1726).

Poika(?): Petter Tönner 5516a (yo ‹ajankohta ei ole tiedossa›).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 195a; KA mf. ES 1722 (bb 11) Hollolan ja Tennilän käräjät 21.11.1684 s. 194 (då och en Student Samson Tönnerus honom håårrijfwit), Hollolan ja Tennilän käräjät 20.–21.3.1685 s. 53 (D:nus Samson Tönnerus), 54; KA mf. ES 1724 (bb 16) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 29.–30.1.1695 s. 19 (Studiosus D:nus Samson Tönnerus gaf Rätten tillkenna huruledes han ähr fuller åhr 1682 här belägrat een ung qwinsperson sin Syster Mans Syster widh nampn Christina Böök, men emedan det under Echtenskapz låfwen skedt, dy har och icke någon saaken här angifwit, utan på det han må wara för eens eller annors hwarie handa misstanckar och beskyllningh frj, anhåller han nu att blifwa der ifrån lagl: purgerat, och detta lägersmåhl Considererat såssom medh hans fästmöö), Hollolan ja Tennilän käräjät 25.–26.2.1695 s. 81 (Kyrckioheerdens Son D:nus Samson Tönnerus); KA mf. ES 1726 (bb 22) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 13.–14.10.1702 s. 192 (Uppå Puckila Cappel Boes wägnar, har Kyrckiowärden Henrich Mattzson i Safwijoki anfört fölljande skähl emoth Askola Cappel Boer, dess medelst dhe förra sökia nu för Rätta det dhe senare måtte förplichtas contribuera till Cappelletz och Prästebohletz Ib:m bygnadh och Reparation 1:o är wedh Puckila Cappell effter Sahl: Biskopens Högwördige H:r Isaack Rotovii skrifft af d: 15 Maij 1639 een appart Präst bestådd ...), 202 (Wedh det Probsten och Kyrckioheerden Högwällärde Mag: Arfvedh Alopæus d: 15 Septembr: 1701 efter Venerandi Consistorii fullmacht instalerat H:r Samson Tönnerus i Puckila försambling, hafwa åhörarena hwar för sig sielfmant och betrachtande af det, att dheras Siähle söriare eij äger något Cappellans Bohl, till sagt några ägor honom H:r Samson, således, att Puckila boer afståå jordh till tompt och åker Heikostenpeldo benembdh i, Safwijoki byy haar gifwit Panualhonmäki och Hautamäkinijtu, den H:r Samson nu för Rätta uthbytt moth Lechdenijtu af Puckila boer; Narkoski boer hafwa till Cappellans bohls ägor gifwit een äng Suo- eller Lechdenijtu, Item Mäkälä Hemmanet hööbohl efter dess proportion, sampt Muotonijtunoja till wedh hygge, dhe öfrige byar, så som Torpe och Syfwenoija, hafwa åhrl:n uthfäst antingen ett Lass Höö, eller änges landh till så stoor inbergning, föruthan det att hwar åboe för sig wed Cappellet, efter det medh förra Cappelan ingångne Contract, willia tillställa honom H:r Samsson åhrl:n 15 Capp:r Säädh, och hwadh dhe elliest före warit wanligit att uthgiöra. Och som H:r Samsson anhöll om improtocollering af alt detta, altså blef sådant och actis publicis infört); KA mf. ES 1727 (bb 24) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 18.1.1704 f. 36 (Lijkmätigt Förordningen om Lindringh wedh Rättegånger af Åhr 1695, företogz Saaken till Laga afgiörande emellan Trumpettaren Manhaftigh David Devitz och Cappellan H:r Samson Tönnerus, beträffande Giäldh); KA mf. ES 1727 (bb 25) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–6.6.1705 f. 55v; KA mf. ES 1728 (bb 26) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 8.–10.10.1706 f. 81v, 83 (Uppå Capellans H:r Samson Tönneri begäran blef i protocollet infört, att ehuruwähl han i anledning af ett kiöpe breff oprättat emellan honom och Samul Frostman af d: 16 nästwekne Maij kunde sökia Rätt till börde hem:t Kandela, som Frostman till honom försåltt, så will han doch eij påståå hemmanett, men doch will niuta præferensen der till); KA mf. ES 1729 (bb 31) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 2.6.1711 f. 26v; KA mf. ES 1800 (gg 17) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 21.–26.11.1698 f. 219v (Bårgarens i Cronobårg Anders Rijgonens hustro ben:d Ewa hwillcken effter egen bekännelse i staden bestulet af Coadjutoren wällärde H:r Samson Tönnero 8 Cap:r Korn á 5 d:r K:m:t, dömbdes at restituera tiufnaden och böta 3 dubbelt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 202 (XLIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36 (XLIII). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 182; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 125.

Päivitetty 14.9.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samson Tönnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3044>. Luettu 14.12.2018.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tönnerus, Samson.. En Samuel T. kpl i Pukkila 1703–10.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36.

Tönnerus, Samson Johannis Tav. p. 155 || Hans bröder p. 134.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 202.

Tallenna tiedot muistiin