Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1683 Jakob Munselius Jacobus Jacobi, Ostrobotniensis 3053. Vht: sotatuomari Jakob Munselius 2029 (yo 1669, † 1701) ja hänen 1. puolisonsa Gertrud. Ylioppilas Turussa kl. 1683 [Munselius] Jac. Jac. Ostrob _ 155. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1683] Jacobus Jac: Munselius. — Notaari. Sokeutui (1688). Elossa 1697.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 135a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #305; KA valtakunnanregistratuura 7.11.1688 f. 708 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz at låta Krigz Auditeurens Jacob Munselij Son Jacob Munselius af Siählö Hospitals Medell i sin Lifztijd åhrl. upbära 20 t:r Spannemåhl ... Såsom Wij med Nådigt wahrkunnande ansee det eländige och usle tillståndet, hwar utij Militiæ Auditeurens Jacob Munselij Son Jacob Munselius därigenom satt är, at sedan han igenom flijt och med sine Föräldrars bekostnad är bracht så widt, at han haar begynt at läsa Auctores, och således gifwit gott hopp om sig till wijdare förkofring, haar efter de hoos oss ingifne Wittnesbörder aldeles förlohrat sin Syn, warandes så medelst blefwen oförmögen at kunna utan hielp på något sätt framdeles förtiäna sin föda och uppehälle; Altså hafwe Wij utij Nåder undt och bewilliat bem:te Jacob Munselio den yngre wijd sådant dess miserable tillstånd till åhrligit underhåld utij dess lijfztijd de Tiugu tunnor Spannsmåhl af Siählo Hospitals medell, som en hufwudswag Prästman ben:d Johan Pictorius 1103 för detta haar warit tillagt, men befinnes genom dennes dödelige afgång åter Hospitalet tillfallne och således odisponerade); KA mf. ES 1970 (nn 14) Lempäälän ylim. käräjät 12.1.1697 f. 527 (Militiæ auditeuren Wählbetrodde Jacob Munselius föredrogh Rätten, att för hans Son Jacob Munselius, hwilcken och nu ähr närwarande, natten emoth senaste Allhelgone dagh ifrån Stugu farstugun i Calltzila olofl:n ähr afhendt een wacka á 3 dahl:r medh ½ l: smalt Tobach utj á 1 dahl:r 24 öre Skåhlpundet ähr 18 dahl:r 24 öre, Een brokat nässduuk för 1 dahl:r Contant 1 dahl:r belöpandes sigh 23 dahl:r 24 öre K: M: hwar till han håller misstänckt Ryttaren Henrich Andersson Wähäpuko if:n Hackimäki). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 200 (XLIII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #305.

Päivitetty 14.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Munselius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3053>. Luettu 2.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Munselius, Jac. Jac. Ostrob. p. 155 || Ob. 305: = p. 99?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 200.

Tallenna tiedot muistiin