Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1683 Karl Törn Carolus Erlandi, Alandus 3056. Vht: Kastelholman postimestari, kruununvouti Erland Andersson Törn († 1690) ja Brita Gabrielsdotter Biurman. Ylioppilas Turussa kl. 1683 [Törne] Carolus [Erlandi Aland _ 155]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1682/83] Carolus [Erlandi Törne, Alandenses.] | Pastor in Kumblinge obiit Holmiæ. Ylioppilas Uppsalassa 16.4.1684 *Carolus E. Törn [Depositi 4 Maj 1683 Aboæ.]. Stipendianomus [24.3.1693]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 2.6.1695. — Finströmin kirkkoherran apulainen 1695, armovuodensaarnaaja 1696. Kumlingen vt. kirkkoherra 1698, kirkkoherra s.v. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1700. ‡ paon aikana Tukholmassa (Hedvig Eleonora) 17.12.1715.

Pso: 1699 Katarina Ekeroth (elossa 1720).

Appi: Getan kappalainen Hans Ekeroot 978 (yo 1653, † 1683).

Veli: Anders Törne 2007 (yo 1668/69).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 195a; HYK ms., Bor. osak. matr. #187; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 ([24.3.1693]); KA valtakunnanregistratuura 8.11.1698 f. 612 (Kyrkioherde Fullmacht för Carl Törn); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Finströmin ja Getan käräjät 15.–17.3.1698 (Pastorskan dygdesamme Matronan Maja Törnroos läth medelst sin Fullmechtig och medh hielparen Ehrewördige H:r Carl Törn anklaga Båtzmännerne), (Medh Hielparen H:r Carl Törn androg in för rätta, såsom ha nutj 3 åhrs tijd opwachtat församblingen här utj Finströms S:n både Sahl: Kyrckioheerdens H:r Christopher Sundenii 1803 långsamme siukdom, som och jemwähl sedermehra effter des död medh sine höge Förmäns tillstånd Gudztiensten förrättat j Enckians Nåde Åhr; Altså anhåller och begiär H:r Carl Törn Rättens, samt Allmogens intygan häruthinnan om dess förhållande wedh sin tienstz förwaltning); KA mf. ES 3238 (Åland 11) Kumlingen ja Brändön käräjät 27.–28.9.1699 (Såsom Saken emellan Ehrewördige och Wällärde Pastoren H:r Carl Törn sampt Estudenten Dn:s Johan Wetterberg 4237 å bägge sijdor Kiärande och Swarande angående någon träta och förtretlige Ord och beskyllning dhe sins emellan kunna hafwa at framdraga, medelst åthskillige skiähl och på beropade Witnens frånwaru, sampt deras egen åstundan, för denne gång eij kan medh någon definitiva afgiöras), Kumlingen ja Brändön käräjät 7.–9.5.1700, Kumlingen ja Brändön käräjät 30.–31.8.1700; KA mf. ES 3238 (Åland 12) Kumlingen ja Brändön käräjät 5.–6.5.1703 f. 397v (Pastoren och Kyrckioherden Wällärde H:r Carl Törn ... des Sal: Swärmoders dygdesamme Matronan Elsa Kiellinas qwarlämbnade ägendom), Kumlingen käräjät 11.–12.5.1704 f. 489 (Ländz:n Anders Kummelbergh angaf huru som Kyrkioheerden hans wördigheet H: Carl Törn, skall haf:a 2:e Sön- och helgedagar efter förledne Mickelsmässa giort mässfall och försummat Gudztiensten här sammestädes); KA mf. ES 3239 (Åland 12) Kumlingen ja Brändön käräjät 19.–20.8.1704 f. 649, Sundin käräjät 24.–27.9.1704 f. 674; KA mf. ES 3239 (Åland 13) Kumlingen ja Brändön käräjät 12.–13.2.1706 s. 2 (angående någon ägotwist som detta Kumblinge Prästebohl hafwer), 24; KA mf. ES 3240 (Åland 14) Kumlingen ja Brändön käräjät 30.–31.8.1707 s. 492; KA mf. ES 3240 (Åland 15) Sundin käräjät 10.–11.9.1709 s. 427 (Kyrckioheerden i Kumblinge Ehrewyrdige och wähllärd H:r Carl Törn lät genom Studenten S:r Johan Uhlgren 4778 insinuera des Skriftelige klagan att han för 4 åhr sedan emellan Jomala och Saltwijk tappat dess gullring ... att een Piga i Tosarby Brijta Johansdotter ben:d hittat en Ring med desse bockstäfwer C. E. T.); KA mf. ES 3241 (Åland 15) Kumlingen ja Brändön käräjät 18.–19.2.1710 s. 321; KA mf. ES 3241 (Åland 16) Kumlingen ja Brändön käräjät 27.–28.2.1711 s. 101; KA mf. ES 3243 (Åland 17) Kumlingen ylim. käräjät 27.–28.4.1713 s. 299–336 (emellan Länsman Anders Kummellberg Kärande och Pastorem Loci Ehrewyrdige och Wällärde H:r Carl Törn sampt Båtzmans Enkian Hust: Margeta Jacobsd:r Swarande angående något misstenkeligit Omgänge som Länsman angifwet dem före), Kumlingen ja Brändön käräjät 8.–10.7.1714 s. 174 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Carolus Törn beswärade sigh det een deel af Grannarne här i Byyn emot een af Häradz Rätten 1663 d: 29 Maji uthgifwen doom, så wähl i åhr som i fiohl tagit een hoop fremmande Boskap ifrån Sundskären, och släpt uppå een Öö ben:dh Bäröö, hwarifrån dee gådt öfwer Sund på Kyrckioheerdens eenskylte Slättns land Långskafföö och det samma afbedt), 179 (Kyrckioheerden här i församblingen Ehrewyrdige och Höghwähllärde H:r Carl Törn gaf Rätten klageligen tillkänna, huru såssom han genom fiendens Ryssens invasion i denne Sochnen om dess ägendoom blifwit bracht och i dett tillstånd försatt, att han neppeligen kan hafwa sitt uppehälle medh hustru och barn, mindre något till Kongl: Maij:tt och Cronan erläggia), 180 (Ryssen Spolierat Kyrckian). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 202 (XLIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 265, 316, 601; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 288; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #124. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 22 ("förut Regements Prest, befullmägtigad till Pastor härstädes 1699"); T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 183 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not. 100); A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 30; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #95G; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 171; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2534 (1714), 3453 (1715), 4599 (1716, leski), 5987 (1719, leski), 6029 (1720, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3066, 4144.

Doria gratulantti

Päivitetty 2.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Törn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3056>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Törn, Carolus Erlandi Aland. p. 155 || Bor. 187. Föregåendes bror. Ansökte stipendium 24.3.1693. Nämd i prot. 29.5.1695 i tvist. Regementsprest. Kh i Kumlinge 1699. Död 1714 under flykten.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 202.

Tallenna tiedot muistiin