Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1683 Johan Brunnius Johannes Matthiæ, Borealis 3060. Kotoisin Raumalta. Turun katedraalikoulun oppilas 26.3.1680 (in cl. rect., Johannes Mathiae Brunnius Raumoensis). Ylioppilas Turussa kl. 1683 Brunnius Joh. Matth:æ Bor _ 155. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1682/83] Johannes Matthiæ Brunnius Norfinl. | Pastor in Wåno +. — Rauman (vuodesta 1699 Porin) pedagogion kollega (1686), rehtori 1691. Vanajan kirkkoherra 1705. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1696. † syksyllä 1707.

Pso: Anna Tocklenius (elossa 1711).

Poika: ylioppilas Johan Brunnius 4903 (yo 1706, † 1710/11).

Poika(?): Tyrvännön kappalainen Henrik Brunnius 5279 (yo 1717, † 1725).

Lanko(?): Kustavin kappalainen Johan Tocklenius 3357 (yo 1686/87, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 32b; HYK ms., Bor. osak. matr. #191, tilikirja s. 24 (Johannes Brunnius ‹Ylempänä Jacobus Becheruksella oleva päiväys "1679: 28. Mai." ei varmastikaan koske enää tätä riviä.›); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 23.11.1705 f. 328 (Fullmacht för Pœdagogus i Biörneborg Wällärde Johan Brunnius till att wara Kyrkioherde i Wåno Pastorat uti Åbo Stifft uti framledne Johan Thetz 2829 ställe), 14.9.1707 f. 114 (Kyrkioherde fullmacht på Wånå Pastorat uti Åbo Stifft för Rector Scholæ i Tafwastehus Wällärde Hindrich Seidelius 3637, uti framledne Johan Brunnii ställe); KA mf. ES 1729 (bb 29) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 9.–10.3.1709 f. 51v (Klåckaren wed Wono Anders Ersson befullmechtigadh af Kyrckioherdskan Madam Anna Thocklenia angaaf för Rätta en saak emoth Corporalen Manhaftigh Abraham Spora, betreffande een lång swart preste kappa, som han Spora till läns bekommit, men eij återstelt, uthan låtit förkomma; hwarföre Enckian nu prætenderar betallningen 80 D:r K:m:t), 56 (Kyrckioherdskan i Wono Madam Anna Tocklenia lätt genom Klåckaren der sammastädes Anders Ersson föredraga Rätten den henne treffade olägenheet, medelst wåådeld, som tijmatz d: 2 Octobr: 1707); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 31.3.1706 s. 27, Porin RO 2.9.1708 s. 73; KA mf. ES 1395 (r 2) Rauman RO 4.2.1656 (affladhe Larss Mårthensson sin borgare Eedh och ähre Hans Lyfftesmän, Johan Segfresson och Hinrich Bertillsson); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 17.8.1685 (Rådman Isach Jönsson låfwade godhwilleligen till Dn: Johannem Brunnium afstå medh 1 st: Kåhllandh, hwilcket under Martila Tompt lyder, och bem:te Isach för någon geld effter Lars under Arest hafft, som således togz ad notam), Rauman RO 5.1.1686 (Såsom Skohlmestaren här j Staden Sahl: H:r Johan Tyckman 2216 ähr genom döden afgången, och Pastor härsammastädes Reverend: Dn: Barthollus Rajalenius 2229 anhåller adt få förestå samma Tienst, jempte sin Pastoris Tiensten emedan han inga wilckor hafwer, dy bleff honom effter Borgerskapetz samtycke dher å recommendation bewilliat till dhet Höghwyrdiga Doom Capitlet, dåch så att Dn: Johannes Brunnius medh sin Collegæ Tienst blifwer bijbehållen), Rauman RO 12.4.1686 (Collega Dn: Johannes Brunnius på Sahl: H:r Johan Tyckmanni 2216 Arfwingars wägnar kärde nu till åthskillige af denne Stadzens inwånare om någon Tobackz gield); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 13.6.1687 (Skohlmestaren Dn: Johannes Brunnius kärde till hustro Anna Tawast om 1 stycke Engh som hon för några Åhr sedan ifrån Brunnij Mohrbroor Sal: Lars Marttilan till underpant för några förstrekta penningar bekommit, begiärandes samma Engh stycke inlösa), Rauman RO 10.2.1688, Rauman RO 8.7.1689 (Skohlemestaren Wällärde H:r Johan Brunnius framtedde i Rätten een Attest gifwen aff dhem hwilkas barn Wällärde H:r Henricus Karckuensis 1311 effter Högwyrdiga Dom Capitletz Resol: under sin information waalt och tagit ...), Rauman RO 22.11.1689 (Skohlmestaren Wällärde H:r Johan Brunnius anhölt dhet Bårgerskapet wille tillseija honom någhot wist, hwadh hwar och een effter sin förmögenheet honom gifwa wille, och att han icke måtte twingas tillijka medh alla sijna Disciplar gå och siunga gårdh från gårdh, som här till warit waant, tyckandes sådant icke anstå honom, uthan och wara skohlegåssarne till stoor förargelse och förhinder, hwilket ährende dhet Wyrdiga Dom Capitlet genom dhess Skrifwelse till Magistraten för een tijdh sedan recommenderat. Detta förehöltz nu Bårgerskapet, men dhe wille inthet låtha intahla sigh, uthlåfwandess wähl förnöija honom, när han effter gambla wanligheeten besöker dhem, som således togz ad notam); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 15.12.1690 (Sidst uplästes den Supplication som Rector Scholæ härsammastädes herr Johan Brunnius haar inlagd, berättandes derutj huru som hans Moder Broder Sahl: Lars Mårtensson, som hans förmyndare utj dess omyndige åhr warit skall panttsatt till Borgaren Gabriel Jönsson ett Engstycke och ett åker stycke uppå denne Stadzens marck belägne för 42 D:r K:m:t ...), Rauman RO 8.7.1691 (Såsom Martilla tomptt ställett huilkett tillförende hade warit skolmästaren till bebonde anslagitt ähr belägitt nähr widh kiörkian och altt så för dess Conservation samma tomptt förbuden att påbyggias, huar för bleffuen warande Rectori Scholæ, wyrdige och wähllärde H: Johan Brunnio bewilliatt i dess Ställe, halffwa dehlen aff Jöran Hansons tomptt, där på han effter sitt tyckie, kan byggia och huss upsättia låta), Rauman RO 29.2.1692 (Tridie gången opbödz Tykilä Gårdh, som H:r Johan Brunnius aff Sahl: H:r Johan Tykmans 2216 Erfwingar sig tilhandlat), Rauman RO 10.12.1692 (Rector Scholæ Wyrdige och Wällärde H:r Johan Brunnius framkom och gaf Rätten tilkänna, huru att han nu i Otta åhrs tijdh här i Stadhen suthit widh een ringa lägenheet, att han aff dess inportance, knapt sitt dagelige oppehälle hafwa kan, warandes fördenskull i ödmiukheet sinnat framdeles att sökia sina höga förmän, om wijdare gunstig befordring till beqwämare willkor, och altså om sitt förhållande, Borgmestare, Rådh, sampt Bårgerskapetz intygan anhölt), Rauman RO 30.3.1695, Rauman RO 17.4.1695 (Förmyndare, katso 4848); KA mf. ES 1396 (r 5) Rauman RO 8.4.1701 (Rectorens här widh Trivial Scholan, högwällärde Mag:r Georg Stålbergz 3099, så och Skolmestarens i Biörneborg wällärde H:r Johan Brunnii emot hwar andra insinuerade skriffter, blefwo nu wijdare för Rätta opläsne, angående een härsammastädes warande, så kallade Skohlåkers täppas, possession). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 203 (20.1.1699); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 197 (XLIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36 (XLIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 439; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 68; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 148 (leski); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 22; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 173 (1680:I), 175 (1681:I), 177 (1682:I), 179 (1683:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 194, 328; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3464.

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Brunnius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3060>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Brunnius, Joh... Pedagog i Raumo 1691–99 då flyttade med pedagogin till Bjb.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36.

Brunnius, Joh. Matth:ae Bor. p. 155 || Bor. 191. Betalade sin nationsafgift redan 28.5.1679! Pedagog i Raumo 1696. Kh i Vånå 1705. Död 1707.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 197.

Tallenna tiedot muistiin