Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

24.5.1683 Johan Laman Johannes Henrici, Ingermannus 3062. Vht: Venjoen kirkkoherra Henrik Laman (Henricus Thomæ, † 1686) ja N.N. Ylioppilas Turussa 24.5.1683 Laaman Joh. Henrici Ingerm _ 156. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1683 d. 24. Maii] Johannes Henrici Laaman. Ingerm. Sacell. in Duderhof in Ingria. — Venjoen kirkkoherran (isänsä) apulainen ja tämän kuoltua armovuodensaarnaaja 1686. Tääkkelin kirkkoherran apulainen 1688. Oleskeli Nevanlinnassa (1690). Narvan tuomiokapitulin notaari 1691–93. Tuutarin kappalainen 1695, virassa siellä vielä 1703, pakeni sotaa pian sen jälkeen (Viipuriin?). † noin 1706.

Pso: 1696 Helena Sigfridsdotter Kax tämän 2. avioliitossa (elossa 1707).

Lanko: Kelton kirkkoherra Johan Limatius 2534 (yo 1677, † 1699).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 109a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #179; KA mf. ES 1878 (kkk 3) Inkeren, Liissilän, Venjoen, Lopen ja Järvisaaren käräjät 8.–10.2.1687 f. 65 (Pastoris Sahl: Henrici Lamani Erfwingar förklarade sigh att wilia Contentera och förnöija Handellsman S:r Diedrich Buskert dess Fordran af 173 D: 27 öre K:m:t så snart dhe kunna blifwa med Sterbhusetz Saker och om arfskifftet richtige); KA mf. ES 1878 (kkk 5) Venjoen ylim. käräjät 25.11.–10.12.1690 s. 303–326 (att afhielpa de Twistigheeter, som woro emellan Kyrkkioheerdens af denna Slawancka Församblingh Sahl: H: Hinrich Lamans Omyndige Erfwingar och deras Förmyndare H: Pastorne H: Johan Elianum och Beniamin Mollerum (katso 4536) å den eena sijdan, Sampt Allmogen härsammestedes å den andra, angående några Pastoralier, derpå Förmyndarena å Erfwingarnes wägnar giöra Prætension ... de 4 Sahl: Kyrckioheerdens H: Hinrich Lamans Omyndige Barn och Erfwingar, som woro Jungfruerne Ingeborgh, Annika och Margaretha sampt deras Broder Aron Lamänner, inlefwer:de till Retten een Rechningh, uppå de medell som wehllärde H: Johan Laman uthaf sin Sahl: Faders Qwarlåtenskap, så och de Twenne åhrs Nembl: Anni Meriti och Gratiæ Rettigheet, under sin Disposition hafft); KA mf. ES 1879 (kkk 11) Tuutarin käräjät 16.–20.6.1696 s. 238 (Comministern utj Duderoff wördigh och wehllärde H: Johan Laman trädde för Retten, inlefwererandes på dess hustrus dygdesamme Helena Kaxes wegnar, ett aff honom Laman underskrifwit och nu oprettat Original Inventarium öfwer den qwarlåtenskap, som dess Antecessor Matrimonij wehllärde Sahl: H: Erich Schavonius (katso 2322) widh dess dödh effter sigh lembnat), 239 (katso 2592), 242, 245; KA mf. ES 1879 (kkk 12) Tuutarin käräjät 19.–23.1.1697 s. 136; KA mf. ES 1879 (kkk 13) Venjoen ja Tuutarin käräjät 5.–10.7.1697 s. 163; KA mf. ES 1880 (kkk 14) Venjoen ja Tuutarin käräjät 15.–18.1.1698 s. 44, Tyrön, Venjoen ja Tuutarin käräjät 13.–17.9.1698 s. 314, 315 (Caplan i Duder Wähllärde H: Johan Laman beswärade sig där öf:r att Caplans husen alldeles skola wara förfaldne), 325 (Kyrckioherdens Sahl: Doctor Johan Reuters Enkia dygdesamme hustru Maria Timmerman kiärde till Caplan i Duderoff Wähllärde H:r Jahan Laman, som skall han skutit ett hennes Swijn ihiähl, fordrandes des wärde 5 D:r K:m:t. H:r Jahan sade Swijnen genom Kyrkiogården kommit i hans Korn Landh och giort honom stoor skada ... Doctorinnan beropade sig på H:r Jahans Slächtinge een pijga Maria Håffman med namn, hwilken skall sagdt att intet Doctorinnans utan H:r Jahans egna getter och Swijn den skadan giordt), 327; KA mf. ES 1880 (kkk 17) Tyrön käräjät 7.–8.10.1701 s. 18 (Caplan Wyrdig H:r Johan Laman), Tuutarin käräjät 9.–14.10.1701 s. 36, 46, Ylim. käräjät Nevanlinnassa 3.–7.5.1702 s. 207; KA mf. ES 1813 (hh 20) Skuoritsan, Tääkkelin ja Koprinan käräjät 7.–9.4.1703 s. 131 (... hwilcken attest Cappellanen i Duderhof H:r Johan Laaman uppå dheras uthsagu d: 12 passato författadt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 200 (XLIII), 206 (XLIV); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 444; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 26. — K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #183; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6084 (leski).

Päivitetty 25.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Laman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3062>. Luettu 13.12.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lonman[?], Joh. Vib. – Student nämd i prot. 30.8.1684 för öfverfall.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 206.

Laaman, Joh. Henrici Ingerm. p. 156 || Vib. 179: 24.5.1683; sacellanus in Duderhof in Ingria. Son af pedagogen i Nöteborg (1658), sedan kh i Slavänka Henr. Thomae Laaman (1671–78). Enl. Akiander konsist. notarie i Narva 1693.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 200.

Tallenna tiedot muistiin