Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1683) Georg Fabricius, vuodesta 1689 Ståhlberg Georgius Georgii, Australis 3099. Vht: eräs maanviljelijä ja nähtävästi seppä Varsinais-Suomen eteläosassa, hämäläisellä murrealueella Jöran ja Brita Johansdotter (‡ Raumalla 4.5.1712). Turun katedraalikoulun oppilas (tuli kouluun vasta parinkymmenen vuoden ikäisenä, A. Wilskman, HAik 1914). On kirjoittanut gratulaation Turun akatemian väitöskirjaan 7.12.1683, joten oli todennäköisesti jo tällöin ylioppilas. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1686 – kl. 1688. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1688 – sl. 1689. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1690 – sl. 1690. Ylioppilas Uppsalassa 2.8.1690 Georgius Stålberg [Ostrobothniens. ex Aboënsi Academ. cum Rectoris testim. accesserunt.]. Respondentti Turussa 30.10.1691 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. FM 25.11.1691 gratisti. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1696. — Porin triviaalikoulun konrehtori 1693, rehtori 1694, muutti koulun mukana Raumalle 1698. Rauman kirkkoherra 1703. Rovasti. Koki kovia isonvihan aikana. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1712. † Raumalla 1.8.1730.

Pso: (jo 1693) Helena Sigfridsdotter Laurinus († 1728).

Appi: Someron kirkkoherra Sigfrid Laurinus 1454 (yo (1661), † 1684).

Poika: Rauman nim. kirkkoherra Josef Ståhlberg 5332 (yo 1722, † 1742).

Poika: Utajärven kappalainen Gabriel Ståhlberg 5333 (yo 1722, † 1767).

Poika: Raahen ja Saloisten kappalainen Georg Ståhlberg 5334 (yo 1722, † 1749).

Veljenpojan poika: Iitin kappalainen Israel Ståhlberg 6173 (yo 1735, † 1762).

Vävy: Pyhäjärven Ol. kappalainen Henrik Turckov 5981 (yo 1732, † 1739).

Vävy: Pyhäjärven Ol. kappalainen Henrik Berg U1247 († 1732).

Sukulainen(?): Honkilahden kappalainen Mårten Ståhlberg 5258 (yo 1713, † 1752).

/ Kenties samaa sukua kuin se somerolainen pellavankutoja Johan Ståhlberg, joka otettiin porvariksi Turkuun 1722 (Genos 57, 1986, s. 109). /

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (2 kpl kreikank.); KA valtakunnanregistratuura 24.5.1694 f. 361 (Fullmackt för Mag:r Georgius Ståhlberg, at wara Rector uti Åbo[!] ... förmedelst rectoris wid Trivial Skolan Mag:i Andreæ Indrenii 2783 befordran at wara Kyrkioheerde i Ruowasi, des hijt in til anförtrodde Ämbete är kommit at blifwa vacant ock ledigt), 21.7.1698 f. 484 (Till Stats Contoiret för Scholæ arbetarna wid Trivial Skolan i Biörneborg ... Såsom Trivial Scholan i Biörneborgz Stad uti den bem:te stad olyckelige nöfwergångne wådelden är blefwen afbränd, kommandes densamma numehra at transporteras till Raumo; Och Wij i anseende till den skada som Scholæbetiänterne wid be:te Schola genom samma brand hafwa lijdit, samt den swårighet de läre hafwa på en fremmande ort sig åter at nedersättia, i nåder wele förunna dem hwardera Åtta daler Sölf:r mynt åhrl. till huus hyra på fyra åhrs tijd), 21.7.1698 f. 490 (Till Consistorium i Åbo, angående Trivial Scholans uti Biörneborg transport till Raumo, och om huus hyra för Scholæ arbetarne wid be:te Schola), 13.7.1703 f. 260 (Kyrckioherde fullmacht för Georgius Ståhlberg ... medelst Barthold Rajalenii 2229 afsättiande från Predikoembetet, för dess grofwa brått och förseelser skull, Raumo Stads Pastorat uti Åbo Stift är kommit at blifwa ledigt), 12.10.1703 f. 302 (Rectoris fullmakt för [Conrectoren i Raumo Mag.] Hindrich Alanus 3243 ... til Rectorats Beställningen wid Trivial Scholan i Raumo, efter Mag. Georg Ståhlberg, som blifwit Kyrkioherde därsammastädes), 9.11.1703 f. 322 (Til Cammar Collegium swar, ang. ett hemmans förläggande til Raums Prästebord af Tafwola by); KA mf. ES 1884 (ll 7) Vihdin käräjät 11.–12.6.1684 f. 70 (Ryttmest: Wälb: Anders Rennerfältz Fulmechtigh Mons:r Georg Fabrisius); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 6.4.1695 s. 7 (Denne Stadz Borgerskap förhöltes nu, huru såsom Skohlestugan här sammastädes nödhwendigt behöfde reparation), Porin RO 1.2.1696 s. 2 (Rector Höghwällärde Mag:r Georgius Ståhlbergh Insinuerade Studiosi Thomæ Cuplenij 3530 obligation af d: 20 Julij 1695, hwar uthj han uthfäster uthj Arrende för diekne hielpen Höst och Wintter af Cangasala Sochn Tiugu Twå Tun:r Spanmål), Porin RO 11.5.1696 s. 39 (Ahngående resterande Arende för förledet Åhrs diekne hielp aff Cangasala Sochn), Porin RO 26.4.1697 s. 55, Porin RO 27.11.1697 s. 83; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 2.9.1699 s. 68; KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 27.8.1698 (Publicerades dhet högwördige Doom Capitletz i Åbo Skrifwelsse Daterat den 17 hujus, förmählande, hans Kongl: Maij:t medelst dess Nådigste Rescript aff den 21 Julij sidstledne behagat Aggreera Consistorij underdånige förslagh om Trivial Scholans transporterande ifrån Biörneborg hijt till Raumo), Rauman RO 12.8.1699 (Tullnären wälbet:d Johan Spornberg (katso 7753) opsteeg, gifwandes tilkänna, huru som Inspectorens wälbet:d Johan Nordmans (katso 4423) hustro Catrina Orfelt, sampt Anna Henrichzdotter Tolfwans Modher h:o Susanna Sonck lofgifwit hans hustro Margeta Elisabeth Taube, att gå medh dhem uthi bänk i kyrkian, hwarest hon och till ett halft åhr obehindrat skall gåth hafwa, men klagar nu, att bem:te Anna Tolfwan för fyra wekor sedan den 16 Julii, förwägrat henne dher att gåå, giörandes Förargelsse i kyrkian, i så måtto, att enär hon /: som tillijka medh Inspectorskan och Rectoris Scholæ Höghwällärde Mag: Georgii Stålbergz Modher, h:o Brita Johansdotter, förr wore i bänken :/ seedt hans hustro komma på Gången i kyrkian, har hon bidit Stålbergz Modher, intet släppa henne i bänken ...), Rauman RO 2.10.1699 (Tullnären producerade till wittne Rectoris Magist: Georgii Stålbergz Modher hust:o Brita Johansdotter, hwilken ojäfwadt Eedel:n bekände Anna Tolfwan sagt åth Tullnärskan när hon kom i bänken: Inthet får du här rum, du må see tig rum annorstädes, Tullnärskan doch stigit in i bänken, men intet fick rum ...), Rauman RO 13.11.1699 (katso 2229); KA mf. ES 1396 (r 4) Rauman RO 10.3.1700, Rauman RO 17.3.1700; KA mf. ES 1396 (r 5) Rauman RO 8.4.1701 (Rectorens här widh Trivial Scholan, högwällärde Mag:r Georg Stålbergz, så och Skolmestarens i Biörneborg wällärde H:r Johan Brunnii 3060 emot hwar andra insinuerade skriffter, blefwo nu wijdare för Rätta opläsne, angående een härsammastädes warande, så kallade Skohlåkers täppas, possession); KA mf. ES 1396 (r 7) Rauman RO 17.8.1703 (Rectoren Mag:r Ståhlberg), Rauman RO 23.11.1703 (Kyrkeherden här sammestädes högwällärde Mag:r Georg Ståhlbergh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 204 (XLIV), 237 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 90, 91, 157, 180, 265, 318, 395, 396, 430, 515 (Ståålberg), 572; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 27, 145, 166; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 332; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #150; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 173 (1680:I, Georgius Georgij Fabricius), 175 (1681:I), 177 (1682:I); Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 41 (18.3.1691, Johan Arborelius Wesmannus och Georg Stahlberg Finlandus begge mycket siuka och fattiga begära någon hielp. Resolv. De få 10 dr sm:t af cassa studosorum hwardera). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 192; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 273, 274; A. Malin, Israel Israelinpoika Ståhlberg. HAik 1921 s. 136; K. Teräsvuori, Ståhlbergin suku (1940) s. 21; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #34G, 109G, 993G, 1001R, 1372D, 1855D, 2197G, 4221G (1683, Georgius Fabricius); Y. Blomstedt, Ståhlberg-suvun kantaisä. Muutama lisätieto. Genos 36 (1965) s. 102–108; P. J. Voipio, Kirkkoherra Georg Ståhlbergin isän nimi. Genos 38 (1967) s. 92–95; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 206; I. Toivonen, Georg Ståhlbergin hämäläismurre. Genos 59 (1988) s. 123; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 145; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1084, 1214R, 1237H (prom. 1691), 1281H (prom. 1691), 1991, 2368H (prom. 1691), 2687H (prom. 1691), 3149D, 3423H (prom. 1691), 3488, 3489, 3713.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Ståhlberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3099>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Fabricius, Georgius. – Stipendiat 1686 (i 3 kl.) – 1689 (i 2 kl.). Okänd.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 204.

Ståhlberg, Georg. Austr. Fenn. – Stipendiat 1689 (genast i 2 kl.) –1690 (i 1 kl.). Respondens 30.10.1691 (med ded. till sin synnerliga gynnare, bisk. Gezelius) pro gradu u. Joh. Flachsenius. Magister 25.11.1691. Student i Upsala 2.8.1690: ex acad. Aboensi cum rectoris testim., men kallad (genom misstag) Ostrob. Nämd i prot. 18.11.1691 för lägersmål. Konrektor 1693 och 1694 rektor i Björneborgs skola. Kh i Raumo 1703. Under kriget illa medfaren. Död 1730. Skrifter, se Stjernm. p. 30; Elmgr. I, 102.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 237.

Tallenna tiedot muistiin