Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1683/84 Anders Herkepaeus Andreas Erici, Tavastensis 3118. Vht: Hauhon kappalainen Erik Herkepaeus 962 (yo 1652/53, † 1693) ja Kristina Thesleff. Ylioppilas Turussa 1683/84 [Herkepæus] Andreas [_ 159]. — Hauhon kappalaisen (isänsä) apulainen luultavasti 1688, kappalainen 1694. ‡ Hauholla 3.10.1704.

Pso: noin 1693 Elisabet Hirn († 1748).

Lanko: Padasjoen kirkkoherra Anders Hirn 2888 (yo 1680/81, † 1712).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 86b; KA mf. ES 1722 (bb 11) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 5.–6.7.1686 s. 100 (betygade Stud: Dn: Arvidus Rothovius 2729 och Andreas Herkepæus medh hand å book); KA mf. ES 1722 (bb 12) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 26.–27.1.1688 s. 46 (Förekom Capelan Wellärde H:r Erich Herkepæus och framlade så wehl dhe förnembstes som gemene Mans i denne Sochnen d: 24 Maij i näst förledne åhr medh egen händer och boomercken uthgifne breef, des förmedelst dhe så wehl i anseende till hans Sons St: D:ni Andreæ Herkepei skickeligheet och ämbne till alt gott, som särdeles och i Synnerheet hans Faders ålder, långlige utj Sochnen giorde tienst, och nu mehra der på fölgde siuklige och wanföra tillstånd, hafwa hoos höghwördige H:r Biskoppen och det R: venerandrum Consistorium intercederat att han till Ordines Sacerdotales kunde blifwa bem:te sin siuklige fader till understödh och lysa befordrat ... Altså blifwer detta der öfwer efter begiäran till ett Laga attestatum meddelt); KA mf. ES 1723 (bb 14) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 21.–22.2.1693 s. 126 (Medhhielparen i Hauho H:r Andreas Herkepæus); KA mf. ES 1724 (bb 15) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 5.–6.3.1694 s. 112 (Capelan H:r Andreas Herkepæus); KA mf. ES 1725 (bb 17) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 20.–21.3.1696 s. 112 (opå Enckians [Gudhfruchtige hustru Catharina Thesslef] wägnar des Son Capelanen H:r Anders Herkepæus), 119 (Efter Lieutnantne Carl Eliæsson i Pättiälä med H:r Andreæ Herkepæo i Ajoranda sins emellan förlikt om den åwerkan Lieutnanten på des ägor öfwer Råårne giordt); KA mf. ES 1725 (bb 20) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 8.–9.5.1700 s. 258; KA mf. ES 1727 (bb 24) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 18.2.1704 f. 52v (Regementzqwartermest: Manhafftigh Jacob Hirn inlade nu i Rätten å des dotters Sahl: Cappellans H:r And: Herkepæi Enckias hustru Elisabeth Hirns wägnar en Skrift af d: 27 Janu: innewarande Åhr ... dess medelst Sahl: H:r Anders uppå sin Sothe sängh bekendt, och begiärt att blif:a Skriftel:n opsatt, att 1:o alle dhe på Airanda Rusthåldh nu för tijden befintelige hästar och Boskap, äro des Enskylte Egendomb, 2:o ... Och som Enckian hust: Elisabeth Hirn nu leth giöra i Rätten ansökningh, ett eij allenast detta föregående, utan och att hon Enckian nu för sittiande Rätt afseijer sigh offtanembde Airanda Rustholdh i des Swärmoders Madam Cherstin Teslefs Lijfztijdh); KA mf. ES 1727 (bb 25) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 3.–4.3.1705 f. 28; KA mf. ES 1728 (bb 27) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 27.–28.6.1707 f. 82v (Cappelans Enckian Madam Elisabet Hirn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 205 (XLIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 194 (mainitaan eräs stud. Herkepæus), 451 (mainitaan eräs Herkepæus), 461 (mainitaan eräs Herkepæus). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 157; Släktbok, Ny följd IV. SSLS 723 (utg. K. Stockmann, 2009) sp. 219 (Hauhosläkten Herkepaeus Tab. 8).

Päivitetty 10.10.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Herkepaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3118>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Herkepæus Andreas. p. 159 || Möjl. And. Erici Herkepæus; kpl i Hauho 1694–1704. Jfr p. 145. Namnet Anders vanligt i denna slägt.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 205.

Tallenna tiedot muistiin