Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1683/84 Erik Gottskalk Ericus Erici, Aboensis 3126. Vht: Seilin hospitaalin taloudenhoitaja Erik Gottskalk († 1688) ja Kristina Nilsdotter Barck. Ylioppilas Turussa 1683/84 Gottskalk Eric. Eric. Ab _ 159. — Veronkantokirjuri (1691).

Eno: kartanonvouti Johan Barck 1582 (yo 1662/63, † 1690).

Veli: Rymättylän kirkkoherra Johan Gottskalk 4837 (yo 1704, † 1739).

Serkku: Turun linnansaarnaaja Karl Barck 5620 (yo 1728, † 1756).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 73a; KA valtakunnanregistratuura 19.5.1686 f. 270 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz swar angående Siuhlö Hospitals underhåldz medell), 7.9.1686 f. 458 (Till Åbo Hoffrätt att uptaga dhe fattigas klagan i Siälöö Hospital, öfwer densamma där in loco döma, eller hijt referera ... Hwad beswär och klagomåhl som dhe fattiga ifrån Siälöö Hospital i Nagu Sochn och Finland både samptl. i synnerhet Oss i underdånigheet förebracht öfwer dess föreståndare Erich Gottschalk, som i åthskillige måtto klagas öfwerskrijda dhe förra härom giorde förordningar wid vthspijssningen ...), 13.12.1686 f. 938 (Till Stats Contoiret för Siählöö Hospital); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Nauvon käräjät 22.–24.1.1690 s. 2 (Dominus Ericus Gottskalk förekom nu och på dess Moders dygdesamme Hustru Christina Barkz wägnar åladhe i Rätten een dess Faders Sahl. Erich Gottskalkz egen händige underskrefne Rächningh, af d: 24 Martij 1687), Nauvon käräjät 13.8.1691 s. 197 (Företrädde Corporalen Manhaftigh Thomas Barck insinuerandes j Rätten Upbördz Skrifwarens Erich Gottskalckz tillijka medh Nembden ... hålne husesyn och Wärdering ... Gottskalck är hans Syster-Son ...); KA mf. ES 1848 (kk 11) Nauvon käräjät 26.–27.2.1694 f. 21v (Förekom Sahl: Förståndarens wedh Siählö Hospitahl Erich Gåttskalkz Efterlåtne Enckia, hustro Christina Barck, begiärandes af Rätten Bördz bref för dess Soon Jacob Erichsson Godtskalk, hwilcken begifwit sig i Gullsmedz Lähran i Åbo hoos Mester Michel Biörman); KA mf. ES 1848 (kk 12) Nauvon käräjät 27.–28.6.1695 f. 82v (Befallningzman Wälbetrodde Henrich Bähr fordrade af Besökiaren Anders Larsson, efter inlagd Räkning, och obligationer på sin Sahl: Swärmoders hustro Christina Barkz wägnar 25: D:r 24 ö: K:m:t som Sahl: Förståndaren Erich Gåttskalk honom låndt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 205 (XLIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 321 (isä?); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 246 (mainitaan fougden Gottskalken); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 30 (isä); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 216 (2.9.1688, ‡ befallningzman i Siählöö hospitalet sahl. Erich Gottskalck). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 184.

Päivitetty 12.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Gottskalk. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3126>. Luettu 18.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gottskalk, Eric. Eric. Ab. p. 159 || En Er. Gottskalk var hospitalssysloman på Sjählö, omkr. 1677.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 205.

Tallenna tiedot muistiin