Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1684 Jakob Saringius Jacobus Æschilli, Tammelensis 3189. Kotoisin Tammelasta. Turun katedraalikoulun oppilas 10.3.1676 (in cl. II colleg., Jacobus Aeschilli Tammelensis). Ylioppilas Turussa sl. 1684 [Æschilli] Jacob. Tamelens. _ 161. — Kokemäenkartanon asiamies (ombudsman) 1696, sittemmin vouti (1710). ‡ Kokemäellä 21.11.1714.

Veli: Kurikan kappalainen Sigfrid Saringius 4386 (yo 1698/99, † 1720).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 2a; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 49 (Consultissimi Dn. Professoris Juris ex Inscriptione d. 6 Novemb. A:o 1690 habita, Auditores: ... Jacobus Saringius); KA mf. ES 1846 (kk 8) Raision ja Maarian käräjät 2.–3.11.1687 s. 252 (Studiosus Jacob Saringius ifrån Tammela oppå des Broders wägnar som tient hoos Mårten Nillsson ifrån Kärsämäkj); KA mf. ES 1930 (mm 29) Kokemäen käräjät 24.–26.9.1696 s. 257; KA mf. ES 1933 (mm 40) Kokemäen käräjät 3.–5.3.1703 s. 232–241 (För detta Ombudzman Jacob Saringius klagade öfwer nu warande Befallningzman på Cumo gård, Wählachtat Jacob Forman, för det han d: 22 Februarij förledne, när dhe warit på Sochne Skrifwaren Eskolins hustrus Begrafning uti Paistila by, utan någon gifwen orsak, om aftonen seent, först skall slagit honom med handen emot munnen att bloden af näsan utkommit, och han däraf dånat, sedan tagit honom i håret, och med det samma stuckit fingret i dess högra öga, sampt wid det samma Saringius skulle låssa Fohrmans hand uthur dess håår och öga, brutit dess högra arm uthur Leed), 249; KA mf. ES 1934 (mm 42) Kokemäen käräjät 24.2.1704 s. 358, 366 (drengen Anders Saringius [ifrån Eimela By]), 369 (För detta Ombudzman på Cuhmo Gårdh S:r Jacob Saringius fordrade af sin Broder Anders Saringius); KA mf. ES 1934 (mm 42) Kokemäen käräjät 20.–21.6.1704 s. 923 (Anders Eskillsson Saringius ... medh sin broder Jacob Saringius); KA mf. ES 1935 (mm 45) Kokemäen käräjät 12.–13.3.1706 f. 157; KA mf. ES 1937 (mm 48) Kokemäen käräjät 20.–22.10.1711 f. 89v (Saken emellan Befallningzman på Cumo gård Wähl:t Jacob Saringius och landbönderne derstädes); KA mf. ES 1975 (nn 26) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 1.–5.2.1707 s. 306–313 (Förrdetta Ombudzman å Cumo Jacob Saringius framkom och beswärade sig högel: öfwer Gästgifwaren Claes Claesson i Sonnila by och Cumo Sochn, för det han honom förl: Winttras under Resan till Tammela, utan någon den ringaste Orsak med hugg och slag öfwerfallit); KA mf. ES 1976 (nn 27) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 18.–19.2.1708 s. 155; KA mf. ES 1976 (nn 28) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 27.–29.1.1709 s. 71; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 1.4.1707 s. 14 (Såssom Skallfougden Anders Saringius nu för Rätta förlijktes medh Borgaren Erich Stoukero 3026 om resterande häst wärde); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 22.4.1699 (Befallningzman på Cumo Gård wälbetrod Jacob Saringius opå Greffwinnans Högwälborne Fru Sophia Juliana Forbus wegnar); KA mf. ES 1396 (r 4) Rauman RO 16.4.1700 (Befallningzman på Cumo Gårdh wälbet:d Jacob Saringius gaff tilkänna, huru som hans Antecessor framlidne Henrich Strandsteen (katso 7071), för än han Clarerat för sin opbördh, dödh blifwen, och i så måtto till hans Principalinna, Greffwinnan Höghwälborne Fru Sophia Juliana Forbus, anseenligit skyldig worden). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 211 (XLV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 17; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 250 (gårdsfogden Saringius); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 176 (1681:II), 178 (1682:II). — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #28G (1686, Jacobus Saringius Tav.).

Päivitetty 1.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Saringius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3189>. Luettu 26.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Jacobus Aeschilli Tamelens. p. 161.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 211.

Tallenna tiedot muistiin