Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1684 Karl Hoffrenius (myös Hoffreen) Carolus Johannis, Ostrobotniensis 3198. * noin 1660. Vht: Kristiinankaupungin pormestari ja postimestari Johan Hansson († 1691) ja Kristina Karlsdotter Höök. Ylioppilas Turussa sl. 1684 Haurenius Car. Joh:is Ostrob _ 162. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1684] Carolus Joh. Hoffrenius. | Pædagogus Scholæ Christin: Postea Adjunctus minist. ac deinde Sacellanus Nerpensis. defunctus 1738. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.10.1697. — Kristiinankaupungin pedagogi 1694. Apulaispappi Närpiössä 1699. Närpiön Korsnäsin kappalainen 1710, sittemmin Närpiön emäseurakunnan kappalainen. Isonvihan aikana Närpiön vt. kirkkoherrana. † 27.9.1738. ‡ Raahen kirkkoon.

Pso: 1696 Kristina Holmius.

Appi: Närpiön kirkkoherra Jakob Holmius 925 (yo 1652, † 1697).

Setä: Iin kirkkoherra Pehr Hourenius, myöh. Hoffrenius 543 (yo 1646, † 1686).

Veli: Kristiinankaupungin vt. postimestari Jakob Hoffrén U1233.

Poika: ylioppilas Johan Hoffrén 5583 (yo 1727, † 1733).

Sisarenpoika: rykmentinpastori Johan Bäckman 4985 (yo 1707, † 1729).

Lanko: kristiinankaupunkilainen kauppias Elias Holmius, myöh. Enholm 1443 (yo 1661, † 1711).

Lanko: Närpiön kappalainen Gabriel Kalm 2833 (yo 1680, † 1716).

Vävy: Raahen ja Saloisten kirkkoherra Gustaf Bogman 5231 (yo 1713, † 1756).

Vävy: Korsnäsin kappalainen Isak Brenner 4701 (yo 1702, † 1742).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 83a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #323; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 20.11.2009 (Korjaus puolison tietoihin, Kristina Holmia oli kirkkoherra Jakob Holmiuksen tytär tämän edellisestä avioliitosta, lähteinä SSHY Närpiön rippikirja 1702–1713 Finby Svens ja Digitaaliarkisto Närpiön SAY 1695–1714 s. 22); KA mf. ES 2082 (ss 8) Lapväärtin käräjät 5.–6.2.1686 s. 82 (Borgmestaren uthj Christina Welbetrodde Johan Hansson ... sin Mågh Handels Man ibidem Abraham Beckman); KA mf. ES 2082 (ss 9) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 1.–3.9.1687 s. 134; KA mf. ES 2084 (ss 14) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 12.8.1692 s. 135 (Vice Pastor Erewördige H:r Jacob Holmius 925 begiärtte af Rätten stämningh på Sahlig Borgmestaren i Christinæ stadh Johan Hanssons Enckia, dygdesamma hustro Christina Carls dotter, angående sin Pupills och half Systers Jungfru Christinæ Holmiæ arf, föregifwandes, att han eij kunnat förr låta stämma hänne, effter hon warit till Stockholm och nyss wore heem kommen, samt nu stadder här i byyn), 151; KA mf. ES 2085 (ss 17) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 28.1.1695 s. 63 (Rådhman i Christinæ Stad Wähl:tt Clas Sundbergh framkom medh Anhållan att bekomma fasta på ett 3/4 Mantahls Hemman i Tiökis by, som des hustru Chirstin Holmia af Borgmestarens Sahl: Johan Haanssons änckia hustru Christina Carls dåtter till afreckningh på sitt arff, som hennes Förmyndare bemelte Johan Haansson om hender hafft, bekommit); KA mf. ES 2087 (ss 20) Närpiön käräjät 26.–27.9.1698 s. 511 (Sacellanus Loci, Wördige och Wällärde H:r Carl Hofreen), 512; KA mf. ES 2088 (ss 21) Lapväärtin käräjät 10.–11.3.1699 s. 429 (Pœdagogi utj Christinæ Stad, H:r Carl Hoffreens Fullmechtige, Ländzmannen Jonas Falck, framlade i Retten een Häredzdoom aff åhr 1686, sampt der å gifne fordom Landzhöfdingens Wälborne Gustaf Grasses executorial aff d: 3 Junii 1687 huar medelst är aflagdt och slutet, att alle dhee som betala Domare och Lagmans penningar skola jämwehl Dieknepenning:r uthläggia), Lapväärtin käräjät 28.7.1699 s. 85 (Länssman wählachtadt Jonas Falk befullmechtigad uthaf Coadiutore weed Närpis Församblingar Wördige och wällärde H:r Carolo Hoffren berettade att des principals Moder hustru Christina Höök skall gifwet sin Sohn genom des skrifwelse ifrån Stockholm Fullmacht att föredraga Retten huru som Befallningzmann Johan Westerenius 1692 låtet på Predikstohlen förbiuda allmogen af denne Sochn att betala åth Sahl: Borgmestarens Johan Hansons Sterbhuus den gield som dhee till berörde Borgmestaren kunde skyldige wara), 156; KA mf. ES 2088 (ss 22) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.–16.1.1700 s. 142 (Rådman i Wasa wählachtadt Petter Hälström befullmechtigad uthaff Coadjutore Loci wällärde H:r Carl Hoffren, protesterade på des wegnar emoot det Contract som Mårthen Mårthensson i Finby medh des Swärmoder dygdesamme hustru Walborg Biugg, Angående des Swär Faders Börde Hemman ingådt hafwer, förbehållandes sigh såsom Närmaste bördemannen det samma lagl: att inlöösa. Mårthen Mårthenssom nu Närwarande förklarade sigh wara nögder emooth löösen weed Fahr dag affträda hemmanet, hwilket wederböranden till säkerheet och effterrettelse tages ad notam); KA mf. ES 2089 (ss 23) Närpiön käräjät 12.–13.3.1701 s. 478 (Coadjutor Loci, Wördige och Wällärde H:r Carl Hoffren præsenterade i Rätten een Skrifft bestående af 5 puncter ansökiandes det Rätten sitt Sentimente och resolution öfwer samma beswär meddeehla tecktes; warandes berörde Instrument af fölliande innehåld ... H:r Hoffreens för detta Swärfaders Sahl: Pastoris Ehrewyrdige H:r Jacobi Hollmi tijd), 495; KA mf. ES 2090 (ss 25) Närpiön käräjät 28.–29.8.1703 s. 744 (Capellanen H:r Carl Hoffren insände i Rätten genom Länssmannen Forshell fölliande skrifft: Såsom iagh i någre åhrs tijdh richtigt skattat för min Sahl: Swär Faders för detta Pastoris Ehrewördige H:r Jacobi Hollmi Hemman här i Finnby, ännu mine medh Arfwingar iämpte mig till min 10:de deehl Allenast tillhörigt ...), Närpiön ylim. käräjät 26.11.1703 s. 1068 (att hoon igenom ett rychte hafwer hört det Coadjutori Loci H:r Carl Hoffreens hustru Christina Holmia skall warit Moder åth det barnet som åhr 1696 om wåren fans uti Kyrkiobalken, hwilket barn skall wara dijt buret af meerbemelte Holmi 3310 Hustru Christina Ilfwes), Närpiön ylim. käräjät 3.12.1703 s. 1071–1098 (Hustru Lijsa Erichzdåtter i Godtnääs giorde uthan jäff sin Eedh å book sampt wittnade att Hoon tiente hoos Sahl: Kyrkioherden ifrån 1694 om hösten in till 1696 samma tijd ... och tager hoon uppå sin Eed och Samwete effter noga förmaningar att Christina intet war Moder åth det döda barnet som fans fullgånget om wåren 1696, hwar effter Christina hade bröllop någre dagar för Philippi och Jacobi dag samma åhr); KA mf. ES 2091 (ss 26) Närpiön käräjät 19.–21.9.1704 s. 1154 (Coadjutor Wällärde H:r Carl Hoffreen); KA mf. ES 2092 (ss 28) Närpiön käräjät 9.–10.8.1706 s. 435; KA mf. ES 2092 (ss 29) Närpiön käräjät 28.1.1707 s. 102 (katso 2796), Närpiön käräjät 3.–5.10.1707 s. 965 (Coadjutor loci wällärde H:r Carl Hoffreen beklagade, det en och annan ännu understår sig än widare att försmäda hans K: hustru Christina Holmia för det hon igenom framledne Barne mörderskans Anna Michels dåtters ohemula tillwitelse 1703 hafwer kommet här in för rätta sitt ährliga nampn och rychte att förswara, wid hwilken sin oskyldigheet hon och medelst den högloffl: Kongl: Hoffrättens högrättwijsa resolution af d: 15 Decemb: berörde åhr nådel: handhafder är); KA mf. ES 2093 (ss 30) Närpiön käräjät 26.–27.6.1708 s. 692; KA mf. ES 2094 (ss 33) Närpiön käräjät 11.–13.2.1711 s. 80 (Capellanen wid Korssnäs Capell, wällärde H: Carl Hoffreen, berättade sig på det nogaste hafwa i anledning aff denne Rätts Ransaakning, som höltz d: 29:de Jan: 1710 effterfrågat de immissioner, som dess antecessor Sal: Capellanen H:r Johan Godtleben 2897 hafft uppå ½ Ml: Grooss och ½ Ml: Heikfolkz begge Crono i Finby, emedan han desse hemman nutit till Capellans bohl in till 1705, då han kommet att emoottaga ett uhrgammalt ödes hemman Sigf: Månssons ben:d i Harffströms by, och deremoot gifwit ifrån sig bem: Heikfolkz hemman i Finby, niutandes ränttan lijka fult aff Grooss hemma, jemte det ringa som kunde berga aff ber: Ödes hemman i Harffström); KA mf. ES 2095 (ss 34) Närpiön käräjät 8.–9.8.1712 s. 597 (Capellanen wid Korssnäs Capell H: Carl Hoffreen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 210 (XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 556; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #323; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 83 #323 (Lisäyksiä ja oikaisuja); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #173. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 38, 52; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 808 (Lithovius Taulu 37); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 218; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #124D, 1570D, 2170G, 4101D, 4212G; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 193; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #275, 1971, 2798, 3312, 4398.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 29.10.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Hoffrenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3198>. Luettu 10.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Haurenius [för Hourenius, Hoffrenius], Car. Joh:is Ostrob. p. 162 || Ob. 323: Hoffrenius. Son af borgm. Joh. Hoffrenius i Kristinestad. Nämd i prot. 31.1.1690 som vitne. Pedagog i Kristinestad 1694. Sockneadjunkt 1698 och kpl 1710 i Nerpes. Död 1738.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 210.

Tallenna tiedot muistiin