Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1684/85 Gustaf Hinzbergius, myöhemmin Hindsberg Gustavus Andreæ 3219. Vht ilmeisesti: Sipoon Hindsbyn Petasin ratsutilallinen, korpraali Anders Hinsberg ja N.N. Ylioppilas Turussa 1684/85 Hinzbergius Gust. Andr:æ _ 162. — Tuusulan kappalainen 1690, kirkkoherra 1694. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713, palasi virkaansa rauhanteon jälkeen. † Tuusulassa 1727.

Pso: Kristina Cramerus († 1735).

Appi: Tuusulan kirkkoherra Johan Cramerus U295 († 1693).

Vertaa: Porvoon pedagogi Lars Hinsbergius 801 (yo 1650).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 88b; KA valtakunnanregistratuura 22.3.1694 f. 231 (Kyrkioherde Fullmakt för H:r Nils Burtz 2826 ... Kyrkioherde Embete uti Tuusby Församling, Borgo lähn och Wijborgz Stifft för tijden befinnes vacant och ledigt), 1.7.1694 f. 403 (Kyrckioheerde-Fullmackt på Tuusby Pastorat i Wiborgs Stifft för Gustaf Hintzberg ... förmedelst Johan Crameri U295 dödelige frånfälle Tuusby Pastorat i Wiborgz Stifft är kommit att blifwa ledig); KA mf. ES 1722 (bb 11) Sipoon ja Tuusulan käräjät 8.–9.7.1685 s. 69 (Såssom Corporalens Anders Hinssbergz hest i Hindzby haf:r bitit Hendrich Henderssons hest á 48 D:r Kåpp:r M:tt werderat, så att han der af är olytt blefwen, dy lijkmetigt det 46 Cap: B: B: L: L: Döms Corpralen dhe 48 D:r betala, och tage Corporalen hesten igen); KA mf. ES 1722 (bb 12) Sipoon ja Tuusulan käräjät 21.–22.8.1687 s. 93; KA mf. ES 1723 (bb 13) Sipoon ja Tuusulan käräjät 22.–23.1.1692 s. 29 (Opå Kyrckioheerdens af Tuusby Sochn H:r Johannis Cremeri wägnar androgh des mågh Capelan der sammestädes H:r Gustaf Hinssbergh); KA mf. ES 1724 (bb 17) Sipoon ja Tuusulan käräjät 13.–14.7.1696 s. 198 (Kyrckioheerden i Tuusby Ehrewördige H:r Gustaf Hintzbergh); KA mf. ES 1725 (bb 18) Sipoon ja Tuusulan käräjät 1.–2.12.1697 s. 240 (Kyrckioheerden Ehrewördige H:r Gustaf Hindzberg); KA mf. ES 1726 (bb 20) Sipoon ja Tuusulan käräjät 2.–3.11.1700 s. 272 (Kyrckioheerden i Tuusbyy Ehrewyrdige H:r Gustaf Hintsberg); KA mf. ES 1726 (bb 21) Sipoon ja Tuusulan käräjät 25.–26.2.1701 s. 63 (Kyrckioheerden i Tuusbyy Ehrewyrdige H:r Gustaf Hintzbergh gaaf Rätten Klagel:n tillkenna den olyckelige händelsen honom d: 10 Aug: 1700 på ett Crono Hem:n i Tuusbyy, som besagde Kyrckioheerde emothtagit att skatta före, treffat i att genom een oförmodelig wåådeldh för honom blifwit afbränt een nyy Rijeradh), Sipoon ja Tuusulan käräjät 16.8.1701 s. 154; KA mf. ES 1726 (bb 22) Sipoon ja Tuusulan käräjät 6.–7.6.1702 s. 117 (dhe öfrige grannarne i Hintzbyy, såssom Rusthållaren Michell Hintzbergh); KA mf. ES 1727 (bb 23) Sipoon ja Tuusulan käräjät 30.1.1703 f. 27 (Rusthållaren Isaac Hintzbergh i Hintzby); KA mf. ES 1727 (bb 24) Sipoon ja Tuusulan käräjät 24.10.1704 f. 145v (Isaac Hindzberg ... sigh tillhandlade Rusthold Måssabacka benembdh ... i Sibbo S:n och Mårtensby, hafwandes besagde Hindzberg præsenterat då för sigh i Bårgen ofwannembde Rådman [Johan] Burtz, H:r Kyrckioherden Gustaf Hindzberg och Cappellan härstädes H:r Erich Casselius); KA mf. ES 1728 (bb 29) Sipoon ja Tuusulan käräjät 22.6.1709 f. 76 (rusthållarens Michel Hintzbergz i Hintzby uthgifne obligation); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 29.10.1684 (Då blef affhördt effter skrefne dieknar, Nembl:n Gustavus Andræ, Mathias Barthollj 3220, Laurentius Marthinj 3216, Andreas Wargh 3221, Johannes Thomæ 3448, Simon Erici 3663, Ericus Marthjnj, Ernæstus Thomæ 3447, Samuel Mæcclanij 3366 , Carolus Henricj, hwilcke alle Samptl:e bekendhe, att [dieknen] Johan Thomasson [ifrån Padasjokj Sochn och Harmos by] hadhe hafft alle dhe Böcker, som på hans upsatz ähr antecknat, men om dhe andre partzeler sadhe sigh ingen wetskap hafwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 210 (XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 300 (14.3.1688); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 357 (Lars‹!› Hintzbergius). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 350, 354; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 138; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6045 (1720).

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Hindsberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3219>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hinzbergius, Gust. Andr:ae p. 162 || Nämd i prot. 14.3.1688 vitne. Kpl 1691 och kh 1694 i Thusby. Död 1727.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 210.

Tallenna tiedot muistiin