Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1685 Tomas Laxenius Thomas Thomæ, Ruovesiensis 3235. Vht: Ruoveden kirkkoherra Tomas Laxenius 691 (yo 1648/49, † 1687) ja hänen 2. puolisonsa Elin Lilius tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 23.2.1683 (in cl. syntact., Thomas Thomae filius Pastoris Ruowes.). Ylioppilas Turussa kl. 1685 [Laccenius] Thomas Thomæ Satac _ 163. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1684/85] Thomas Laccenius. Ruovesiensis. — Viljeli kotitaloaan Ruoveden Rajalahtea 1690-luvun alussa ja oli ylim. postitalonpoikana. Elossa 1695.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 109a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #295; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 89 (10.6.1691, Såsom Stud. Thomas Laxenius skall för häststöld med mehra ...), 99 (10.3.1691); KA mf. ES 1966 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 27.–30.1.1690 s. 1374; KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 3.–6.2.1691 s. 111 (Emädan Studenten Dn: Thomas Laxenius nu närwarande icke kunda neka sigh skyldigh blefwen åth Bårgaren j Åbo Förståndigh Jacob Krydma Nl:n 119 D:r K:m:t, dy dömdes bem:te Laxenius betala åfwanbem:te 119 D:r dito m:t till Bårgaren jempte des skiälige härutinnan anwende Expenser); KA mf. ES 1967 (nn 9) Ruoveden ja Keuruun käräjät 16.–18.2.1692 f. 30 (skall H:r Kyrckioherden wigt Susanna Brenner, medh Tullskrifwaren Erich Zachariesson ifrån Waza, ändoch hon haft sammanlagh medh Studenten Thomas Laxenius), Ruoveden ja Keuruun käräjät 23.–25.6.1692 f. 156 (Erich Mattsson j Tamminiemi kärde till Studenten Mons:r Thomas Laxenius j Raialax, om Koifwusuo Engh, som Laxenij Fader Fordom Kyrckioheerden Sahl: H:r Thomas Laxenius Kiöpt af Pähr Hendrichsson, som Tamminiemi hemman före detta åbodt), 167, Ruoveden ja Keuruun käräjät 3.–4.10.1692 f. 285 (Efter Landzhöfdingens Högwälborne H:r Lorentz Creutz skriftelige befallning, Oplystes Studentens Thomæ Laxenij Börde hemman i Raialax, moth den fordran, som Bårgaren j Åbo, Jacob Mattson Krydma (katso 4750) hafwer af Laxenius att bekomma, nembl:n sin egen Gäldh 119 D:r och sin Moders 110 D:r, Item moth Sahl: Simon Sadlers (katso 4522) Enkias fordran à 84 D:r alt K:m:t, Item Brunkala Länsmans Gäldt j Pöitis 27 D:r, som nu föörsta gången klanderlöst wan sin framgång); KA mf. ES 1967 (nn 10) Ruoveden ja Keuruun käräjät 20.–23.3.1693 f. 164 (Cronones Befallningzman Wälbetrodde Niels Weckman föredrog Rätten det Studenten Thomas Laxenius som besitter sitt Bördehemman j Raialax och här till förwaltat Extraordin: Påstbonde tiensten, medelst sin försummeligheet förlagt åtskillige publicationer, dem han å Embetes wägnar till Ruowesi och Keuro Sochnar förskickat, så att då han sina Reesor ifrån Lempälä 10 eller 12 Mihl till denne orten anstelt, j mening att hålla medh Allmogen Penningestämbningh, haar han lika som medh oförrätta de ärender måst Reesa tilbakars, emädan Allmogen om sådant okunnigh, intet sigh inställa kunnat, begiärandes att här uppå boot skaffas skulle. Heela Tingzlaget uppå tillfrågan tillstodh, det bem:te Laxenius medelst sin siukligheet och annan försummeligheet är alldeles obeqwäm, till att längre kunna förestå samma Tiänst), Ruoveden ja Keuruun käräjät 19.–20.6.1693 f. 273 (Studenten Thomas Laxenius kärde till Jonas Keckoinen om ett pahr Qwarn stenar); KA mf. ES 1968 (nn 10) Ruoveden ja Keuruun käräjät 18.–19.9.1693 f. 497v (Capten Edel och Manhaftigh Lorens Lauterbach läth opbiuda Raialax Thomas Laxenij Bördehemman för den försträckning han giort moth 350 D:r K:m:t sampt Fyra åhrs ordinarie Ränttor, hwilcket opbodh som det första till H:r Capten wan sin klanderlösa framgångh); KA mf. ES 1968 (nn 11) Ruoveden ja Keuruun käräjät 5.–7.3.1694 f. 72 (Studenten Thomas Laxenius kärde till Isach Michelson j Elämätaipale om 70 D:r K:m:t, som hans Fader åth Isachs Fader länth), 72v (Emädan Studenten Thomas Laxenius tilstodh sigh skyldigh wara till Bårgaren j Nystadh Hendrich Nästi Tijo daler och 4 öre K:m:t), Ruoveden ja Keuruun käräjät 4.–6.6.1694 f. 224v (oplystes nu Raialax hemman emot bem:te Capiteins [Edel och Manhaftigh Lorentz Lauterbachs] fordran 403 D:r 13 öre K:m:t tredie gången), Ruoveden ja Keuruun käräjät 24.–25.9.1694 f. 414; KA mf. ES 1968 (nn 12) Ruoveden ja Keuruun käräjät 14.–15.2.1695 f. 54v (Trumpetaren Niclas Nitz kom för Rätten och giorde protest emot det kiöp, som des Swåger Studenten Thomas Laxenius ingådt medh Capit:n Edel och Manhaftig Laurentz Lauterbach om Raialax Bördehemman, emädan hans hustrus andehl är utj bem:te hemman än ograverat och obetalt); KA mf. ES 1969 (nn 12) Ruoveden ja Keuruun käräjät 18.–19.9.1695 f. 373v (Jöran Olofson ifrån Ruhola opwiste Elisabeth Thomasdotters Laxeniæ obligation af d: 29 Januarij 1694 ... Lisbetta tillstodh giälden wara richtigh, williandes fuller giöra skåtzmål på Thomam Laxenium, hwilcken war frånwarande, sampt på Erich Skragge, hwilcken af henne bekommit Saltt); KA mf. ES 1970 (nn 15) Ruoveden ja Keuruun käräjät 15.–17.9.1698 f. 272v (Rajalax börde hemman, katso 4592); KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 22.–23.5.1699 s. 817 (Rajalax Börde hemman som Brofogden Thomas Böök sigh tillhandlat blef nu andra Reesan uthan klander oplyst). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 211 (XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 382–384, 385, 387, 391; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 25, 76; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 25; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #295.

Päivitetty 10.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Laxenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3235>. Luettu 30.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Laccenius [Laxenius], Thomas Thomae Satac. p. 163 || Sat. 295: Ruovesiensis. Hans far i IX. Nämd i prot. 27.9.1688 för svår excess, 3.10 d:o, 15.10 d:o, 22.10.1690 att misstänkt för i Ruovesi bortkommen guldring, 29.5.1691 att afvikit från Åbo.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 211.

Tallenna tiedot muistiin