Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1685/86 Henrik Bonerus Henricus Olai, Björneburgensis 3291. Vht: porilainen porvari Olof Mattsson Bondila (Puontila, † 1707) ja Margareta Henriksdotter Bondila. Ylioppilas Turussa 1685/86 [Bonderus] Henric. Olai Björneb _ 166. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1685/86] Henricus Bonerus. | Phil. Magister promotus A:o 1697. Pædagogus Bioerneburgensis. ‹Sana obiit yliviivattu.› | postea Pastor in Sastmola. | nunqvam ibidem ‹Sana Pastor yliviivattu.› fuit. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1690 – kl. 1692. Respondentti 15.5.1691, pr. Petter Laurbecchius 914. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1692 – sl. 1695. Respondentti 1696 (Marklin), pr. Simon Tålpo 1856. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1696 – kl. 1698. Respondentti 27.11.1697 pro gradu, pr. David Lund 2257. FM 14.12.1697. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1701. — Apulaispappi (komministeri) Porissa 1701. Porin pedagogi (1707). Merikarvian kirkkoherra noin 1717 (ei astunut virkaan). † Porissa 14.10.1717.

Pso: Ingeborg Nilsdotter Barck († 1737).

Lanko: kartanonvouti Johan Barck 1582 (yo 1662/63, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 27a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #301; KA mf. ES 1929 (mm 25) Ulvilan käräjät 16.–18.6.1694 s. 245; KA mf. ES 1930 (mm 27) Kokemäen käräjät 25.–27.5.1695 s. 174; KA mf. ES 1931 (mm 35) Kokemäen käräjät 16.–19.9.1699 s. 647, 655; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 30.1.1689 s. 14 (Studiosus Henricus Bonderus, katso 3460), Porin RO 14.2.1691 s. 3 (Oplystes första gången Sahl: Rådhmans Philip Eekmans Tyska Biblia och een atlask tröija, hwilka han Ungefehr för 20 Åhr sedan till Borgaren Oloff Matsson skall pantsat hafwa för Nitton Dal: 6 öre Koppar Myndt. Philip Eekmanin perinnöstä ks. myös Porin RO 27.8.1692 s. 87), Porin RO 10.8.1696 s. 58 (Mons:r Henricus Bonderus), Porin RO 7.8.1697 s. 73 (Candidaten Dns: Henricus Bonnerus anklagade Borgaren Johan Sorander, som skal han uthj Stockholm på een Krogh honom nu i Sommaren medh olijdelige Skiäls ordh oskyldigt öfwerfallit, kallandes honom Skälm, Hundzfått, Hundh, Sabbatz brytare och een odugeligh ährande Magister, Ahnhållandes han för sådant måtte tagas uthj wederbörligh Correction); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 20.10.1700 s. 112 (Bertell Erichsson Py inlade nu Liqvidations Rächningen Borgaren Oloff Matsson Bondila och honom emellan ... Höghwällärde Mag:r Henrico Bondero som nu på sin Faders wägnar i saaken swaradhe), Porin RO 6.3.1701 s. 23, Porin RO 16.1.1704 s. 1, Porin RO 3.2.1704 s. 4, Porin RO 27.7.1707 s. 42 (Skohlmestaren Höghwällärde Mag:r Henricum Bonerum), Porin RO 26.7.1709 s. 31 (Rector Scholæ Ehrewyrdige och höghwällärde Mag: Henrich Bonerus, tiltalte Borgaren Thomas Johansson Py, om Een och half Lispundh Salt han af Bonero annammat 1705), Porin RO 28.6.1711 s. 79 (Schole Mästaren her sammastädes höghwällärde H:r Mag:r Henrich Bonerus förestälte Bårgerskapet, huruledes hans wederlijkar i andra Städer skohla åthniuta 6 ö: S:m:t af hwar gårdh och dess uthom nödige huus för Scholmästaren underhålla, hwilcket han doch i anseende till Inwånarernes fattigdom ej till Dato prætenderat, som han och ej heller ännu will påstå, der Tätten och Bårgerskapet skulle under scholan, eller honom och dess Successorer bewillia alt framgeent den hollma, som hans Sahl: fader Bårgaren Olof Mattzon Bondi förr innehafft, den och Bonerus inn till detta åhr nyttiat, men den samma blifwit för een tijdh sedan Rådmans Sahl: Adrian Gottlebens Enckia effterlåten, hwilcken och i går den berga låtit; Hwar wid Rätten med Bårgerskapet förehölte scholmästaren, att tilförenne är een ängz hollma eller klippa under scholan bewilliat, hwilcken Bonerus sade aldeles senck och liten wara, den han och ej will bewärdige att bruka låta, uthan sin Vicario stud: D:no Simon Bernelio 4278, någre åhr för detta opdragit, hwar till Bårgerskapet swarade, dem ej wara förplichtade att så honom som dess Vicario något aff Stadzens ägor att bewillia, så och eij heller emot förre wanligheeten åtaga sig att uthgiöra Sex öre S:rm:t emedan Sochne fålcket hafwa fleere Barn här i scholan än denne ringa Stadh. Bewilliades eenhällel:n under scholan doch omsider förber:de af Bonero nu ansöchte ängz klippa, emellan Gl: och Nya skuth ådran belägen, doch så att Sahl: Gottlebens Enckia, som samme hollma detta åhr bärga låtit, nyttia detta åhrs der af fallne wäxt, men effter detta ähr alt framgeent Schole Betienterne. Altså låter och rätten der widh beroo), Porin RO 7.4.1712 s. 72 (Widh det Henrich Henrichsson tilltalte Rector Scholæ Högwällärde Mag:r Henrich Bonerus om 3 Lass Höö, som Bonerj fålck uhr dess Ängz lada i Hångisto Pijkilä kallad, wid slutet af nästförl:ne Januarij månad tagit, upstego Rådmännerne [Johan] Kellander och [Henrich] Ekman, såssom med Parterne å bägge sijdor beswågrade, i hwilckas ställe Bårgaren Thomas Achander togz till Bijsittiare, som tillförenne hafwer sin domar Eedh aflagdt, Hwar effter Rector Bonerus swarade dett hans hustru Ingeborg Barck, wid dess frånwahro på Socnhn, anmodat Bårgaren Thomas Johansson med Pijgan Maria Sigfredzdotter, som Bonerus sade nu illa till sängz siuck liggia, hempta höö ifrån dess egen Ängzlada i Hångisto ...), Porin RO 16.4.1712 s. 81. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 215 (XLVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 38 (XLVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 573; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 28, 55, 143, 205, 263, 264, 322, 408, 445, 524, 593; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #301; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 144 #252. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 73 V#4023; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 273; (anon.), Caspar Eichmans bibel. Genos 16 (1945) s. 4; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 210; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2169R, 2351R, 4023R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7509; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 157; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #293, 969H (prom. 1697), 2303R, 2449R, 3919R, 4435.

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Bonerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3291>. Luettu 18.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bonerus, Henr... Hans far Ol. Mattsson egde gården Bondila i Bjb. Rektor vid pedagogin där 1709, † 1717.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 38.

Bonderus, Henric. Olai Björneb. p. 166 || Sat. 301: Bonerus; pædagogus. Bjœrneburgensis, postea pastor in Sastmola, sed numquam ibidem fuit. Stipendiat 1690–99. Respondens 1691 u. Laurbecchius, 1696 u. Tålpo, 27.11.1697 u. Lund. Magister 14.12.1697. Enl. Stjernm. skolrektor i Björneborg.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 215.

Tallenna tiedot muistiin