Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

28.5.1686 Anders Wijborg (sukunimi mainitaan vuodesta 1699) Andreas Petri, Viburgensis 3319. Kotoisin Viipurista. Ylioppilas Turussa 28.5.1686. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1686 d. 28. Maii] Andreas Petri. Viburg:sis. — Kurkijoen koulumestari (1693). Talollinen Uudenkirkon Vl. Hyttilässä 1698. On mahdollisesti se ylioppilas Anders, joka ‡ Viipurissa (ruots. seurak.) 4.5.1709.

Pso: (jo 1692) Maria Andersdotter Björnman tämän 3. avioliitossa.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #201; KA mf. ES 1842 (jj 36) Uudenkirkon Vl. käräjät 23.–25.10.1699 s. 311 (Såssom Crono Befallningzman Wälbetrodde Petter Thörwöste förmedelst des inrymbningzskrifft af d: 13 Maij 1698 updragit Anders Wijborgh ett Hem:n á 1/3 Skatt Præb: i Hyttilaby och Nykyrkie Sochn, som Thomas Hyttin tillförena åbodt och 1697 Öde lembnadt); KA mf. ES 1842 (jj 38) Uudenkirkon Vl. käräjät 1.–2.6.1700 s. 92 (Alldenstundh Cappellanen H:r Lars Reitzius (katso 4493) sielf måste tillståå sigh ännu wara skylldigh till Anders Wijborgh 4 D:r Kopp:r M:t, som återståå uppå en af Wijborgh förhandlat Mössa); KA mf. ES 1842 (jj 40) Uudenkirkon Vl. käräjät 15.–16.10.1701 s. 146 (Såssom Cappellanen H:r Jacob Osolanus, effter här för Rätta giordh Liqvide blif:r skyldigh till Mons:r Anders Wijborgh 16 D:r Kåpp:r Mynt, härflytande af een försåldh kappa), Uudenkirkon Vl. käräjät 15.–16.10.1701 s. 162 (fälles Bertill Kållo if:n Hyttiala för swars lösa Emoth Studenten Anders Wijborgh angående någon Giäldh till 1 D:r Sölf:r m:t); KA mf. ES 1797 (gg 4) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 26.2.–2.3.1685 f. 48 (Kyrckieheerden her Samuel Kettunius (katso 4224) i Ilomans på sin Swärmodhers Sahl: Gregorij Wendalij Enckias, dygdesamme hustro Carin Andersdotters wägnar tillijka medh Upbördzskrifwaren Henrich Nettuius af bem:te Enckia Fullmechtigadh föredrogo Rätten, Huru som allmogen af Ilomans Sochn hafwa medh förordh begert till deeres Sochne Capplan her Jören Harlenium [Ilomantsin kappalainen Jöran Harlenius, † 1689], att så frampt han skulle taga för bem:te Kyrckieheerdes Sahl: Wendalij dotter i bem:te Ilomans sigh till Hustrå, så skulle han deeres Capplan blifwa och deres votum sigh till godho åthniutha, som han ok då haar dem så wäll som henne der om försäkrat, men sedhan han opå samme deeres vocation ähr blefwen ordinerat, haar han samme sin lofwen eij hållit, uthan dragit till Pielis och der sammestädes medh een Enckia sigh gifft); KA mf. ES 1797 (gg 7) Pielisjärven käräjät 5.–10.3.1688 f. 36v (Sedhan beswärade sigh och Arendatoren Wälb:de Salomon Enbergh öfwer Caplanens i Ilomans her Jörans Harlenij hustru Maria Anders dotter, att hoon haar A:o 1686 in Augusto i Prestegården felt neesslige ordh om honom och kallat honom hoor unge, beropandes sigh på Leut:n Erich Ahlholm här uthinnan, hwilken effter aflagd Edh betygade henne hafwa sagt således: Neml:n Pahoin Puhutan Arendatorist, der på han igen frågat; mikä se on puhe? hon R:t och sagt: Arendatori sanotan huoran pojax, Ja Cuin eij the sano nijn minä sanon), 40v, 53, 55; KA mf. ES 1798 (gg 7) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 23.–24.3.1688 f. 124 (För dett Capplans her Jören Harlenij hustro Maria Anders dotter Biörnman haar förledne Februarij Månad hoos Nembdemannen Henrich Muickuin i Ilomans by slgit och med sina Naglar rijfwit Kyrckioheerdens her Samuels Kettunij hustro Anna Grels dotter i Ansichtet och annorstädes 12 blånader och Blodh wijten till hopa), 125 (pöytäkirjaan sisältyy suomenkielinen pilkkalaulu kappalaisen vaimosta), 129 (Capplans her Jörens Harlenij hustro från Ilomans Sochn beklagade sigh icke ringa, att hennes Man, som nu siuk ligger, eij haar något Capplans bohl här till hafft), Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 22.–25.10.1688 f. 199, 201; KA mf. ES 1798 (gg 8) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 19.–23.2.1689 f. 42v (För dett Kyrckioheerdens her Samuel Kettunij hustro Anna Grels dotter, haar förledne Sommar tuu Åhr sedhan slagit Capplans her Jörens Harlenii hustro Maria Biörn Man på Kyrckiewägen om een Söndagh i hufwudet och stött henne öf:r ända), Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 15.–19.10.1689 f. 147v (Effter Capplans i Ilomans her Jören Harlenij bekännelse, att hans hustru Maria BiörnMan haar för 2 åhr sedhan ungefähr slagit Ryska Prestens Ifwan Fedorofz hustro Maria Migittas dotter, med een Pijska 2 gångor öf:r Axlarna); KA mf. ES 1798 (gg 10) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 23.–28.2.1691 f. 53v (Fordom Capplans Sahl: H:r Jören Harlenii Enckia Hustro Maria Biörn Man från Ilomans Sochn), 61; KA mf. ES 1799 (gg 11) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 22.–27.2.1692 f. 30v (Fälttes Anders Wijborgz hustro Maria BiörnMan från Kurki Jåkj till 3 m:r för dett hoon haar låtit Stembna Olexi Wasiliof i Ilomans till detta Tinget och sielf sigh eij instäldt att uthföhra, dett hoon honom tillägger, som skulle han hennes hufwa uthaf hufwudet slagit, och han hennes Swijn förledne Sommar skall haf:a sigh tillägnadt); KA mf. ES 1799 (gg 12) Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 9.–14.10.1693 f. 126v (Scholmest:ns Dn: Andreæ Wijborgz begäran); KA mf. ES 1800 (gg 18) Räisälän, Kurkijoen ja Tiuralan käräjät 2.–10.10.1699 f. 166 (Matz Wijborgz Enckia Chirstin Sittman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 215 (XLVI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 28.

Päivitetty 14.9.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Wijborg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3319>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Andreas Petri Viburgens. – Vib. 201: 28.5.1686. Jfr Chytræus nedan.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 215.

Tallenna tiedot muistiin