Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1686/87 Henrik Florinus nuorempi Henricus Henrici, Pemarensis 3355. * noin 1668. Vht: Paimion kirkkoherra, FM Henrik Florinus 799 (yo 1650, † 1705) ja hänen 2. puolisonsa Beata Gyllenbögel. Turun katedraalikoulun oppilas 30.6.1680 (in cl. infim., Henricus Henrici de Pemar). Ylioppilas Turussa 1686/87 [Florinus] Henric. Pemar _ 170. Stipendianomus 22.11.1688. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1689 – sl. 1690. Respondentti 1690 (Marklin), pr. Anders Wanochius 2021. Respondentti 29.11.1690, pr. Anders Wanochius 2021. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1691 – kl. 1692. Respondentti 20.11.1691 pro gradu, pr. Daniel Achrelius 1565. FM 25.11.1691. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.5.1692. — Amiraliteetinsaarnaaja Karlskronassa 1692. Kemiön kirkkoherra 1698. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1700. Tuomittu 1706 yhdessä kolmen kanssarikollisensa kanssa mm. murhasta ja aviorikoksesta mestattavaksi, ruhjottavaksi ja teilattavaksi. † mestattu Turussa 28.5.1706.

Pso: 1692 Maria Eriksdotter Pihl († 1704).

Pojanpoika: saarna-apulainen Inkerissä Henrik Florin 7982 (yo 1757).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 61a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (22.11.1688, s.d.); KA valtakunnanregistratuura 5.1.1698 f. 4 (Kyrkioherde Fullmakt för Hindric Florin ... medelst Hinrici Florini 799 frijwillige afträde Kimito Pastorat i Åbo Stifft är kommit at blifwa ledigt, och hos Oss till des ersättiande i nådig consideration kommer des Son Ammiralitets Predikanten Magister Hinric Florinus), 18.11.1699 f. 347 (Till Åbo Consistorium, angående Kyrkioherden Florini ansökning), 27.1.1700 f. 34 (Till Åbo Consistorium om efftergifft på en rest för Magister Florinus), 27.1.1700 f. 35, 28.3.1700 f. 142 (Till Cammar Collegium att Häradzfogden Gardeling får tiena emoot Rewers), 20.9.1700 f. 360 (Collect för Kimito Församling till Kyrkians reparation), 23.11.1705 f. 329 (Fullmacht för Notarien uti Åbo Consistorio Magister Daniel Sirenius 3837 till att wara Kyrkioherde uti Kimito Pastorat i Åbo Stifft, uti Henrich Florini ställe, som afgår); Kemiön kirkonark. vol. 66 (KA mf. JK 621), Hiereuologia Kimitoensis s. 10, 323–326; KA mf. ES 1752 (cc 17) Paimion käräjät 7.–8.10.1689 f. 236 (H:r Prosten her sammastädes höghlärde Mag: Henricus Florinus föredrogh Rätten huru såsom han haar förnummit Capiten Manhaftigh Lars Bäcks hustru dygdesamme Lisbeth Grass denne Sommar hafwa berättadt dess Son Studiosum Henricum Florinum hafwa haft legersmål ...); KA mf. ES 1755 (cc 26) Kemiön käräjät 17.–21.2.1699 s. 144 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och höghwällärde H:r Magister Henrich Florinus den yngre genom des skrifwelse af d: 20 hujus gaf tillkenna huru såssom dess Sahl. Swärmoder hustru Carin Erichsd:r för några åhr sedan blifwit dödh på sin Gårdh Smedaböhle här i Kimitto utj hans H:r Kyrckioheerdens frånwaro utj Kongl. Maij:tz tienst wed Ammeralitetet i Carls Crona ...); KA mf. ES 1757 (cc 33) Kemiön käräjät 3.–6.2.1705 s. 29; KA mf. ES 1759 (cc 36) Kemiön käräjät 27.–29.2.1708 f. 382v–384v (ang:de det på framledne Befallningzman Joachim Gardeling uthi denne Sochns Prästegårdh begången Mordet ... Extraordin. Häradz Rättens Ransakning hållen härsammastädes den 10. etc. Julij 1705, vrt. 552); KA mf. ES 1852 (kk 22) Ylim. käräjät Kemiössä 10.–13.1.1705 f. 152–190 (A:o 1705: den 10 Januarii blef till ödmiuckt föllie af den Högl: Kongl: Håffrättens den 17 nästledne Decemb:r Dat: skrifwelsse, extraordinarie Ting anstält i Kimitto S:ns Lendzmans gård Engelsby, angående Framledne Crono Befalningzman Joachim Gardling, hwilcken om natten efter Mathiæ skall wara i hiähl slagen, och sedan den 22 dito om mårgonen i sin egen qwarndam döder igen funnen ... Extraordinarie Häradzrättens ransakning af den 12, 13 och 14 nästledne Octob:r ... Så begiärte Advocat Fischalen, att Kyrckioherdens poike Johan Erichsson kunde först afhöras, effter som han wed förra ransakningen, föregifwit sig hafwa Sadlat Befalningzmans häst, då han om natten rest ifrån Prestegården, hwilcken framkallades, och tillspordes nembden om des ålder, så Simon Persson i Wäslax, sade sig kiänna honom och Hans föräldrar grant, och att han är född i Dahlby för 18: åhr sedan ... Den afledne Befalningzmans Enckia Christina Pratana, tillspordes om hon icke had någon Spaning ell:r kunnia hafwa mistanckar till någon som wore hennes afledne Mans Baneman? R:s att hon hwarcken weet ell:r kan misstänckia någon effter som hennes afledne man, med ingen så stoor owänskap hafft att någon derföre skulle slå honom i Hiähl ... hennes Swåger Befalningzman Hindrich Gardling ... H:r Kyrckioherden Mag: Hen: Florin inkallades ... swarade och på tillfrågan att Peldan är des Systers Son och att han reest till Kyro Sochn i Österbåtn till sin Fader som är Cappellan dersammastädes ... Fältskiärs gesellen Johan Kohlbom aflade Eedh, och giorde nu aldeles lijka berättellsse som han i sin Attest af d: 10 Octob:r 1704 infördt Nembl:n att på framlede Befalningzman Gardling funnitz fölliande Åkommor ... ett Rychte som i Sochnen opkommit, som skulle dess [Befalningzmans] hustro och Kyrckioherden Florinus, plägat med hwar andra Olofl:t omgänge); KA mf. ES 1852 (kk 22) Ylim. käräjät Kemiössä 28.–30.1.1705 f. 191v–199 ja 100–109 (Sedan denne Rätten den 10: 11: 12: och 13: hujus härsammastädes Ransakat om det mord, som på Befalningzman Joachim Gardling om natten emell:n den 21 och 22 Septemb:r Nästledit Åhr blifwit föröfwat, hafwer H:r Kyrckioherdens Magister Henrich Florini tienstpoike Johan Erichzson som då bleff tagen under Arrest kommit till Närmare bekiännellse, än han då förrätta giorde, hwar på den Högl: Kongl: Håffrätten i anledning der af warit förorsakad att låtha till wijdare Ransakning och uthslag i Saaken taga bem:te Kyrckioherde, des huus Jungfru Anna Pijhl och Amman Margetha Erichzdåtter uti Säkert förwar, hwilcka alla nu under wacht äro hijt förde, och anhölt Advocat Fischalen, att Poiken Johan Erichson först måtte giöra sin berättellse, hwilcken framkallad bekiände att Kyrckioherden Florinij Syster Son Jacob Peldan slagit Gardling ihiäl, således att sedan Gardling lagdt sig i Kyrckioherdens bookkammar der han insomnat, haf:r Peldan gådt in och tagit Köökzyxen under sin Bullfång och bedit honom Johan komma med sig, men han gådt i stället och Sadlat på hästen, och emedler tijd hafwer Peldan giordt Giärningen och enär Johan kommit in hafwer Gardling allaredan warit död ... sedan de kommit å Bron hafwer Peldan kastat först lijket i Dammen, och Johan sedan kastat Hatten och Peruqven, sampt Peldan Wärjan effter honom i dammen, Sedan hafwa dhe skyndat sig tillbaka igen till Prestegården wed det Tuppen begynt gala, och hafwer han Skiutzat Peldan bort natten der effter som giärningen giordes, på sätt som denne Rättens Ransakning af den 10: 11: och 12: hujus innehåll:r, bekiände och att alt detta skedt med H:r Kyrckioherdens Florins wetskap och inrådande, Kyrckioherden inkallades, hwilcken i Consistorij Fullmächtiges närwaru swarade, att han intet weth hwad Peldan och denne Johan kunnat hafft för händer, men att han inrådt honom ell:r någon annan att bedrijfwa en sådan Groff och Wederstyggel:g Giärning, betygade han sig wara Oskylldig till, hälst emedan han med Sahl: Gardling warit en förtrogen wän ... Johan tillspordes på hwad sätt Kyrckioherden är orsaaken till samma Mordh, hwilcken inwände att Peldan sagt för honom, att det wore Kyrckioherdens willia och befalning att de skulle aflijfwa Gardling den natten ... om sielf:a Baneman Jacob Peldan än ingen kunskap kunnat ehrhållas, antingen han kan åtherfåås ell:r icke); KA mf. ES 1852 (kk 22) Ylim. käräjät Kemiössä 7.–8.3.1705 f. 110–123 (Så blefwo och dhe för denne Saak Arresterade Personer fengzlige och Under Wacht hijt förde, som äro Kyrkioheerden Mag: Henrich Florin, des Tienste Poike Johan Erichsson, Nyckellpijgan Anna Pijhl, och Amman Margeta Erichzd:r, Sammaledes är nu fängzlig hijt fördh, Kyrkioheerdens Syster Son Jacob Peldan som är effterslagen och i Österbåtn fången ... Den 8 Martj ... Peldan påstod nu som i går att dråpet skeedt på Broon öfwer qwarndammen ... Doom. 1:o Anbelangande Jacob Peldan 4693, hwilken sielf tillstår sig wara framledne Befallningzmans Jochim Gardlingz Bahneman ... Så felles han effter Nembdens Sluuth sampt det 1 Capit: Högm: B: L: L: att mista lifwet och steglas. 2:o hwad sedan wed kommer Poiken Johan Erichsson, hwilken warit öfwer 19 Åhr gammall då giärningen giordes ... Altså kan Rätten honom emoth Kongl: Maij:tz Breff till Kongl: Håff Rätten af Åhr 1698 som een Rådzbana för lifz Straffet icke befrija, uthan felles han att Under lijka straf med Peldan lijkmätigt förberörde lagh. 3:o Alldenstund Anna [Amma] och dreng Hustrun Margeta Erichzdåtter ... dömes hon att plichta för Mordetz dölliande med Rijs slijstande, och för Meen Edh effter den 8 §: i Kongl: Maij:tz Stadga om Swordomar af Åhr 1687, sampt det 21 Capit: Tingm: B: böta 9 D:r sampt Uthstå Kyrkioplicht. Beträffande 4:o Kyrkioheerden Mag: Henrich Florin hwilken instendigt Nekar sig wetat af denne giärning, eller att han derom i råd warit ... Altså pröfwar Rätten skiäligt och nödigt att hwad Kyrkioheerden angår låta anstå till des Ryttaren Måns Larsson Nordman blifwer hörder, och dhe andra interesserade giöra sina närmare ultimat bekiennelsse. Sammaledes 5:o Anstår med doom öfwer Anna Pijhl till des hoon af sitt Samwete Rördh genom dhe andras ultimat bekiennelsse kan komma till sin Synders Käntzlo och Sanningens bekiennelsse. Blifwandes denne Saak till alla des omständigheeter den Högl: Kongl: Håffrätten ödmiukel:n hemstelldt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 221 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 396, 429, 430, 515, 573; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 28, 39, 55, 143, 204, 205, 263; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 65–99 (17.4.–11.5.1706), 136, 156; K. G. Leinberg (medd.), Kyrkoherden Henrik Florinus' brottmål 1705. SKHS pöytäk. 6 (1905–06) s. 176–185; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 23; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #40. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 78 V#4248; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 411; S. Cawallin, Lunds stifts herdaminne V (1858) s. 404; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 394 (Florinus II. Tab. 4); T. Carpelan, Var adliga ätten von Blom en utgrening av släkten Florin? Genos 8 (1937) s. 2; T. Carpelan, Ytterligare om ätten von Bloms ursprung. Genos 8 (1937) s. 90–92; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 38 (von Blom Tab. 1); V. V. Soanlinna, Vieläkin von Blom-suvun alkuperästä. Genos 25 (1954) s. 25; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #34R, 1444D, 1489D, 2321G, 3363D, 3370D, 4208R, 4248R; B. Godenhielm, Den västfinska släkten Pihl intill senare delen av 1700-talet. Uppsatser V (1983) s. 73; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 143; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #58R, 601, 624, 1281H (prom. 1691), 2368H (prom. 1691), 2646H (prom. 1691), 2687H (prom. 1691), 3423H (prom. 1691), 4293R, 4356R, 4446H (vih. 16.2.1692); G. Carlquist (†), Lunds stifts herdaminne II:13A (2006) s. 42.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Florinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3355>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Florinus, Henric. [Henrici] Pemar. p. 170 || Austro F. Hans far p. 40. Stipendiat 1689–92. Respondens 1689 och 1690 u. Wanochius, 20.11.1691 u. Achrelius. Magister 25.11.1691. Amiralitetspredikant i Karlskrona 1692 (jfr prot. 16.11). Kh i Kimito 1698. Begick hor och mord. Halshuggen i Åbo 1706.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 221.

Tallenna tiedot muistiin