Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1687 Gustaf Bäck Gustavus Olai, Ostrobotniensis 3379. * noin 1669. Vht: Lapuan Kauppilassa asunut kapteeniluutnantti Olof Michelsson Bäck ja Anna Michelsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1687 [Bæck] Gustav. Ostrob _ 170. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1687] Gustavus Bäck. | Sacellanus in Lappo, obiit 1708. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.5.1692. — Lapuan pitäjänapulainen 1692, kappalainen (1697). ‡ Lapualla 16.3.1708.

Pso: Katarina Alftan († 1754).

Appi: Isonkyrön kirkkoherra Israel Alftanus 806 (yo 1650, † 1712).

Poika: Uudenkirkon Vl. kirkkoherra Gustaf Bäck 5390 (yo 1723, † 1749).

Vävy: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, FM Mikael Jesenhaus 4629 (yo 1701, † 1761).

Vävy: Lapuan kappalainen Johan Bäckman 4997 (yo 1707, † 1734).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 16b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #341; KA valtakunnanregistratuura 9.7.1688 f. 393 (Till Landshöfdingen Grass att förklara sig om Capiten Lieutenanten Olof Becks Enkias hemman Conpila ... Emedan hos Oss söker Capitain Lieutenantens Oloff Becks Enkia Anna Michelsdotter, att Wij wille effterlåta henne i lijfztijden frijheet på det ½ Mantals förfallne Skattehemman Conpila som hennes Man sig tillhandlat); KA mf. ES 1752 (cc 17) Marttilan käräjät 14.–15.10.1689 f. 252v; KA mf. ES 2079 (ss 2) Lapuan käräjät 25.–28.2.1671 f. 11v (Fendrichen Mons: Oloff Bäck keradhe till Bertil Brusiuson j Sätele om Särki ma luoma Engh, under 1 skrinda Höö hwwilcket han bewiste höra under det Hemman Caupila som Fendrichen sigh till handlat och nu åboor och besitter); KA mf. ES 2026 (qq 2) Lapuan käräjät 3.–5.3.1679 #106 (Leutnamptens Manhafftigh Oloff Beckz hustru Gudfruchtige och Dygdesamme Anna Michelss dåtter ... Kaupila hemman i Nedher nurmo belegen); KA mf. ES 2027 (qq 2) Lapuan käräjät 16.–18.9.1679 #747 (Afsadhes at Jöran Matzsson Thomala Handsteller Leutnamptens Oloff Michelssons hustru Anna Michelssdåtter det Sölfwer Stoop Han tillstår sigh i pant för 14 D:r K:rm:t och ½ T:a Miöhl, nu hooss sigh haf:r); KA mf. ES 2027 (qq 3) Lapuan käräjät 13.–16.2.1680 s. 30; KA mf. ES 2081 (ss 5) Lapuan käräjät 12.–15.3.1683 s. 146 (Capitein Leutnamptz Sal: Oluf Michelssons Bäkz, Enckia, Hustru Anna Michells dotter); KA mf. ES 2081 (ss 6) Lapuan käräjät 22.–23.2.1684 s. 147, Lapuan käräjät 23.–24.7.1684 s. 40; KA mf. ES 2081 (ss 8) Lapuan käräjät 8.–10.2.1686 s. 22, 41; KA mf. ES 2082 (ss 8) Lapuan käräjät 21.–23.6.1686 s. 112 (Leutenamptens Sal: Oloff Michelssons Änckia dygdesamme hustru Anna Michels dåtter ... ett mierdestelle ... hennes Sohn Giöstaff Oloffson); KA mf. ES 2082 (ss 9) Lapuan käräjät 7.–8.2.1687 s. 65; KA mf. ES 2082 (ss 10) Lapuan käräjät 2.1688 f. 20 (änckians Sohn Giöstaff Bäck); KA mf. ES 2083 (ss 13) Lapuan käräjät 17.8.1691 s. 218; KA mf. ES 2084 (ss 15) Lapuan käräjät 21.–23.2.1693 s. 438 (Medhielparen Wällärde H:r Gustaf Bäck), 445 (Erich Johansson i Alawo prætenderade hemmans klyfningh medh Coadiutoren wällärde H:r Gustaf Bäck i Alanurmå påståendes dedt wara hans Faders börde hemman; H:r Gustaf inlade Fasta brefwet af åhr 1671 d: 28 Septemb: sampt åthskillige andre Documenter, hwar medh han bewijste hans Sahl: Fader Capitein Leutnanten H:r Oloff Bäck hafwa dedt effter wärderingh af Creditorerne löst och des uthom Skiänt Erichz Fader 40 D:r K: m: och een hatt); KA mf. ES 2085 (ss 17) Lapuan käräjät 8.–9.3.1695 s. 372; KA mf. ES 2086 (ss 19) Lapuan käräjät 30.1.1697 s. 135 (Sacellanus Wördige och wällärde H:r Gustaff Beck); KA mf. ES 2087 (ss 20) Lapuan käräjät 28.2.–2.3.1698 s. 357 (katso 3629); KA mf. ES 2090 (ss 24) Isonkyrön käräjät 13.–14.3.1702 s. 492 (Capellanen ifrån Lapå H:r Gustaff Bäck Insinuerade fölliande Köpe Contract: Såsom een Engh ben:de Sarinluchta ...), Lapuan käräjät 27.–28.8.1702 s. 954, 959 (Capellanen Wällärde H:r Gustaff Beck ... des Moder Leutnamptskan dygdesamma hustru Anna Michels dåtter); KA mf. ES 2090 (ss 25) Isonkyrön käräjät 30.–31.1.1703 s. 78; KA mf. ES 2092 (ss 28) Lapuan käräjät 23.–24.2.1706 s. 266; KA mf. ES 2092 (ss 29) Lapuan käräjät 19.–21.9.1707 s. 717, 753; KA mf. ES 2093 (ss 30) Lapuan käräjät 13.–14.3.1708 s. 496 (Advocaten Erich Leerman berättade, att för detta Capellanen härsammastädes Sal: H:r Gustaf Bäck, skall hafwa låtit instämma Bonden Anders Martikain, för något oanstendigt förfarande uti Sal: Bäcks huus, hwilken Sak han Leerman å Enckians wägnar skulle uthföra, men Martikain Comparerade nu int:), Lapuan käräjät 13.–14.9.1708 s. 906; KA mf. ES 2093 (ss 31) Lapuan käräjät 23.–25.2.1709 s. 283, 293; KA mf. ES 2094 (ss 32) Lapuan käräjät 21.–23.2.1710 s. 319; KA mf. ES 2095 (ss 34) Lapuan käräjät 21.–23.8.1712 s. 864 (Capellanen H:r Gustaf Bäcks Enckia hustru Catharina Alftana). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 220 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 448; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #341; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #52. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 109, 110.

Päivitetty 3.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Bäck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3379>. Luettu 25.6.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bæck [Bäck], Gustav. Ostrob. p. 170 || Ob. 341: 1687. Nämd i prot. 9.4.1689 för gäld. Kpl i Lappo 1697. Död 1721 (enl. Ob. matr. 1708).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 220.

Tallenna tiedot muistiin