Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1687 Bertil Jacchaeus Bartholdus Bartholdi, Ostrobotniensis 3396. Vht: Laihian kappalainen Bertil Jacchaeus 379 (yo 1644, † 1687) ja Karin Bertilsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1687 Iachæus Barthold. Bartholdi Ostrob _ 171. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1687] Bartholdus Barth. Jachæus. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1692. — Laihian pitäjänapulainen 1692. Tuli heikkomieliseksi 1705.

Pso: 1:o noin 1693 Karin († noin 1698); 2:o 1700 Elisabet Backman (elossa 1724).

Appi: Halikon kirkkoherra Filip Backman 1891 (yo 1667, † 1691).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 95a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #344; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 4.6.2011 (Vuonna 1700 vihitty Elisabet Backman oli Bertil Jacchaeuksen toinen puoliso. Ensimmäisestä avioliitosta syntyi ainakin kaksi lasta 11.1.1694 ja 27.9.1695. Digitaaliarkisto SAY Laihia s. 71 mukaan tämän ensimmäisen puolison nimi oli Karin); KA mf. ES 2086 (ss 18) Laihian käräjät 19.10.1696 s. 487 (Till att Liqvidera någre stridige Räckningar Emellan H:r Bertil Jachæus och Capitein Jochim Fredrich von Nessen); KA mf. ES 2090 (ss 24) Laihian käräjät 19.–20.3.1702 s. 565 (Det insinuerade Kyrkioherden här sammastädes Ehrewördige H:r Samuel Backman een förlijkningz skrifft honom och des Bror dåtters Man Predikanten wördige och wällärde H:r Barthold Jacchæus emellan uprettadt, Lydandes ord ifrån ord som föllier: ...); KA mf. ES 2091 (ss 27) Laihian käräjät 16.–17.1.1705 s. 51 (Jacob Eliæsson i Båddeby fordrade tillbakas 3:e små åkerstycken hwilka nu mehra Sahl: H:r Barthold Jachæi Effterlefwerska Hust: Chatarina Bertils dåtter alt sedan 1675 häfdat hafwer, hwaremoot hans hemman betalt lijka fult skatten deraf. Wälbem: Enckia så wähl som dess Son Coadjutor i Församblingen wällärde H:r Barthold Jachæus tillstod att kärandens åkrar nu så långan tijd emoot 23 D:r 8 K:m:tz fracht brukatz, Så tillstår och Enckian derjempte sig under samma Hyra häfdat 1 st: åker i Lyskilä öfweråker); KA mf. ES 2093 (ss 30) Laihian käräjät 25.–26.2.1708 s. 346 (Det beklagade Lenssmannen Samuel Schöring att denne Sochnens Predikant och Comminister H:r Barthold Jacchæus hafwer nu allaredan uti 3:ne åhrs tijd warit mycket ifrån sine Sinnen kommen, och icke allenast sielf mästadelen hållet sig ifrån Kyrckian och gudz huus, utan söker jämwäl undertijden sin Moder och hustru derifrån förhindra. Så hafwer han och ibland andre sine beklagelig uptog och få kunnige phantasier uti sitt raserij, giordt skada uti Prästgården, sönderslåendes Fönstren, som Sochnen med 12 D: K:m:t hafwer måst reparera låta, och fruchtes ännu för större olyckor om han i tijd icke förwarad blifwer. I anseende till detta hans eländiga tillstånd skall det högwördige dom Capitlet hafwa afsagt honom sitt Prästerliga Embetes förrättande och d: 31 Juli 1706 resolverat och förgodt funnit, det han skulle föras till Stockholm, der att hoos förfarne Medicos cuur sökia, hwilket och förleden Sommar är werckstält och då åt af de i Kyrckian befintlige fattigas peningar 20 D:r K:m:t till dess reesa anwende. Så befinnes han och åthskillige gånger utaf sine höge förmän warnad och underwist wara. Så hafwer och det högwördiga dom Capitlet d: 25 Sept: 1707 resolverat det han werkel: skall föras till dårhuuset om han sig eij bättrar ... blef nu bem: Jacchæus med någre beskedelige Sochnemän effter sänd, då han lät hämpta med sig sin, så kallade dröm book, bestående af några böcker papper som han skrifwet full med en ganska stoor myckenheet af sine sällsamma Phantasier, som nogsampt uthwijsa hans ämkeliga tillstånd och förrychta skrufwar ... och han drages med mycket onda och dödeliga tanckar, som framdeles till någon Mordisk och skadelig utgång sig yttra torde ... Så kunde man doch intet få något förnufftigt tahl uthaf honom, utan klagade han sig blifwa brydder af trolpackor, horor, tiufwar och ogierningzmän ... Hans Moder och hustru ... önskandes att han kunde blifwa i förwahr tagne, Han berättades och hafwa bortburit och förskingrat en dehl af sin ringa reedbaraste Egendom, som han med sin hustru till Arfz bekommet. Så att hon med en hoop sina barn och sin Swär Moder uti fattigdom lämnas, hwilket alt Sochnemännerne behiertade ... anbefaltes lenssmannen att strax tillhålla Sochnemännerne hålla wacht öfwer honom, lijkmätigt det 15 Cap: dråp M: B: med wåda LL: Och blifwer hans Excellence högwälb: H:r Baron Gen: Majoren och Landzhöfdingen Lorents Clerck ödmiukel: understält om icke Sochnen må till dess inlösn i Hospitalet effter deras egit bijfall, effterlåtas att samskiuta 20 D: K:m:t lijkmätigt det 28 Cap: §:§: 1 och 6 Kyrckiol: hwar effter han dersammastädes kan blifwa förwarad och uppehållen till dess gud med hans eländige tillstånd en nådig förändring giörandes warder). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 221 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 387, 391; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #344; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 84 #344 (Lisäyksiä ja oikaisuja); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #63.

Päivitetty 9.6.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Jacchaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3396>. Luettu 17.10.2017.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Jachæus, Barthold. Bartholdi Ostrob. p. 171 || Ob. 344: 1687. Son af kpl i Laihela Barth. Henrici Jachæus († 1687). Nämd i prot. 3.10.1688 för excess.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 221.

Tallenna tiedot muistiin