Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1687 Olof Hiskou Olaus Johannis, Tavastensis 3418. * noin 1667. Vht: Savon keskisen kihlakunnan kruununvouti 1670–87 Johan Hiskou († ~1697) ja Beata Berg. Ylioppilas Turussa sl. 1687 Iisko Ol Johannis Tav _ 172. — Kersantti. ‡ Rantasalmella 19.1.1735.

Pso: 1724 Katarina Biörnburger.

Appi: sotilaspappi Josef Biörnburger 2152 (yo 1671/72, † 1691).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 97a; KA valtakunnanregistratuura 17.10.1691 f. 535 (Till Öfwerst L. Grotenfelt, swar ang:de dess ingångne caution för Fogden Hiskou), 8.7.1698 f. 457 (Till Cammar Colleg. swar ang:de Häradzfogden Hischous Enkias ansökning om efftergifft på en balance ... Wij hafwe bekommit Eder underdånige berättelse dat. d. 27 passato, ang. de hustru Beata Bergs hoos Oss giorde underdånige ansökning, at niuta efftergifft uppå des frl. mans Häradzfogden Johan Hischous balance, och besittia den Egendomb som förb:te balance ännu intet är worden utexequerad samt unfå wederlag för des bortmiste Bördz och rustningzrätt i hemmanet Leislax ...); KA mf. ES 2004 (oo 5) Rantasalmen käräjät 23.–25.11.1671, Rantasalmen käräjät 26.–30.10.1672 s. 13, 36 (Befallningzman wäll:t Johan Hijskou inladhe et Kiöpe breff af den 12 Octob: 1671 oprettat emillan honom och Fendrichen Ifwar Michelsson vthj huilket Fendrichen försellier sit Hemman i Leisslax för 180 D: K: m:t huilket oppå Befallningzmans begäran blef förste reesan oplyst, effter det bewijste wara Skatte och eij Crono, men war ingen aff bördamannen som wille giöra inspråk), Rantasalmen käräjät 3.–5.11.1674 f. 88 (Dragone börde Hemman Leislax); KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Rantasalmen käräjät 26.–27.1.1685 s. 58 (Leislax), Kerimäen käräjät 25.–26.11.1685 s. 234 (Cronans Befallningzman Johan Johansson Kullman oli Savon alisen kihlakunnan kruununvouti, katso myös Säämingin käräjät 11.–12.11.1684 s. 141), Iisalmen käräjät 12.–14.1.1687 s. 1 (Befallningzmannen Wählachtadt Johan Hiskou inladhe Landzhöfdingens Högwälborne H:r Carl Falkenbergz skrift af d: 23 Decembrj 1686, uthi hwilken han Immitteres i befallningzmans tiensten öfwer Idensalmi och Cuopio Sockner, hwilket han begiäradhe Allmogen kungiöras skulle), 3 (för detta Befallningzmannens Wähl:t Hans Forbus restlengd af d: 4 Januarij 1687); KA mf. ES 2005 (oo 7) Leppävirran käräjät 25.–26.2.1689 s. 97 (Arendatorens Wälbetrodde Johan Hiskous skrifft), Rantasalmen käräjät 3.–4.11.1691 s. 112 (Arrendatorens Johan Hiskous hustru dygdesamme Beata Berg klagade högel: öfwer Candidaten Dominum Nicolaum Wikman 1789 som hade låckat af hennes Son Olof Hiskou een Kista medh böcker, kläder och allehanda andra saaker uti, sampt medh egne händer olagl: borttagit under prætext af någon förmeent fordran för Præceptoris löön, der han doch derföre skall förr allaredan warit betalt); KA mf. ES 2007 (oo 8) Rantasalmen käräjät 16.–18.7.1694 f. 40, Rantasalmen käräjät 30.1.–1.2.1695 f. 23v, 24, Leppävirran käräjät 5.–6.2.1695 f. 33v; KA mf. ES 2007 (oo 9) Rantasalmen käräjät 29.1.–3.2.1697 f. 11; KA mf. ES 2008 (oo 12) Kuopion käräjät 23.–24.5.1699 f. 61 (den Rest Framledne Crono Befallningzman Hiskou Kongl: Maij:tt och Cronan skyldig blifwit); KA mf. ES 2009 (oo 16) Rantasalmen käräjät 9.–10.6.1702 s. 164 (Hiscous ballance, katso U194), 165 (Oplystes första gången Sal: Befallningzmans Hischous börde hemman i Temasalo om 12 Skatt m:r Ränta som Öfwerstl: Wälborne H:r Nicolaus Grotenfelt å samptl: Cautionisternas wägnar d: 27 Aprill 1699 försålt till Mattz Tolfwain för 200 D:r K:m:t, hwar emot ingen klandrade). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 228 (XLVIII).

Päivitetty 9.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Hiskou. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3418>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Jisko, Ol. Johannis Tav. p. 172.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 228.

Tallenna tiedot muistiin