Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

23.7.1687 Claes Molander Claudius Claudii, Viburgensis 3419. Vht: Sulkavan kirkkoherra Claes Molander (Claudius Samuelis, † 1681) ja Elin Andersdotter. Ylioppilas Turussa 23.7.1687 Molander Claud. Vib _ 173. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1687] d. 23. Jul. Claudius Molander. — Armovuodensaarnaaja Kuopiossa 1693. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin (Joakim von Cronmanin, sittemmin G. E. d'Albedyhlin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1693, rykmentinpastori 1702. Pieksämäen kirkkoherra 1709. Pakeni sotaa 1714, palasi rauhanteon jälkeen. † Pieksämäellä 11.11.1729.

Pso: (jo 1692) Brita Willander.

Veli: Sulkavan kirkkoherra Anders Molander 2122 (yo 1671, † 1720).

Poika: Joroisten kirkkoherra Claes Molander 5192 (yo 1712, † 1742).

Poika: Mäntsälän kirkkoherra Anders Molander 5908 (yo 1732, † 1776).

Poika: Raudun kappalainen Karl Molander 5909 (yo 1732, † 1769).

Lanko: pataljoonansaarnaaja Anders Willander U534 († 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 132b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #218; KA valtakunnanregistratuura 14.10.1691 f. 510 (Till Öfwerste Cronman swar ang:de 2:ne föreslagne Präster, katso 3888), 26.9.1692 f. 476 (Till Öfwerst Cronman Swar ang. Regementz Predikants bestellningen under dess Regemente), 13.7.1693 f. 393 (Esquadrons Predijkants Fullmackt för Claud. Molander ... såsom Esquadrons Predijkants beställningen under Wårt Safwolax ock Nyslåts lähns Infanterie Regemente är vacant, ock hoos Oss til des ersättiande underdånigst nämbnes ock föreslås Predijkanten Wällärde Claudius Molander, hwilken det gode låford gifwes, at han til bemälte Ämbetes tilbörlige förwaltande är capable ock skickelig; Altså hafwe Wij därtil i Nåder samtyckt och bewilliat), 27.10.1702 f. 177 (Regementz Predikantz fullmacht för Claudius Molander ... medelst Mag:r Gustaf Starks 3264 befordran till ett Pastorat, Regementz Predikantz bestellningen under Wårt Sawolax och Nyslotts Lähns Infanterie Regemente är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 2004 (oo 6) Sulkavan käräjät 23.5.1688 s. 173 (Studiosus Don: Claudius Molander inlade een wijdhlyfftig Supplique, hwar uthi han sig högeligen beswärer öfwer sin Broder, Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wällärde H: Anders Molander 2122, att han effter dheras Sahl: Föräldrar mehrendeels egendoomen till sig tagit, och uthi hans frånwaru d: 16 Nov: 1687 een Arfzfördeelningh förrättat, som honom högeligen præiudicerar ... ett Inventarium hwilket han sielf, Sahl: Modren, och den ena Swersonen Daniel Nybergh tillijka underskrifwit ... Chergeanten Ernest Mårtensson som een Swåger ähr); KA mf. ES 2006 (oo 7) Kuopion käräjät 22.–27.2.1693 s. 118 (Vice Pastor Wällärde H:r Claes Molander), Kuopion käräjät 18.–21.10.1693 s. 597 (Såsom och nu sist utj H:r Claes Molandri tijdh är skiedt, som Predijkade Sahl: Kyrckioherdens H:r Israel Willanderij (katso U534) Enckias nådhe åhr). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 230 (XLVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 39 (XLVIII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 31. — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 142; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 151; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 896 (Molander Taulu 18); G. Luther, En gammal släkttavla från Östra Finland. Genos 21 (1950) s. 9; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 123.

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Claes Molander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3419>. Luettu 30.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Molander, Claud. Vib. p. 173 || Vib. 218: 23.7.1687. Militärprest. Kh i Pieksämäki 1709. Död 1729.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 230.

Molander, Claud... Hans bror p. 104.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 39.

Tallenna tiedot muistiin