Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1687 Henrik Pumbulerus, myöhemmin Hiander Henricus Matthiæ, Cumoensis 3461. Vht: Kokemäen Pumpulan kylän Hiivolan talollinen Matts Fransson († 1689) ja Karin Mattsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1687 Pumbulerus Hen. Matt:æ Cum _ 174. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1687/88] Henricus Pumbulerus. Cumoënsis. | Civis Neostadiensis. — Kruununvoudin käskynviejä. Porvari Uudessakaupungissa 1696–1700. Kalannin jahtivouti 1701–09.

Pso: 1:o Karin Eriksdotter Utha; 2:o (jo 1701) Karin Kristersdotter.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 155a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #320; KA mf. ES 1928 (mm 20) Kokemäen käräjät 20.–23.9.1690 s. 351 (Simon Kärcki i Birckala tillstått sig wara Stud: D:no Henrico Hiandro fembton Cap:r Råg skyldig); KA mf. ES 1928 (mm 21) Kokemäen käräjät 8.–9.6.1691 s. 269 (Dns: Henricus Hiander opå sin Morsysters Wallborg Mattzdotters i Cauckaritza dotter Karin Henrichzdotters wägnar, kärde till Thomas Henrichsson Kapa i Hambula om hennes hoos honom innestående arf), Kokemäen käräjät 8.–10.10.1691 s. 502 (Till Henrich Hianders i Pumbula begiäran); KA mf. ES 1933 (mm 40) Kalannin käräjät 29.–30.5.1703 s. 443 (Skallfougden Henrich Hiander); KA mf. ES 1934 (mm 43) Kalannin käräjät 14.–17.10.1704 f. 47v, 55v; KA mf. ES 1934 (mm 44) Kalannin käräjät 7.–9.2.1705 f. 72; KA mf. ES 1935 (mm 44) Kalannin käräjät 6.–7.6.1705 f. 239v (Pijgan Margeta Larsdotter beswärade sigh öfwer Jachtfogdens Hind: Hianders hustru Kaisa Christersdotter); KA mf. ES 1936 (mm 46) Kalannin käräjät 24.–25.5.1707 f. 274v; KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 30.3.1696 (Henrich Hiander insinuerade j Rätten en Libell emoth Rådman Johan Bursman (katso 5282), angående en Fordran herflytande aff Fracht för en Skuta, som Bursmans Swärfader Sahl: Rådman Johan Henrichson af Hianders Swärfader Sahl: Erich Erichson Utha j sin antwahrning tagit, sampt Arff effter Hianders Swärmoders Karin Uthas Syster Michel Bengtson Lellais andra hustru Lijsa ben:d, hwilken Barnlöös dödh blifwit, medh mehra som sielfwa Skrifften, hwilken communicerades Rådman till fordersam Förklaring, uthwijsar), Uudenkaupungin RO 4.4.1696; KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 14.4.1697 (Henrich Hiander kom fram och uhrsächtade sig än intet hunnit skaffa Beskedh på dhe Fråge Puncter, som Borgmestaren hwilken Acten angående Saken emellan bem:te Hiander och Rådman Wäl:tt Johan Bursman om geldh, till att referera tagit, honom tillskickat), Uudenkaupungin RO 19.4.1697 (Borgmestaren högwäl:tt Henrich Juslenius, hwilken till sig tagit Acten, angående twisten om gieldh, emellan Enckian Karin Utha, och dess Måg Henrich Hiander å dhen Eena, och Rådman Johan Bursman å dhen andra sijdan, att referera, tillsporde nu käranderne ...), Uudenkaupungin RO 26.4.1697, Uudenkaupungin RO 3.5.1697; KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 14.3.1698; KA mf. ES 1370 (p 9) Uudenkaupungin RO 30.1.1699 (Hianders hustru Karin Erichz dotter); KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 26.2.1700 (Emeden Henrich Hiander oppå Klåckarens Axell Anderssons angifwande intet kan neka sin hustru Kaisa Ehrs dotter håårdragit bem:te Klåckare utj Sahl: Sigfredh Petäx gårdh, dijt han kommit att kalla Folcket för Catechismj förhöör till Prästerskapet, som hoos Elias Nesterus warit församblat; Så dömes hans hustru Kaisa att effter dett 12 Cap: j Sårm: B: medh wilja S: l: att böta 6 m: S:r m:t), Uudenkaupungin RO 26.3.1700 (Saken hwilken här j Rätten alt sedan Åhr 1696 anhängigh warit, emellan Rådman Wäl:t Johan Bursman (katso 4672) och Sahl: hustru Karin Utha medh dess Mågh Henrich Hiander vice versa kärande och Swarande, blef nu företagen); KA mf. ES 1371 (p 18) Uudenkaupungin RO 24.3.1709 (Skallfogden j Nykyrckie Sochn Henrich Hiander fordrade af Borgaren Mattz Warhela en Sars Tröija medh Fisk-Been), Uudenkaupungin RO 29.3.1709. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 230 (XLVIII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #320.

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Hiander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3461>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Pumbulerus, Hen. Matt:ae Cum. p. 174 || Sat. 320: civis Neostadiensis.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 230.

Tallenna tiedot muistiin