Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1687/88 Johan Erik Wassman Johannes Ericus Johannis, Nylandus 3471. Vht: Uudenmaan ja Hämeen läänin lääninsihteeri Johan Wassman (Johannes Erici, yo Rostockissa 6.1652, † 1677) ja hänen 2. puolisonsa Anna Rosendal. Ylioppilas Turussa 1687/88 Wasman Eric Nyl _ 175. — 2-kornetti Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1700, 1-kornetti 1702. † kaatui Gemauerthofissa 16.7.1705. Naimaton.

Eno: kapteeni Anders Rosendal 1504 (yo 1661/62, † 1691).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 207a; KA valtakunnanregistratuura 20.7.1672 f. 291 (Confirmation för Johan Wasman på Secreterare tiensten i Nylandh); KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 26.–28.11.1672 s. 99 (Kom för Rätta Landz Secreterarens wällbe:dde Joh: Wassmans Fullmehtige Organist:n i Hellsingfors M:r Erich Bruuse), 102, 105, Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 11.–12.8.1673 s. 70 (Ödhes hemman benemd Gränöö i Sibbo Sochn belägit); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 1.7.1668 (Dito besuärade Stadz Cappellanen H:r Josep (katso 2498) sigh högeligen ofuer dhet stoore föracht som Secreterarens Wassmans hustru icke allenast till förne, uthan Jämwähl och nu i förleden Söndagz tillbudit hafuer församblingen till förargelsse, begärandes dy at sådant måtte tillbörligen Corrigerat blifua); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 14.10.1678 (framledne Secreterens Sahl: Johan Wassmans Änckiefru, wälb: F: Anna Rosendahl, vertaa 1504); KA mf. ES 1240 (g 7) Helsingin RO 10.5.1679 (Vice Häradzhöffdingen Erich Bosin 1489 ... hans Swägerska Sahl: Fru Anna Rosendahl ... sin späda Fader och Moderlösa Sons Johan Erich Wassmans skiötzel och upfostrande), Helsingin RO 9.8.1679 (Emedan Assessoren Johan Wassenius 212 som låtit Citera Sahl: Secret:s Johan Wassmans Sons förmyndare, Assessoren Erich Anderson Rosendahl, Landz Bookhållaren Mårten Talpo, Borgmästaren Johan Plagman och Brukz Förwaltaren Johan Torwöst, icke sielf tillstädes kom och lät sig infinna), Helsingin RO 12.8.1679 (Då instälte sigh Assessoren H:r Johan Wassenius tillkenna gifwandes sigh effter framledne Landz Secreterarens Sahl: Johan Wassmans Sons Adam Erichs Mormoders Sophia Klöfwerbladz (katso 446) wägna anhållande wara föranlåten förmå den Höglofl: Kongl: Hoffrättz promotorial ... till sakzens säkrare uthförande innewendes sin swärmoders Sophia Klöfwerbladz medh egen hand underskrifwne och Pitzskafftz undersättiande fullmacht aff Dato dhen 22 Martij A:o 1679 der utj hon adjungerar Assessoren H:r Johan Wassenium sin dotter Mågh sig till förmyndare och honom saken medh dee sigh sielfwa till förmyndare giordt att uthföra heelt öfwerdrager, remonstrerandes här på dee fehl och vitia förmyndaren begått så widh afwitrandet som sielfwa deelningen ...), Helsingin RO 16.8.1679; KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 22.5.1680 (Sammaledes oplästes Adsessorens Johan Vasenij breeff medh inhengdh Kongl:gh håfrettz resolution aff dhen 4:de Maij att Borghmestare och Rådh här sammastädes å Nyo Skuhle optaga saken emellan Vasenium och Adam Erichz pupillens förmyndare Adsessoren Erich Roosendahl, Cammareraren Mårten Talpå och Brukzförwaltaren Johan Torwest och begge deres makar, hwar på han Citation begiärer till dhen 9 Nästkåmmande Junij, hwilcket och Skiee Skall), Helsingin RO 9.6.1680, Helsingin RO 12.6.1680, Helsingin RO 14.6.1680, Helsingin RO 27.9.1680 (protest), Helsingin RO 7.2.1681, Helsingin RO 22.4.1681 (Capitein Manhafftigh Gustaf Fredrich Wassman anmälte sigh wara sinnat, at emoottaga sin Broderss Son Adam Erick Wassman; Och hålla honom till dess myndige Åhr medh kåst och kläder, för utan præceptoris Löhn, dhen han begiärer at blifwa betallt af Interesset som puppillen hafwer uteståendess, låfwandes communicera detta medh Assessoren Wälborne Erich Andersson Rossendahl, att han wille affordra Adam Erich Wassman ifrån Åboo), Helsingin RO 10.8.1681 (Secreterens Sahl: Johan Wassmanss lille Sohn, Johan Erich Wassman), Helsingin RO 23.1.1682 (... Så bekienner Rätten hwadh mödernet widh kommer stadigt och fast det instrument Sahl: Secreteren Johan Wasmann medh sin förra hustrus brodher Borgmestaren Johan Plagman 446 ophrättat i Bårgo d: 20 Decemb: 1674 ... Emoot denne domb är Lagligen och i Rättan tijdh af bägge Parterna appellerat); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 28.2.1685 (... för pupillens Adam Wassmans skull hwilken een långan tijdh under Fältskärns M:r Niels Lundz hand uthi kuur warit ... Pupillen Adam Wassman sigh beklagar, att hafwa borttglömt sine Christendoms stycker, hwilke han för detta haf:r lärdt ... låfwades honom förskaffa till D: Nicolaum Burtz 2826); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 19.11.1692 s. 165 (Då uplästes Häradzhöfdingens Wälb:ne Mårten Loskiöldz Inlaga hwar medh han begierar blifwa underrettadt hwadh som ähr Resolverat uti den twistigheten som häradzhöfdingen Wälb:ne Erich Bosin och Bruukzförwaltaren Johna Thorwöst A:o 1690 hade sin emellan her för Retta om unga Johan Erich Wassmans Förmynderskap, skolandes Bruukzförwaltaren wela påstå sigh wara då skriffteligen ifrån Förmynderskapet befrijat, som och att ingen als sedan sigh om pupillens wählstånd bekymbrat, wijdare än att Häradzhöfdingen honom medh sina egna Barn hållit widh Academien ... Resolutio. Dhet haf:r fuller Bruukzförwaltaren Wälbet: Johan Thorwöste A:o 1680 söcht om dimission ifrån Johan Erich Wassmans förmynderskap medh begieran sådant skulle blifwa wederbörande Förmyndare Communicerat, men såsom ber:de Bruukzförwaltare skall wara af Johan Erich Wassmans moder Sahl: Fru Anna Rosendahl utj hennes lijfztijdh om ber:de hennes Sohns förmynderskap anmodat; Altså hafwer och Borgmästare och Rådh icke kunnat honom der ifrån befrija); KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 30.6.1694 s. 48; KA mf. ES 1241 (g 21) Helsingin RO 4.5.1696 s. 93 (Adam Erich Wassmans fullmechtige Heredzhöfdingen Wälb: Erich Losköldh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 232 (XLVIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #209. — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 740; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 136 (KO 23.6.1712. Hovioik. asessorin Erik Loschiöldin sekä kornetti Johan Erik Wassmanin sukulaissuhteita mainitaan).

Päivitetty 6.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Erik Wassman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3471>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wasman, Eric. Nyl. p. 175.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 232.

Tallenna tiedot muistiin