Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1688) Joakim Caloander Joachimus Bartholdi, Aboensis 3507. Vht: Turun postimestari Bertel Lytkesson Caloander († 1690) ja hänen 2. puolisonsa Anna Jochimsdotter Wargentin. Ylioppilas Turussa (1688). Respondentti 26.6.1689, pr. Matias Svederus U354. Turun hovioikeuden auskultantti noin 1690. — Turun postimestari 1691. ‡ Turussa 12.11.1695. Naimaton.

Eno: Henrik Wargentin 1749 (yo 1665).

Veljenpojan poika: lääninrahastonhoitaja Karl Robert Caloander 8543 (yo 1764/65, † 1800).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 20.9.1642 f. 518 (Öpet breef för Påstmästaren i Åbo, Lytke Kalander på fyra Åhmer höö att niuta af Åbo Slottz Stat), 12.8.1680 f. 378 (Confirmation på Påstmäst:e tiensten i Åboo, för Bartholdh Caloandro ... hos Oss, Postmästaren uti Åboo Ehrligh och förståndigh Barthold Calvander underdånigst andragit hafwer, huruledes icke allenast Hans Sahl. Fadher först postwäsendet i Finlandh inrättat, uthan och han sedhan effter hans dödh, och nu mehra in emoth 34 åhrs tijdh, Postmästaretiänsten dersammastädes förwalltat hafwer ...), 2.8.1680 f. 380, 20.10.1693 f. 618 (Till Cammar Collegium angående Postmestaren Calvanders balance Räkning ... Wij see uthur Eder underdånige Skrifwelse af den 17 hujus så wäll som af Cammar Rättens derhoos fölliande berättelse huru som framledne Postmästaren i Åbo Bartold Calvander i Post Böckerne finnes balancerad för en Post af 304 D:r 18 öre S:M:t härrörande af Postmedlens öfwerskott för åhren 1677, 1678 och 1679 dem han utom sin på Staten bestådde Löhn sig har påfördt, påståendes sig dertill wara berättigad, både i anledning af framl: Kongl: Drottzens Grefwe Magni Gabriel de la Gardies honom A:o 1674 d. 8 Augusti gifne Resolution ... så wäll som ock i förmågo af wårt egit nådige Bref af d. 2 Augusti 1680 ...), 20.3.1695 f. 110 (Till Cammar Collegium om den gravation som giörs på Påstmestarens i Åbo [Barthold] Caloanders Enckia [Anna Wergentin]). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 234 (XLIX), 486 (Tillägg och rättelser. XLIX); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 247 (12.11.1695, ‡ påstmästaren Joachim Coloander). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 2 (Köpmannasläkter i Åbo, Caloander Tab. 2); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 181; E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 868; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1430G, 3665R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 140; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #788, 3511R, 4284G, 4443.

Doria gratulantti

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Joakim Caloander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3507>. Luettu 4.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Caloander, Joach. B. Aboens. – Son af postmästaren i Åbo Barthold Caloander. Respondens för sin diss. De tabellario – om postverket – 26.6.1689 (med ded. bl. a. till sin far, och grat. af sin bror Lydichinnus Caloander) u. Svederus.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 234.

Caloander... Fadren † 1690. Auskultant i hofrätten. Postmästare efter fadren. Död 1695.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 486.

Tallenna tiedot muistiin