Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1688 Johan Torpander Johannes Svenonis, Alandus 3526. Vht: pehtori Sven Torpander 1710 (yo 1664, † 1682) ja Elisabet Törn. Turun katedraalikoulun oppilas 1.5.1686 (in cl. rect. circ. super., Johannes Svenonis Torpander). Ylioppilas Turussa sl. 1688. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1688/89] | Mag. | Johannes Svenon: Torpander Alandus. | Pastor in Lemland obiit. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1690 – sl. 1690. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1691 – kl. 1694. Respondentti 15.12.1692 pro exercitio, pr. David Lund 2257. Respondentti 10.11.1694 pro gradu, pr. Torsten Rudeen U385. FM 26.11.1694. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1694 – kl. 1695. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1696. — Sotilaspappi Wismarissa 1696. Lemlandin vt. kirkkoherra, vakinainen 1698. † Lemlandissa 1698.

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #208; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 41 (27.4.1690, Extractum Registrum /:venia verbo:/ Auditorium in ad Lectiones publicas inscriptione d. 5. Nov. 1689. Facult. Med. Nomina: ... Joh. Torpander); KA valtakunnanregistratuura 8.7.1698 f. 464 (Fullmackt för Mag:r Joh. Torpandro at wara Kyrkioherde uti Lemmelandz Försambling ... Lemlandz Pastorat på Åland förmedelst H. Mathiæ Johannis 1679 dödelige afgång nyligen är blefwet vacant ock ledigt ... hederlig och wällärde Mag. Joh. Torpander, såsom den icke allenast under den afledne Pastorens siuklige ock oförmögne tillstånd någre åhr gudztiensten dersammastädes till församblingens goda nöije wähl ock berömligen skött ock förestådt ...), 29.12.1698 f. 723 (Till Consistorium i Åbo för Predikanten Eric Åhman U1134 ... Såssom hos Oss Predikanten Eric Åhman gör een underdånig ansökning att han måtte blifwa benådat med Pastoratet Lembland oppå Åland som medelst Kyrkioherdens Torpandri dödelige afgång är wordet ledigt), 12.1.1699 f. 1 (Fullmacht för H:r Eric Hammar 2139 att wara Kyrkioherde i Lemlandz försambling på Åland ... kyrkioherde Embetet uti Lemmelands försambling på Åhland förmedelst Mag. Johannes Torpandri dödelige afgång är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 28.2.–2.3.1695 (Då Wälb: Fru Christina Bergenstiernas (katso U76) Skrifftelige Testamente till Magister Johan Torpander af innewarande åhr blef opwijst af Probsten högwällärde H:r Mathias Berg, och Kyrkioheerden Wällärde Mathias Johannis j Lemblandh, som Attest: underskrif:t, hwar utj bem:te Fru bekienner sig att haf:a orsak medelst dess eensörjande stånd hoon effter gudz dens högstes behag är worden råkat, Nu oppå sin ålderdom hwar wedh hon eij kan hafwa een sådan tillbörlig:t skiööth och ansenigh som hennes stånd fodras ...); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 25.–26.8.1697 (Magisteren Högwällärde H:r Johan Torpander angaf Enckian Wendela Simonsdotter som skulle hon med elaka och oanständige Ordh lastat och försmätt hans Sahl: Kiära Fader på des döda Mulldh), Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 13.–15.9.1698 (Endock Cronones Länssman, Wählförståndig Anders Peersson oppå Sahl: Pastorens H:r Johan Torpanders anmodan angif:n Båtzmännerne Peer Bröms och Markus Swala som skulle dhe sins emellan hafft någon träta och Kijf, utj Kyrckian under gudztiensten), (Cappellanen Wördige och Wällärde H:r Michael Stigelius 2828 widh desse dödelige förändringar gudztiensten icke utan seerdeles flijt möda och sorgfälligheet så wähl wid Moderkyrckian som Cappellet härsammestädes medh dheras största behag förrättat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 238 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 573; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 28, 55, 143, 205, 264, 321, 408, 445, 523, 524, 592; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 35, 37, 704 (tillägg och rättelser); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #138; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 191 (1689:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 16; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2322G, 2328G, 2366R, 3347R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 146; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #264H (prom. 1694), 870, 933, 936H (prom. 1694), 947H (prom. 1694), 1549H (prom. 1694), 2007 (?), 2029H (prom. 1694), 2431, 2456R, 3240R, 3432, 3712H (prom. 1694), 3948, 3949, 4419H (prom. 1694), 4430.

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Torpander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3526>. Luettu 30.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Torpander, Joh. Svenon. Alandus. – Bor. 208. Hans far p. 79? Stipendiat 1690–96. Respondens 1692 u. Lund, 10.11.1694 u. Rudeen. Kh i Lemland på Åland 1698. Död s. å. Af honom svenska verser i „Sorge Cypresser“ vid Gezelii begrafning.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 238.

Tallenna tiedot muistiin