Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1688 Tomas Cupilenius Thomas Thomæ, Arctopolitanus 3530. Kastettu Porissa 19.12.1666. Vht: porilainen porvari Tomas Markusson (Kupi) ja Brita. Ylioppilas Turussa sl. 1688 Cuplenius Thom. Thomæ Arctop _ 177 ‹Viimeinen numero näkyy heikosti, ehkä 175 tai 178?›. — Porvari Porissa 1699. Otettu sotilaaksi 1710. † Turussa 12.6.1710.

Pso: 1698 Anna Henriksdotter (Indrenius) († 1751).

Lanko: ylioppilas Henrik Indrenius 3780 (yo 1691, † 1697).

Sukulainen(?): ylioppilas Henrik Cupilenius 2899 (yo 1680/81, † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 46b; KA mf. ES 1752 (cc 17) Halikon ja Uskelan käräjät 25.–27.2.1689 f. 84v (drengen Jöran Mattsson ... släpt Dn: Studiosi Cuplenij häst löös); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 1.2.1696 s. 2 (Rector Höghwällärde Mag:r Georgius Ståhlbergh 3099 Insinuerade Studiosi Thomæ Cuplenij obligation af d: 20 Julij 1695, hwar uthj han uthfäster uthj Arrende för diekne hielpen Höst och Wintter af Cangasala Sochn Tiugu Twå Tun:r Spanmål), Porin RO 11.5.1696 s. 39 (Ahngående resterande Arende för förledet Åhrs diekne hielp aff Cangasala Sochn), Porin RO 21.11.1698 s. 78 (Mons:r Thomas Cuplenius); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 4.11.1699 s. 81 (Effter föregången Communication medh hans Nåde höghwälborne H:r Landzhöfdingen och des inkombne swar af den 4 sidstledne Septembris, Ahntogz effterskrefne til Borgare her i Staden, Nembl: Thomas Cuplenius, Matz Matsson Tijanen, Jören Jacobsson Hackur och Johan Jacobsson Sandalan, hwilka och nu aflade sin Borgare Eedh, ställandes Cuplenius för sig I borgen Borgarne Henrich Thomasson och Mattz Simonsson ...), Porin RO 11.7.1700 s. 67 (Borgaren Påhl Frantsson Insinuerade å Thomas Thomassons wägnar I Ruskila Sal: Borgarens Mattz Thomassons Cuplenij til honom gifne obligation af den 7 Martij 1697 på Tiugu Fyra dal:r Kop:r M:tt Ländte Penningar Anhållandes att Brodren Thomas Cuplenius, som her å alredo Femb dal:r betalt, måtte och tilhållas såssom sin Broders Arfwinge, dhe åtherstående Nijtton dal:r Dito Mynt förnöija. Her emoth hade Thomas Cuplenius inthet annat att inwända, uthan förmente bem:te obligation wara optagen uthj Rächningar emellan Thomassons Sal: Swärfadher i Härpeby och Tuorila hemman och hans Sahl: Broder kunnandes icke tilneeka sigh effter des Sahl: Broders begäran obligation sielf skrifwit och Thomasson som då hoos sin Swär Fader sitt tilhåldh hafft, Lefwererat ...), Porin RO 4.3.1701 s. 22 (Till Thomas Cuplenij begäran förordnades Rådhman Adrian Gottleben att Liqvidera emellan honom och des Swär Fader Henrich Thomasson, effter Oprättade Inventarium om des hustros Mödernes andehl och portion), Porin RO 31.8.1701 s. 96, Porin RO 10.5.1702 s. 34 (Borgerskapet förmantes att hafwa dheras Eldh Redhskap effter Lagh och som sedhwanligit warit hafwer uthj beredhskap, och förordnades till Brandhmestare Erich Stoukerus 3026 och Henrich Henrichsson, till Qwartermestare Thomas Cuplenius, Anders Henrichsson, Påll Frantsson och Johan Paturi, hwilka medh Murmestaren Anders Larsson och Stadztienarne skola besichtiga hwars och ens Eldhstäder, Skårstenar, Ugnar och Köökställen i denne Staden), Porin RO 19.5.1709 s. 26 (Oplystes Första gångon Borgarens Thomas Cuplenij Gårdh och Grundh, för Cronones åthskillige åtherstående Åhrens Uthlagor). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 234 (XLIX); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 226 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita).

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Cupilenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3530>. Luettu 19.2.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cuplenius, Thom. Thomae Arctop. p. 177 || Jfr Cupilenius i XLI.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 234.

Tallenna tiedot muistiin