Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1688 Sigfrid Carlinius (myös Carlenius) Sigfridus Sigfridi, Ostrobotniensis 3533. Vht: oululainen porvari, raatimies Sigfrid Staffansson († 1693) ja Dorde Mattsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1688 Carlinius Sigfr. Sigfridi Uhlo _ 177. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1688] Sigfridus Sigfr. Carlenius. Uloensis. | Poedagogus Scholæ Cajanensis. pie obiit. Ylioppilas Uppsalassa 3.1.1692 Sigfridus Carlinius Ostrobothniensis ex Acad. Aboënsi cum Testim. Rectoris M. Uudestaan ylioppilas Turussa 1693/94 [Carlinius] Sigfridus Ostrob _ 205. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 27.5.1704. — Kajaanin pedagogi 1704 (kuoli ennen virkaan astumista). † luult. kesällä 1704. Kajaaniin ordinoitiin seuraava pedagogi jo 21.8.1704.

Pso: N.N. Knutsdotter Ahlroth.

Veli: Tervolan kappalainen Henrik Carlinius U412 († 1700).

Vertaa: Kajaanin ent. kirkkoherra Anders Hildén 4172 (yo 1695).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 38b, 38b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #365; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 92 (9.4.1701); KA mf. ES 2039 (rr 32) Kemin käräjät 8.–10.7.1695 s. 43 (Studiosus Dns: Sigfridus Carlenius fordrade effter sin Sahl: Fader Sigfredh Carlinius fordom Kiöpman i Uhlo upsatte räckning i Booken uthaf Hans Ohlsson Kujanen 76 datl:r 5 ö: k:m:t), 69 (Såssom Studenten Henrich Sarlinius 3945 uthan jäf Eedeligen erhöllt att Capellanen H:r Lars Limingius 3129 uthan den ringaste gifwen Orsak sönderslagit Studentens Sigfridi Carlinij Zithara, då han allenast kommit såssom een godh wän till honom utj dess Fiskebodh och speelat, hwar emoot H:r Lars allenast förebar sig då hafft sin Predijkan att öfwersee och således eij kunnat låta den oroo han honom der medh tillfogat; dy dömmes han H:r Lars samma Carlinij Zithara effter goda samwetz mäns ompröfwan att refundera och ersättia); KA mf. ES 2041 (rr 36) Kemin käräjät 15.–18.7.1699 s. 610 (Borgarens if:n Uhlo Pehr Terfwos Fullmächtige Studenten Sigfridh Carlinius), Kemin käräjät 15.–18.7.1699 s. 615 (Capellanen i Brahestadh wyrdige och wällärde H:r Abraham Remahl 3469 föredrog Rätten huru såssom han effter Cappellanens här sammastädes wyrdige och wällärde H:r Henrich Carlinii så skrifft: som Mundtel: anhållan och anmodan månde A:o 1696 d: 21 Aprilis cavera för den skulldh bestående af 40 d:r k:m:t som dess Broder Sigfrid Carlinius hoos Borgaren i Åbo stadh Lars Ulf kommit att häffta före ...); KA mf. ES 2041 (rr 37) Limingan käräjät 14.–19.2.1700 s. 360 (Ehuruwähl Studenten Sigfrid Carlinius på sin Systers wägnar påstod som skulle Olof Peckala i Temmes by hafwa anseenl:t Erfft effter sin frambl:ne Swåger Thomas Thomass:n hwilcken lämbnat obetahlt den hästen han af hans Syster kiöpt, och således betahlningen aff Olof fordrar), Kemin käräjät 30.6.–5.7.1700 s. 619 (Ehuruwähl Studenten Sigfrid Carlinius haar påstådt om straff och reconvention på Anders Kasis Son Olof för det han wedh det execution hoos honom effter denne Rättz doom af d: 8 etc: Julii 1698 skulle förrättas, icke allenast tagit till yxan och der med welat skada honom uthan och kallat honom till tiuf, Skälm och hunswott, förhindrandes således honom ifrån sitt laga tillmäle ...); KA mf. ES 2042 (rr 39) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–22.2.1702 s. 374 (Studenten Sigfridus Carlinius effter opwijst Fullmacht af d: 13 Januarij sidstl:ne tilltahlte på Borgarens if:n Tornå Samuel Pehrssons wägnar, Tullskrif:ren här sammastädes Swen Pehrsson Larff och Borgaren Erich Caupman angående någon humbla), Iin ja Pudasjärven käräjät 27.2.–1.3.1702 s. 429 (Sahl:ge Häradzskrijfwarens Cnut Ahlrootz Enckia Anna Hunnia), Saloisten ja Siikajoen käräjät 8.–10.9.1702 s. 822 (Studenten Mons:r Gabriel Peitzius 4566 ... hans informator [A:o 1700] Studenten Sigfrid Carlinius); KA mf. ES 2043 (rr 40) Kemin käräjät 11.–12.3.1703 s. 355 (een hustru Dorde Carlinia), Kemin käräjät 3.–4.6.1703 s. 468, 477 (katso U412); KA mf. ES 2043 (rr 41) Limingan käräjät 1.–3.9.1704 s. 1076 (Ehuruwähl Enckian Margeta Eskuri if:n Wirckula By opå Carin Mårtensd:r Hunnias ifrån Uhlå stadh å dess Mans wägnar giorde ansökning om dess Swärmoders Malin Jönsd:rs Arfz andehl, som wedh hålldne Arfz jämkningen 1685 hållen blifwit tillslagen, hwilcken Margeta såssom Kärandens Mans Syskonebarn skall innehafwa ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 234 (XLIX), 262 (LIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 39 (XLIX), 43 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 133, 138; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 345; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #365; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #314. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 222; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 221; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #101G; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 53; O. Schalin och W. Schalin, Släkten Carlenius – med härstamning från Carlö. Uppsatser IV (1981) s. 125.

Doria gratulantti

Päivitetty 7.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid Carlinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3533>. Luettu 26.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Carlinius [Carlenius], Sigfridus Ostrob. p. 205 || Hans bröder i XLIV, XLIX. Student i Upsala 3.1.1692: ex acad. Aboensi c. testim. rectoris[?]. Kpl och pedagog i Kajana omkr. 1720. Nämd i prot. 10.4, 13.4.1701 i tvist.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 262.

Carlenius, Sigfr... Å nyo inskr. i LIV efter återkomst från Upsala.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 39.

Carlinius [Carlenius], Sigfr. Sigfridi Uhlo. p. 177 || Ob. 365: Carlenius, 1688; pædagogus scholae Cajanensis pie obiit. Hans bröder i XLIV, LIV.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 234.

Carlenius, Sigfr. Redan i XLIX.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 43.

Tallenna tiedot muistiin