Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1688/89 Mårten Borgensis, myöhemmin (1692) Allenius Martinus Johannis, Viburgensis 3540. Vht: Sulkavan kappalainen Johan Borgensis (Johannes Martini, † 1696) ja Karin Berndtsdotter Petreus. Ylioppilas Turussa 1688/89 Borgensis Martinus _ 178. — Sulkavan kappalaisen (isänsä) apulainen (1692), kappalainen 1696. Pakeni sotaa 1714. † 1716.

Pso: 1:o Anna Lång († 1698); 2:o (jo 1701) Maria Avenarius (elossa 1726).

Appi: Taipalsaaren sijaiskirkkoherra Krister Avenarius 2419 (yo 1675, † 1727).

Poika: Vanhan Suomen laamanni, hovineuvos Kristian Allenius, myöh. Alenius 6110 (yo 1734, † 1775).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28b; KA mf. ES 2001 (oo 2) Sulkavan käräjät 12.8.1647 f. 606v (Förekom Wällerde her Berndt [Sulkavan kappalainen Bernhardus Nicolai Petraeus] Caplan i Sullkawa Sochn och tillkänna gaf att H:s K:ge Maij:t allernådigest haffuer 1644 den 5 Julij bewilliat att till Cappelans bordh skulle förordnas aff närmaste öde wedh Kyrkian een fierdendeels skatt och emedan be:te Caplan alt sedan Uthan Cappelans bordh warit har, begierte han effter H:s Kongl: M:tz allernådigeste bewillningh Simon Palleins och Matz Uckoins öde som är een fierdendels skat och när Kyrckian belägit till Cappelans bordh ewärdeligen att förblifua); KA mf. ES 2002–2003 (oo 4) Sulkavan käräjät 26.–27.7.1667 s. 119, Sulkavan käräjät 9.–11.1.1669 s. 17 (Wådh Eldh), Sulkavan käräjät 7.–8.1.1670 s. 11 (Före stegh Cappelanen i Sohnen Hederlige och Wällärdhe H:r Johannes Martini och rätten klageligen föredrogh huru såsom hans åhörare ganska moth wiligh stella sigh uthj det som han för sin tienst haffua böör), Sulkavan käräjät 7.–8.11.1670 s. 173; KA mf. ES 2003–2004 (oo 5) Sulkavan ylim. käräjät 23.3.1675 f. 93 (någre ährlige daneqwinnor som ähre Capelan H:r Johans Swär Moder hust: Carin Jacobsdotter, H: Johans hust: Carin Berndzdotter, ...), Sulkavan käräjät 18.–19.11.1679 s. 115, Sulkavan käräjät 29.10.1681 s. 79 (Caplan Hederlig och Wällärde H:r Johan Martini gaff Rätten tillkänna hurusåssom Kyrckioheerden H:r Claudius Samuelis (katso 2122) här j Sulkawa Sochn igenom den timmeliga döden afgången är, Och såssom han een Lång tijdh haar Caplan sutit, sade sig wara närmast honom att Succedera, Begärandes der jämpte, att Rätten wille intaga hwadh meening allmogen om honom uthj detta fallet hafwa skulle; Men såssom denna Rätt tillförende hafwer H:r Johan sit witnesbördh om hans godha förehållande meddelt; kunde Rätten om hans wijdare anmodan sig eij befatta, Uthan det Ährendet heemskiuta sitt wederbörliga Foro), Sulkavan käräjät 16.–17.1.1682 s. 25 (Capellanen H: Johan Borgoensis); KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Sulkavan käräjät 11.1.1684 s. 3 (Caplann utj Sulkawa Sockn, wördigh och wähllerdhe H:r Johan Borgensis framträdde och berättade, att hans swägerska Elisabeth Berendtzdot:r för een godh tijdh sedan, hafwer sig ifrån denne orten begifwit, och till Revel förrest, hwaräst hon uthj ächtenskap skall trädt hafwa, begiärandes nu bem: H.r Johan att rätten om hennes slächt inqvirera wille, på det ingen måtte henne tillägga, att hon af ächta sängh och Ehreliga föräldrar eij födh wore, och här på orten sig Ehrligen stält, tilfrågades altså Nembden och Närwarande Allmogen sampt Kyrkioherden Ehrewördig och Wähllärde H: Anders Molander, huru medh hennes Person förewetter, hwilka samptl: intygade bem: Elisabeth Berendtzd:r wara född af een ächta sängh, hennes fader war fordom Caplan här i socknen, salig: H: Bernhard Nicolaij Modren hustru Catharina Jacobsdotter, hwilka bägge i herranom afsomnade ähra, och begrafna i Sulkava Kyrka, dottren Elisabeth så länge hon här på orten war, sigh Ehrligen och wäll stält, så att ingen om hennes persson så wäll som salig: föreldrarna annat wiste berätta än det som redeligit war, hwilket ad acta fördes, och nu effter begiäran till ett Laga Attest meddeles), 5 (Caplans bostället), Sulkavan käräjät 29.5.1684 s. 52 (Caplanen Wähllärde H: Johan Borgensis framträdde och inlade Befallningzmannens Wälbet:de Johan Johanssons skrifft af d: 2 Martij nästleden, utj hwilken honom inrymmes ett Ödes hemman utj Hasula by, som Christer Lammain tilförne åbodt, om 1 sk:m:, begiärade altså Caplan at Rätten om des beskaffenheet ransaaka wille), Sulkavan käräjät 30.8.1686 s. 234, Sulkavan käräjät 16.9.1687 s. 164, Sulkavan käräjät 23.5.1688 s. 169, 172; KA mf. ES 2005 (oo 7) Sulkavan käräjät 14.–16.11.1691 s. 223, Sulkavan käräjät 12.–13.2.1692 s. 20 (Coadjutor H: Mårten Alenius berättade); KA mf. ES 2006 (oo 7) Rantasalmen ylim. käräjät 1.9.1692 f. 38v (åthskillige Attester i Sulkawa Sochn skrefne å åthskillige wägnar ... af Coadjutore dersammastädes Martino Almenio), Sulkavan käräjät 3.–4.2.1693 s. 12; KA mf. ES 2007 (oo 8) Sulkavan käräjät 6.–7.7.1694 f. 13, Sulkavan käräjät 26.–28.2.1695 f. 14, Sulkavan käräjät 4.–6.11.1695 f. 8; KA mf. ES 2006 (oo 8) Sulkavan käräjät 23.–26.5.1696 f. 78v (Cappellan wällärde H:r Johan Alenius), Sulkavan käräjät 21.–24.10.1696 f. 157 (Såssom för några dagar sedan Cappellanen här i Sochnen H:r Johan Allenius är igenom den timmeliga döden afgången, och dess Son Wyrdige och Wällärde H:r Mårten Allenius åstundar att Succedera bem:te sin Fader och Fördenskull anhåller dedh Sochnens Inwånare wille gifwa sitt Votum om dhe honom i den afledne Sacellani ställe hafwa wille); KA mf. ES 2008 (oo 14) Säämingin käräjät 14.–15.5.1700 s. 200 (Capellan i Sulkawa Wällärde H:r Martinus Alenius ... föredrogh Rätten huru som Corpralen Oloff Fick d: 5 nästl: Januarj har honom medh een piska öfwer hufwudet slagit, då han ifrån Capellanen H:r Samuel Mollerus [Mollenius] här i Sochnen reesa skulle, hoos hwilcken dhe begge iblandh gäst warit); KA mf. ES 2009 (oo 14) Sulkavan käräjät 31.8.–1.9.1700 s. 409; KA mf. ES 2009 (oo 15) Sulkavan käräjät 4.–5.11.1701 s. 290 (Capellan Wällärde H:r Mårten Alenius begiärte att det inventarium som han oprättat öfwer den egendom som hans i des boo, då des Sal: hustro Anna Lång afled och för än han trädde i gifftermåhl med des nu warande hustro Maria Avenaria måtte in protocollerad blifwa); KA mf. ES 2009 (oo 16) Sulkavan ylim. käräjät 24.7.1702 s. 116 (Effter högbemelte Resolution blefwo Capellan H:r Mårten Alenius des Moor hustro Catharina Petrea och hans hustro Maria Avenaria, sampt drängen Mattz Kardin ojäfwade efter afflagd wittnes Edh särskilt examinerade och förhörde); KA mf. ES 2009 (oo 17) Sulkavan käräjät 19.–20.1.1703 s. 16, Sulkavan käräjät 5.–6.10.1703 s. 248; KA mf. ES 2009 (oo 19) Sulkavan käräjät 13.–14.2.1705 s. 59; KA mf. ES 2010 (oo 21) Sulkavan käräjät 16.–17.5.1707 s. 125 (Capellan Wyrdige och Wällärde H:r Mårten Alenius inlade i Rätten Crono Befalningzmans Wälbet:de Petter Strengbergz inrymningzskrifft, af d: 15 nästl:ne April däsmedelst H:r Mårten blifwit immitterad uti ett Crono ödes hemman om 2:ne Skattm:r i Sulkawa by, begiärandes att om däs beskaffenheet lagl: ransakas måtte); KA mf. ES 2011 (oo 24) Puumalan ja Sulkavan käräjät 13.–14.10.1711 s. 222; KA mf. ES 2113 (tt 1) Iisalmen käräjät 15.–16.7.1651 (uthi Fält Predikantens Her Eliæ Nicolai Petræi (vertaa U184) närwaru ... Wittnesskrifft dat: Riga d: 27 Maij 1649). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 234 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 570 (mainitaan eräs stud. Allenius, tämä?). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 310; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 327 (Allenius från Sulkava Tab. 2); A. Jörgensen, Kyrkoherden i Borgå Ericus Simonis' autobiografi. SSV 16 (1932) s. 25; G. Luther, En gammal släkttavla från Östra Finland. Genos 21 (1950) s. 13; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 135.

Päivitetty 18.9.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Allenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3540>. Luettu 30.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Borgensis, Martinus. p. 178.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 234.

Tallenna tiedot muistiin