Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1689 Gabriel Peldanus, myöhemmin Peldan Gabriel Gabrielis, Ostrobotniensis 3551. * Ilmajoella noin 1670. Vht: Ilmajoen kirkkoherra Gabriel Peldanus 928 (yo 1652, † 1699) ja Margareta Raumannus. Ylioppilas Turussa kl. 1689 [Peldanus] Gabr. Ostrob _ 178. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1689] Gabriel Peldanus. | D. 6 Febr. | pie defunctus. — Närpiön ja Lapväärtin nimismies 1697, vuodesta 1698 vain Närpiön nimismies, ero noin 1701. ‡ Ilmajoella 2.2.1705.

Pso: ~1696 Geska Mattsdotter Holmudd tämän 2. avioliitossa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #367; KA mf. ES 2086 (ss 19) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.2.1697 s. 255 (Gabriel Peldanus, hwilken uthaff hans Nåde Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen är befordrat till Länsmans Tiensten här i Nerpis och Lappfierdz Sochnar, aflade nu sin Länssmanns Eedh medh finger å book, som här medh actis publicis insereras, och förmanttes allmogen att bewijsa honom hörsamheet och lydno uthi sine Embetes beställningar); KA mf. ES 2088 (ss 21) Närpiön käräjät 31.7.1699 s. 143 (Länssman Gabriel Peldan lät andra gången upbiuda det Kiöpe Contract som han med Krukomakaren Lars Larsson Angående des hemman a 1 M:l skatte ingått hafwer); KA mf. ES 2088 (ss 21) Närpiön ylim. käräjät 13.6.1699 s. 589 (Ländzmannen hwilken ähr Sahl: Probstens och Kyrkioherdens Peldans Sohn i Illmola); KA mf. ES 2088 (ss 22) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.–16.1.1700 s. 126; KA mf. ES 2089 (ss 22) Närpiön käräjät 25.9.1700 s. 947; KA mf. ES 2089 (ss 23) Närpiön käräjät 12.–13.3.1701 s. 458 (Länssman Gabriel Peldan), 496; KA mf. ES 2090 (ss 24) Närpiön käräjät 10.–11.9.1702 s. 1083 (Ländzmannen Petter Forshäll); KA mf. ES 2090 (ss 25) Närpiön ylim. käräjät 3.12.1703 s. 1073 (Gabriel Peldans Hustru Geska Mattzdåtter); KA mf. ES 2090 (ss 26) Närpiön käräjät 6.–8.2.1704 s. 72 (Länssmannen Petter Forshell inlade i Rätten fölliande Contract: Såsom wij undertecknade hafwa accorderat om den Södre raden uti Länssmans gård i Finby hwilken iagh Gabriel Peldan medh mitt och min Hustrus goda och mogna ja och samtyckie försåldt till Ländzman Petter Forshell för Etthundrade D:r K:m: ... Finnby d: 27 9:ber 1703); KA mf. ES 2091 (ss 27) Närpiön käräjät 6.–7.3.1705 s. 1338 (Probsten och Kyrckioheerden härsammastädes Erewördige Mag: Gabriel Thauvonius 2796 upwiste ett ounderskrifwit contract som han slutet med Capellanen ifrån Illmola H:r Hindrich Peldan 3012 och Sahl: Gabriel Peldans Encka hustru Geska Mattzd:r angående bem: Gabriel Peldans hemman 1 M:l skatte här i Finby som H:r Probsten emoot 500 D: K:m:t sig tillhandlat hafwer ... Så anförde och H:r Hindrich Peldan, att Enckian int: kan ell:r förmår hemmanet längre uppehålla, uthan seer han hälst upå sitt omyndiga Broderbarns wägnar att H:r Probsten hemmanet strax wedertager emoot dhe wilkor som Contractet innehåller, det och H:r Probsten wille göra); KA mf. ES 2093 (ss 30) Närpiön käräjät 11.2.1708 s. 161 (Nemdemannen Anders Andersson opwiste en Specification på åthskillige Partselar som Lenssmannen Petter Forshäll fått händer emellan af Sal: Lensmannen Peldans Egendom, Och som han Forshäll intet will träda till någon liqvidation med honom Anders som är Förmyndare i Sterbhuset och Peldans Enckia Geska Mattzdåtter, Ty förbehåller han sin Pupill all laga Vigilance och bättre rätt till Forshäls Egendom fram för hans andre Creditorer), 162 (Befallningzmannen Wälbet:de Andreas Aurin lät 3:ie gången klanderlöst upbiuda Sal: Lenssmannen Peldans hemman för åsanckat Crono rest, Sammaledes upbödz Forshälls huus 3:ie gången för Befallningzmannens fordran till Cronan, hwar wid eij hel:r något klander moverades); KA mf. ES 2094 (ss 32) Ilmajoen käräjät 7.–9.2.1710 s. 127 (Hust: Geska Matts dåtter ifrån Nerpis Sochn upwiste i Rätten en repartition, som är skedd uti Sal: Probstens och Kyrckioheerdens Peldani Sterbhuus emellan henne och flere arfwingar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 236 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 30 (mainitaan eräs Peldan); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #367. — Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2332; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2798.

Päivitetty 25.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Peldanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3551>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Peldanus, Gabr. Ostrob. p. 178 || Ob. 367: 6.2.1689; pie defunctus. Månne om denne i prot. 6.11.1690 att hans pantsatta böcker upplysas?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 236.

Tallenna tiedot muistiin